Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/217/10 Rady Miejskiej w Pełczycach w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Pełczyce.

UCHWAŁA NR XXXIII/217/10

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH.

z dnia 11 lutego 2010r.

 

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu

kwalifikowanego na terenie Gminy Pełczyce.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym

(Dz. U. z 2006r. Nr 155, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa warunki i tryb wspierania finansowego rozwoju sportu

kwalifikowanego.

 

§ 2.1. O dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego mogą ubiegać się podmioty,

które:

1)      posiadają siedzibę na terenach administracyjnych gminy Pełczyce;

2)      biorą udział w centralnych rozgrywkach sportowych objętych regulaminem polskich

związków sportowych;

3)      prowadzą szkolenie w grupach młodzieżowych;

4)      wystąpią do Burmistrza Pełczyc zwanego dalej „Burmistrzem” z wnioskiem

o udzielenie dotacji, zwanym dalej "wnioskiem";

2. Wniosek powinien zawierać:

1)      nazwę, adres, telefon i e-mail podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;

2)      termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę uczestników;

3)      dane o posiadanej kadrze trenersko-instruktorskiej niezbędnej do realizacji zadania, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;

4)      planowane koszty realizacji zadania, ze wskazaniem kwot ze wszystkich źródeł finansowania;

5)      kalkulację przewidywanych przychodów przy realizacji zadania;

6)      wysokość środków otrzymanych w poprzednim roku;

7)      wskazanie rachunku bankowego, na który mają być przekazywane środki z budżetu;

8)      oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów;

9)      wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1)      dokładny kosztorys realizacji zadania;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania wniosku;

   3)   potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego;

4)   merytoryczne i finansowe sprawozdanie za rok poprzedni;

4. W ramach udzielanych dotacji finansowane mogą być wydatki w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w następujących kategoriach:

   1)  Koszty zatrudnienie trenerów i instruktorów;

2)      Koszty uczestniczenia w rozgrywkach sportowych, w tym organizowanych przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia;

3)      Koszty podróży, w tym noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów trwających dłużej niż 1 dzień dla zawodników i osób realizujących zadanie;

4)      Koszty przewozu zawodników na rozgrywki sportowe;

5)      Koszty obsługi sędziowskiej i medycznej;

6)      Koszty zakupu sprzętu sportowego, strojów sportowych, art. medycznych pierwszej pomocy;

7)      Koszty szkoleń i treningów zawodników;

8)      Koszty pośrednie związane z realizacją zadania: obsługa księgowa, sprzęt i materiały biurowe,  energia elektryczna, ogrzewanie, woda.

      Ta kategoria może stanowić maksymalnie 10 % wartości dotacji.

Dotacje nie będą udzielane na:

1)      remonty budynków;

2)      zadania i zakupy inwestycyjne;

3)      zakup nieruchomości;

4)      działalność gospodarczą;

5)      koszty promocji;

6)      wynagrodzenie dla zawodników.

 

4. Oceny wniosków dokonuje Komisja powołana przez Burmistrza, która wypracowuje proponowane wysokości ich dofinansowania i przedkłada Burmistrzowi do akceptacji.

 

§ 3. 1. W szczególnych przypadkach podmiot dotujący dopuszcza przesunięcia środków między kategoriami zaplanowanymi w kosztorysie.

2. Przesunięcia takie nie mogą być wyższe niż 10 % środków zaplanowanych w danej kategorii.

3. Każde zmiany w kosztorysie Podmiot dotowany musi niezwłocznie zgłosić dotującemu składając aktualny kosztorys.

§ 4. Wykaz podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, będzie zamieszczony na

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pełczycach.

§ 5. 1. Przekazywanie środków odbywa się na podstawie pisemnej umowy

o dofinansowanie zadań, zawartej pomiędzy Gminą a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.

2. Umowa określa w szczególności:

1)      strony umowy;

2)      nazwę zadania stanowiącego przedmiot umowy i termin jego realizacji;

3)      kwotę dofinansowania i terminy przekazywania środków podmiotowi;

4)      klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzecie;

5)      zobowiązanie podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, do wykorzystania środków wyłącznie na cele określone w umowie;

6)      określenie warunków zmiany zakresu przedmiotowego umowy w czasie jej obowiązywania;

7)      zobowiązanie podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, do prowadzenia

wyodrębnionej ewidencji księgowej przekazywanych środków;

8)      zobowiązanie podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, do poddania się kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli Burmistrza oraz innych instytucji kontrolnych;

9)      zobowiązanie podmiotu do przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym;

10)  określenie trybu rozwiązania umowy;

   §   6. Środki przewidziane w umowie o dofinansowanie zadań są przekazywane na rachunek bankowy podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania.

§ 7. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, a osiągnie przychody nieprzewidziane w umowie o dofinansowanie zadania, przeznacza je na działalność statutową.

§ 8. 1. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, przedstawia sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie zadań, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

2. W przypadku niezrealizowania zadania w całości lub w części, przekazane środki podlegają zwrotowi na rachunek Gminy Pełczyce nr 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

3. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek budżetu, w terminie do dnia 31 grudnia, wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości.

4. Podmiot, który wykorzystał środki niezgodnie z przeznaczeniem, nie może otrzymać

dofinansowania zadań przez kolejne 3 lata od dnia stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 9. 1. Upoważnione przez Burmistrza osoby są uprawnione do przeprowadzania kontroli realizacji umów o dofinansowanie zadań.

2. Kontroli podlega w szczególności:

1)      przebieg i sposób realizacji zadania;

2)      sposób wykorzystania otrzymanych z budżetu środków;

3)      prowadzenie dokumentacji księgowej;

4)      prawidłowość rozliczeń.

3. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie jest obowiązany do udostępnienia na żądanie

przedstawicieli Burmistrza informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

4. Ustalenia kontroli przedstawione są w protokole kontroli, a ocena realizacji zadań przedstawiana jest w wystąpieniu pokontrolnym.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu usunięcia tych nieprawidłowości.

6. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń zawiadamia Burmistrza o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

§ 10. 1. Wnioski o dofinansowanie zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni po ogłoszeniu konkursu wniosków o dofinansowaniu rozwoju sportu kwalifikowanego umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

2. Dofinansowanie zadań dotyczących wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego obejmuje ich realizację od dnia 1 stycznia każdego roku, którego dotyczy umowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 25-02-2010 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Kasprzak 25-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Michał Kasprzak 25-02-2010 08:56