Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR II / 11 / 06 w sprawie zmiany budżetu.


UCHWAŁA NR II / 11 / 06

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 7 grudnia 2006r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody zwiększa się o kwotę 164 498 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 249 zł,

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 249 zł,

paragraf 0750 7 249 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 249 zł

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 7 249 zł

paragraf 2030 7 249 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150 000 zł,

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150 000 zł,

paragraf 6290 150 000 zł.

paragraf 6290 150 000 zł.

§ 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę 248 998 zł,

Zadania własne 248 998 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500 zł,

rozdz. 01030 Izby rolnicze 2 500 zł,

wydatki bieżące 2 500 zł.

Dział 600 Transport i łączność 10 500 zł,

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 10 500 zł,

- wydatki majątkowe 10 500 zł,

Dział 750 Administracja publiczna 60 000 zł,

rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 60 000 zł,

wydatki bieżące 60 000 zł.

z tego wynagrodzenia i pochodne 38 000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000 zł,

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000 zł,

- wydatki bieżące 4 000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 000 zł,

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych 1 000 zł,

- wydatki bieżące 1 000 zł.

z tego wynagrodzenia i pochodne 1 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 498 zł

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 14 498 zł

- wydatki bieżące 14 498 zł.

z tego wynagrodzenia i pochodne 1 798 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 155 000 zł,

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150 000 zł,

- wydatki majątkowe 150 000 zł.

rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 5 000 zł,

- wydatki bieżące 5 000 zł.

z tego dotacja 5 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 500 zł,

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 500 zł,

- wydatki bieżące 1 500 zł.

2.Wydatki zmniejsza się o kwotę 84 500 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego 50 000 zł

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 50 000 zł

- wydatki bieżące 50 000 zł.

z tego obsługa długu publicznego 50 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 29 500 zł

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 29 500 zł

- wydatki bieżące 29 500 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000 zł,

rozdz. 90095 Pozostała działalność 5 000 zł,

- wydatki bieżące 5 000 zł.

z tego wynagrodzenia i pochodne 5 000 zł.

3.Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 164 498 zł.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/179/2005 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2005r. w tym: wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

Uzasadnienie:

1. W dochodach i wydatkach zwiększono o kwotę 150 000 zł

- w rozdz. 90001 środki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne : budowa kanalizacji w m. Krzynki, Ługowo, Niesporowice i Lubiana w celu ochrony wód rzeki Odry i Morza Bałtyckiego oraz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy Pełczyce

2. W dochodach zwiększono o kwotę 14 498 zł

- w rozdz. 70005 - dochody własne z najmu i dzierżawy o kwotę 7 249 zł

- w rozdz. 85415 - dotacja na realizację programu NASZA MAŁA OJCZYZNA - SKARBNICA WIEDZY I TALENTÓW o kwotę 7 249 zł

3. W wydatkach zwiększono o kwotę 14 498 zł

- w rozdz. 85415 wydatki bieżące 14 498 zł

Realizacja programu: NASZA MAŁA OJCZYZNA - SKARBNICA WIEDZY I TALENTÓW

- dotacja 7 249 zł,

- środki własne 7 249 zł

4. W wydatkach dokonano przeniesień między działami:

1) W wydatkach zwiększono o kwotę 84 500 zł

- w dziale 010 rozdz. 01030 o kwotę 2 500 zł

- w dziale 600 rozdz. 60016 o kwotę 10 500 zł

- w dziale 750 rozdz. 75023 o kwotę 60 000 zł

- w dziale 754 rozdz. 75412 o kwotę 4 000 zł

- w dziale 756 rozdz. 75647 o kwotę 1 000 zł

- w dziale 900 rozdz. 90017 o kwotę 5 000 zł dotacja- dekoracja świąteczna

- w dziale 921 rozdz. 92109 o kwotę 1 500 zł

2) W wydatkach zmniejszono o kwotę 84 500 zł

- w dziale 757 rozdz. 75702 o kwotę 50 000 zł

- w dziale 801 rozdz. 80113 o kwotę 29 500 zł

- w dziale 900 rozdz. 90095 o kwotę 5 000 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 13-12-2006 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2006 10:23