Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXVIII/219/06 w sprawie zmiany budżetu.


UCHWAŁA NR XXXVIII/ 219 / 06

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 28 września 2006r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody zwiększa się o kwotę 171 423 zł,

Zadania własne 171 423 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 28 667 zł,

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28 667 zł,

paragraf 0750 4 680 zł

paragraf 0770 23 987 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 9 496 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 5 656 zł,

paragraf 0690 86 zł

paragraf 0830 5 570 zł

rozdz. 80110 Gimnazjum 3 840 zł,

paragraf 0830 3 840 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 133 260 zł

rozdz. 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy 133 260 zł

paragraf 2888 99 945 zł

paragraf 2889 33 315 zł

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 15 131 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 131 zł

rozdz. 92195 Pozostała działalność 15 131 zł

paragraf 2708 15 131 zł

3.Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 156 292 zł.

§ 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę 742 417 zł,

Zadania własne 742 417 zł,

Dział 600 Transport i łączność 23 560 zł,

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 18 000 zł

- wydatki majątkowe 18 000 zł,

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 5 560 zł

- wydatki majątkowe 5 560 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 000 zł,

rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 000 zł

- wydatki bieżące 5 000 zł.

w tym dotacja 5 000 zł

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000 zł,

- wydatki bieżące 20 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 4 000 zł

rozdz. 75095 Pozostała działalność 4 000 zł

- wydatki bieżące 4 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 141 998 zł

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 81 656 zł

- wydatki bieżące 5 656 zł

- wydatki majątkowe 76 000 zł

rozdz. 80110 Gimnazjum 60 342 zł

- wydatki bieżące 3 840 zł

- wydatki majątkowe 56 502 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 133 260 zł

rozdz. 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy 133 260 zł

- wydatki bieżące 133 260 zł

w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 773 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 270 zł

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 25 270 zł

- wydatki bieżące 25 270 zł

w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 831 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 197 987 zł,

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 195 637 zł,

- wydatki majątkowe 195 637 zł.

rozdz. 90095 Pozostała działalność 2 350 zł

- wydatki bieżące 2 350 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 161 342 zł

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 143 631 zł

- wydatki bieżące 10 000 zł

- wydatki majątkowe 133 631 zł

rozdz. 92195 Pozostała działalność 17 711 zł

- wydatki bieżące 17 711 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 415 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 30 000 zł. rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 30 000 zł

- wydatki bieżące 30 000 zł

w tym dotacje 30 000 zł

2.Wydatki zmniejsza się o kwotę 28 054 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie 10 000 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 10 000 zł,

- wydatki bieżące 10 000 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 495 zł

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 13 495 zł

- wydatki bieżące 13 495 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 559 zł

rozdz. 92195 Pozostała działalność 4 559 zł

- wydatki bieżące 4 559 zł

3.Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 714 363 zł.

§ 3. Przychody zwiększa się o kwotę 477 943 zł,

- pożyczka na prefinansowanie ze środków SPO Rolnictwo 235 943 zł,

- kredyt 242 000 zł

§ 4. Zmienia się załącznik Nr 9 do UCHWAŁY Nr XXXIV/179/2005 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2005r.

w tym: wprowadza się nowe zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie:

W dochodach i wydatkach zwiększono o kwotę 9 496 zł

1) w rozdz. 80101 dochody uzyskane przez SP w Pełczycach w wysokości 5 656 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

2) w rozdz. 80110 dochody uzyskane przez ZS w Pełczycach w wysokości 3 840 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

W dochodach zwiększono o kwotę 28 667  zł

1) w rozdz. 70005 dochody z najmu i dzierżawy 4 680 zł,

dochody ze sprzedaży mienia gminy 23 987 zł,

W dochodach zmniejszono o kwotę 15 131 zł

w rozdz. 92109 środki z Interregu na dofinansowanie zadania

:”Euroregionalne Dni Pełczyc 2006” 15 131 zł

W wydatkach zwiększono o kwotę 714 363

1) w rozdz. 60013 wydatki majątkowe 18 000 zł

a) Budowa chodnika w miejscowości Chrapowo 18 000 zł

Koszt zadania 43 000 zł- finansowanie:

Środki własne 18 000 zł

Środki zlecone przez Powiat 25 000 zł

2) w rozdz. 60016 wydatki majątkowe 5 560 zł

a) Przebudowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Pełczycach 5 560 zł

( zwiększenie kosztów z kwoty 43 000 zł do kwoty 48 560 zł)

2) w rozdz. 70004 wydatki bieżące dotacja remont lokalu komunalnego 5 000 zł

3) w rozdz. 70005 wydatki bieżące dotyczące kosztów gospodarki nieruchomościami 20 000 zł

4) w rozdz. 75095 wydatki bieżące dotyczące zwiększenia wysokości diet dla sołtysów 4 000 zł,

5) w rozdz. 80101 o kwotę 76 000 zł

w tym:

-wydatki majątkowe o kwotę 76 000 zł

na zadanie: -Prace remontowe w budynku SP w Pełczycach koszt ok. 55 000 zł

- Ocieplenie budynku SP w Pełczycach koszt ok. 21 000 zł

6) w rozdz. 80110 o kwotę 56 502 zł

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 56 502 zł

na zadanie: Prace instalacyjne przy ZS w Pełczycach Publiczne Gimnazjum Nr 1 Pełczyce ul. Kościelna 3 ( załącznik zadań wieloletnich )

Koszt zadania ok. 132 105 zł.

Finansowanie - środki własne

Okres finansowania - rok 2006 40% tj. 56 502 zł

- rok 2007 60% tj. 75 603 zł

7) w rozdz. 85332 wydatki bieżące 133 260 zł

Szkolenia językowe i informatyczne - kluczem rozwoju zawodowego” koszt zadania do

319 196,11 zł - realizacja 2006/2007

8) w rozdz. 85415 wydatki bieżące 25 270 zł

Realizacja programu: NASZA MAŁA OJCZYZNA - SKARBNICA WIEDZY I TALENTÓW

- dotacja 11 495 zł, -środki własne 13 775 zł

9) w rozdz. 90004 wydatki majątkowe 195 637 zł

za zadanie "Urządzenie placów zabaw w 20 miejscowościach na terenie gminy Pełczyce - dostawa i montaż” "

wartość zadania 333 400 zł

Finansowanie:

- środki własne 97 457 zł,

(środki ujęte w budżecie 137 763 minus 97 457= (-) 40 306 zł tj. nadwyżka )

- z Programu SPO Rolnictwo 235 943 zł. ( pożyczka na refinansowanie)

10) w rozdz. 90095 wydatki bieżące 2 350 zł

( bieżące prace porządkowe na wsi- każde sołectwo po 100 zł)

11) w rozdz. 92109 wydatki o kwotę 143 631 zł

w tym: wydatki bieżące 10 000 zł

( remont budynku biblioteki w m. Sarnik ).

wydatki majątkowe 133 631 zł

a). zadanie "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach " 132 631 zł

wartość zadania 535 668 zł

Finansowanie:

- środki własne 295 486 zł,

- środki z Kontraktu 240 182 zł

zwiększenie finansowania kosztów z kwoty 162 855 zł do kwoty 295 486 zł)

b) zadanie „ Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Przekolnie

I etap - remont dachu” 1 000 zł

( załącznik zadań wieloletnich )

12) w rozdz. 92195 wydatki bieżące 17 711 zł

realizacja zadania z Programu Interreg IIIA Święto Tataraku - Pełczyce 2006 -

Interreg 13 152 zł własne 4 559 zł

13) w rozdz. 92605 wydatki bieżące- dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

w miejscowości Pełczyce 30 000 zł

W wydatkach zmniejszono o kwotę 28 054 zł

1) w rozdz. 80101 wydatki bieżące na remonty o kwotę 10 000 zł

2) w rozdz. 85415 wydatki bieżące o kwotę 13 495 zł

w tym: za wyniki w nauce 2 000 zł

pomoc uczniom 11 495 zł ( ujęte w Programie NASZA MAŁA OJCZYZNA - SKARBNICA WIEDZY I TALENTÓW- półkolonia)

3) w rozdz. 92195 wydatki bieżące udział własny ujęty w Programie Święto Tataraku 4 559 zł

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 12-10-2006 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2006 14:14