Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXV/187/06 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie


UCHWAŁA NR XXXV/187/06

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 09 lutego 2006 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Miasta i Gminy Pełczyce

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008) uchwala się co następuje:

§ 1. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy

Pełczyce określone są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta

i Gminy Pełczyce

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pełczyce

§ 3. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Miasta i Gminy Pełczyce oraz podmioty uprawnione.

§ 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, wspólnoty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku;

2) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO) - należy przez to rozumieć przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 i ogłoszony w Monitorze Polskim z 28 lutego 2003 r. /M. P. Nr 11, poz. 159/.

3) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628, z zm.);

4) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO,

5) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628, z zm.);

6) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;

7) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;

8) odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych

w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628, z zm.);

9) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

10) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;

11) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

12) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa posiadające wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Pełczyce zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:

  1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

  2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

  3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

  4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

13) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;

14) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z zm.);

15) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z zm.);

16) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002,

z zm.).

ROZDZIAŁ II

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI I W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

§ 5. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości, w dostateczną ilość urządzeń służących do zbierania odpadów,

2) oznaczenie budynków, lokali i pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości przez umieszczenie przy wejściu odpowiednich tabliczek informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości i nazwą ulicy,

3) utrzymanie w należytym stanie sanitarnym pomieszczeń, mieszczących urządzenia na odpady,

4) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadkach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,

5) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;

6) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

7) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości;

8) usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę występujących potrzeb,

9) usuwanie niezwłocznie sopli i nawisów z dachu stwarzających zagrożenie dla przecho -dniów;

10) usuwanie ze ścian budynków mieszkalnych, ogrodzeń i innych budynków ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków, reklam,

11) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych powstałych w wyniku remontu lub modernizacji lokali i budynków,

12) mycie pojazdów samochodowych w myjniach, a poza myjniami można przeprowadzić pod warunkiem, że ścieki po przejściu przez osadnik odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

13) naprawy pojazdów w warsztatach samochodowych, a poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów,

§ 6. Na terenie Miasta i Gminy Pełczyce zabrania się:

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, lokali,

2) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników oraz zieleńców, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej,

3) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego nieprzezna- czonych,

4) malowania grafitti poza do tego przeznaczonymi ścianami,

5) wprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiana sportu,

6) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,

7) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych,

8) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu miejscami zlewnymi,

9) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości,

10) wykorzystywania nieczynnych studni kopalnych do gromadzenia odpadów, nieczystości stałych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów podjazdów itp.,

11) zaśmiecania miejsc publicznych.

ROZDZIAŁ III

ZASADY ZBIERANIA I POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia jej w dostateczną ilość pojemników o minimalnej pojemności 110 l, 120 l służących do zbierania odpadów komunalnych.

2. Liczba pojemników i częstotliwość opróżniania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić nieprzepełnianie (nieprzeciążanie) pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników.

 1. Ilość wytwarzanych nieczystości ciekłych dla nieruchomości wylicza się wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70).

4. W przypadku krótkoterminowego zwiększenia się ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt podmiotowi uprawnionemu świadczącemu usługi w zakresie odbierania odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru.

 1. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75, poz. 690, z zm.).

 2. Właściciel zapewnia podmiotowi uprawnionemu w uzgodnionym terminie swobodny dostęp do pojemników.

 3. Podmiot uprawniony zapewnia selektywną zbiórkę surowców wtórnych: papieru, tworzyw sztucznych, szkła oraz odpad ów niebezpiecznych, ulegających biodegradacji wielkogabarytowych na terenie Miasta i Gminy Pełczyce.

 4. Właściciel nieruchomości i przedsiębiorca przystępujący do selektywnego zbierania odpadów zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 219 poz. 1858)

 5. Właściciel nieruchomości, na terenie, której w wyniku pielęgnacji zieleni pozostają odpady roślinne, zobowiązany jest do selektywnego zbierania i przekazywania odpadów podmiotowi uprawnionemu. Z obowiązku zwolnione są osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otocznia.

 6. Zabrania się spalania odpadów na terenie nieruchomości.

 7. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystanie z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp podmiotowi uprawnionemu odbierającemu odpady.

 8. Odpady z remontów, prowadzących we własnym zakresie, zbiera się w workach lub kontenerach wynajętych od podmiotu uprawnionego odbierającego odpady.

 9. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a szczególności: chodnikach, parkach, placach, przystankach, odpady komunalne zbiera się w koszach przeznaczonych do tego celu.

 10. Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:

 • wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią ilość pojemników na odpady oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,

 • uporządkowania terenu po zakończeniu imprezy.

15. W zakresie warunków gromadzenia nieczystości ciekłych obowiązują przepisy art. 5 ust. 1 pkt 2, pkt 3a , pkt. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

ROZDZIAŁ IV

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

§ 8. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych powinna być

dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

§ 9. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach i w koszach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu oraz gruzu betonowego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej, zabrania się spalania w pojemnikach i koszach jakichkolwiek odpadów.

§ 10. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, z częstotliwością ustaloną z przedsiębiorcą eksploatującym stacje zlewną.

§ 11. Odpady niebezpieczne odbierane będą w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 12. Odpady wielkogabarytowe zbiera się 2 razy do roku lub na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości.

§ 13. Surowce wtórne zbiera się w zależności od zapełnienia pojemników, lecz nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

§ 14. Właściciele nieruchomości zapewniają wykonanie obowiązków, o których mowa w § 7 i § 9 poprzez zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym lub przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania, przez okres jednego roku, dowodów potwierdzających wykonanie powyższych usług;

§ 15. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udzielania informacji związanych z odbiorem odpadów komunalnych i usuwania nieczystości ciekłych oraz przedstawiania do wglądu dokumentów, o których mowa w § 13 urzędnikom posiadającym stosowne upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Pełczyce.

ROZDZIAŁ V

INNE WYMAGANIA I POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 16. Niesegregowane odpady komunalne zebrane z terenu Miasta i Gminy Pełczyce, które nie mogą być poddane odzyskowi można składować na składowisku Eko-Myśl w miejscowości Dalsze lub na składowisku odpadów, z którym podmiot uprawniony posiada stosowną umowę.

§ 17. Odpady z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie Miasta i Gminy Pełczyce odbierane są przez podmiot uprawniony posiadający zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Pełczyce i przekazywane do sortowni, z którą podmiot uprawniony posiada umowę.

§ 18. Maksymalny poziom odzysku opadów komunalnych ulegających biodegradacji, zebranych z terenu Miasta i Gminy Pełczyce, dopuszczony do składowania określa Plan Gospodarki odpadami przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/127/04 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pełczyce na lata 2004-2007

ROZDZIAŁ VI

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

§ 19. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te, nie były uciążliwe dla otoczenia.

§ 20. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi

właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

§ 21. Utrzymujący psy zobowiązani są do:

1) prowadzenia psa na smyczy, a ponadto psu rasy uznawanej za agresywną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr. 77 poz. 687) lub zagrażającemu otoczeniu do nałożenia kagańca; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,

2) nie wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, a także na kąpieliska,

3) nie wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół, placówek kulturalno-oświatowych, zakaz nie dotyczy psów przewodników,

4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej psa,

5/ usuwania zanieczyszczeń, pozostawionych przez psy; obowiązek nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników.

§ 22. Szczepienia ochronne psów określają odrębne przepisy.

§ 23. Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest przez gminę poprzez interwencyjne ich wyłapywanie oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzętom. Szczegółowe zasady określa art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

ROZDZIAŁ VII

ZASADY UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 24. 1.Wprowadza się całkowity zakaz hodowli zwierząt gospodarskich w obrębie zabudowy szeregowej na terenie osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych w mieście.

2. Hodowla drobnego inwentarza i drobiu na prywatnych posesjach w obrębie osiedli o zabudowie luźnej jest dopuszczalna, pod warunkiem zachowania wymagań higieniczno- sanitarnych.

3. Wprowadza się na terenach zwartej zabudowy wielo i jednorodzinnej zakaz hodowli gołębi domowych.

4. Wprowadza się następujące zasady utrzymania pszczół:

 • ule należy ustawiać w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno - gospodarskiego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych,

 • w przypadku nie zachowania tej odległości, na terenie, na którym stoją ule z pszczołami należy z trzech stron ustawić ekran naturalny np. z gęstych krzewów lub sztuczny, o wysokości 3 m.

§ 25. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany zapewnić:

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszej uchwały, i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2) nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak: hałas, odory czy podobne,

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno- epidemiologicznych.

ROZDZIAŁ VIII

WYZNACZENIE OBSZARÓW OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI

§ 26. 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji przynajmniej raz w roku do końca października oraz do okazywania się dowodem jej wykonania, na żądanie osoby kontrolującej.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie miasta, w szczególności: budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe, altany, pojemniki na odpady, piwnice, węzły cieplne, przyłącza kanalizacyjne, kolektory sanitarne.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27. Kontrolę i egzekwowanie przepisów regulaminu powierza się osobom, które posiadają upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Pełczyce i policja.

§ 28. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie, podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 i ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 29. Traci moc uchwała Nr XXII/120/04 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 kwietnia 2004 r w sprawie szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pełczyce (Dz. Urz. Woj. Zachodn. Nr 44, poz. 829 z 2004 r./)

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pełczyce.

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Konrad Bil

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 26-04-2006 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2006 12:13