Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXV/190/06 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów


UCHWAŁA NR XXXV/190/06

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 9 lutego 2006 roku

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych na 2006 rok.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nakłady na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa Rada Miejska w uchwale budżetowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pełczyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXV/190/06

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINY PEŁCZYCE NA 2006 ROK

Zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych są zadaniem własnym gminy. Rok 2006 jest jubileuszowym rokiem 10-lecia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Kluczowym celem programu jest:

1/ tworzenie lokalnej profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii z uwzględnieniem programowych założeń Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2/ promowanie trzeźwości i zdrowego stylu życia w środowisku młodzieżowym oraz sprzyjanie zmianom obyczajowym, z którymi wiąże się ograniczanie spożywania alkoholu wśród dorosłych mieszkańców gminy,

3/ zmniejszenie degradacji społecznej i ekonomicznej osób z rodzin ponoszących skutki nadużywania alkoholu,

4/ tworzenie warunków do lepszego rozpoznawania stanu zagrożenia alkoholowego, a także skutków profilaktyki i przedsięwzięć służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii wynikających z realizacji niniejszego programu.

Problem nadużywania alkoholu w środowisku lokalnym często łączy się lub przyczynia się do narastania problemów przemocy w rodzinie i wywodzących się ich ofiar.

Priorytetem w ramach tego programu jest podejmowanie sukcesywnych działań zmierzających do ich powstrzymywania, a także wprowadzania trwałych zmian w postawach i zachowaniu sprawcy przemocy.

Kluczową rolę w realizacji programu odgrywa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym, z którym często łączone są lub z nich się wywodzą ofiary przemocy w rodzinie. Wstępne diagnozowanie i koordynowanie lokalnej sieci wsparcia i pomocy ofiarom przemocy, to priorytetowe zadania punktu, a także motywowanie i informowanie na temat realnych możliwości rozwiązywania istniejących problemów.

Nowelizacja ustawy o narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. nałożyła nowe zadania na samorządy gminne, które winny skupiać się na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych narkomanią,

- pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinie z problemem narkomanii,

- prowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży szkolnej,

- pomocy społecznej wobec osób uzależnionych i ich rodzin.

Tworzenie gminnego programu profilaktyki problemowej dla dzieci i młodzieży szkolnej wymaga świadomego, celowego i długoterminowego planowania przedsięwzięć. Należy dążyć do tworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej. Szczególnie cenne są programy profilaktyczne czynnie angażujące wiele grup społeczności lokalnej (młodzież, rodziców, wychowawców, sprzedawców napojów alkoholowych, samorząd) w działaniu na rzecz ograniczania popytu na środki psychoaktywne poprzez wzrost świadomości społecznej i zmiany cech środowiska lokalnego. Lokalna działalność profilaktyczna może stanowić uzupełnienie systematycznie realizowanego programu do wymienionych grup odbiorców opartych na aktywnym uczestnictwie i dialogu.

Szczególnie ważnym wyzwaniem w działalności profilaktycznej jest rozszerzenie programów zajęć psychoprofilaktycznych dla młodzieży o różne formy zajęć sportowych. Prowadzone w ramach profilaktyki problemowej zajęcia sportowe winny być integralnym elementem programu profilaktycznego; oznacza to odwołanie się do strategii profilaktycznych np. osobistych decyzji abstynenckich, przekonań normatywnych „Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów”, a także wzmacnianie czynników chroniących i rozwijanie zainteresowań.

Znaczącym wsparciem dla realizacji działań profilaktycznych młodzieży szkolnej jest systematyczne i planowane wykorzystanie aktywności i pomysłów młodzieży. Nasze szkoły dysponują dobrym zapleczem organizacyjno-technicznym i mogą stać się miejscem, gdzie będą realizowane zajęcia pozalekcyjne i zajęcia sportowe.

Częścią programu profilaktyki i uzupełnieniem zajęć profilaktyczno-edukacyjnych jest stworzenie alternatywnych, ciekawych możliwości spędzania wolnego czasu, prowadzenia zdrowego stylu życia oraz wypracowania procedur w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychaktywnymi.

Aby sprostać tym wyzwaniom podjęto szereg szkoleń dla kadry pedagogicznej w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą, co jest szczególnie pomocne w sytuacjach wymagających działań interwencyjnych wobec grup ryzyka.

Realizując poszczególne zadania gminnego programu należy uwzględnić ważną rolę Klubu Abstynenta, który stanowi miejsce zdrowego i trzeźwego stylu życia dla uzależnionych i ich rodzin.

Celom programowym profilaktyki winno stale przyświecać kształtowanie silnej więzi rodzinnej, rozwijanie zainteresowania nauką szkolną, rozwojem osobowości oraz wzmacniania skłonności do respektowania norm wartości oraz wspierania praktyk religijnych, a nie na wyłącznym osłabianiu czynnika ryzyka.

PROGRAM

DZIAŁANIA ORAZ PLAN WYDATKÓW GMINY PEŁCZYCE NA ROK 20006

NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH POŁĄCZONY Z PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE

Lp.

Treść

Plan wydatków

W tym

Dotacje

Majątkowe

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Działalność świetlic środowiskowych z programem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach:

- Zespół Szkół w Pełczycach

- Szkoła Podstawowa w Pełczycach

- Zespół Szkół w Lubianie

- Szkoła Podstawowa w Będargowie

- Szkoła Podstawowa w Chrapowie

14.000

3.000

3.000

4.000

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Działalność świetlicy socjoterapeutycznej z punktem konsultacyjnym w tym:

- Kampanie profilaktyczne

- Przeciwdziałanie narkomanii

16.555

1.000

2.000

0

0

0

0

3.

Bieżąca działalność Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- szkolenia pedagogów

- szkolenia członków komisji

- prenumerata czasopism

13.000

0

0

4.

Utrzymanie pomieszczeń Klubu Abstynenta

- Dofinansowanie programu terapii alkoholowej prowadzonej przez Klub Abstynenta

7.000

2.000

0

0

0

5.

Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych imprez kulturalno-sportowych

51.000

51.000

0

RAZEM

101.555

WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

  1. Dofinansowanie i wspieranie realizacji konkretnych programów następujących podmiotów:

  1. świetlica socjoterapeutyczna z punktem konsultacyjno-informacyjnym,

  2. świetlice środowiskowe z programem terapeutycznym:

- w Zespole Szkół w Pełczycach,

- w Zespole Szkół w Lubianie,

- w Szkole Podstawowej w Pełczycach,

- w Szkole Podstawowej w Będargowie,

- w Szkole Podstawowej w Chrapowie,

c) Klub Abstynenta.

2. Dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych imprez kulturalno-sportowych.

3. Utrzymanie pomieszczeń Klubu Abstynenta.

4. Zakup materiałów propagandowych, czasopism fachowych i innych niezbędnych wydawnictw w zakresie przeciwdziałania uzależnień.

5. Wynagrodzenie członków komisji ustala się w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia pracowników ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki socjalnej na podstawie Kodeksu pracy za udział w pracach w komisji.

Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi będą finansowane ze środków uzyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231, art. 11 ust.1 zm. Dz. U. Nr 167 poz. 1372).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 12-02-2006 17:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 12-02-2006 17:44