Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXV/186/06 w sprawie programu współpracy na 2006 rok Miasta i Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


UCHWAŁA NR XXXV/186/06

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 9 lutego 2006 roku

w sprawie programu współpracy na 2006 rok Miasta i Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1203, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873; Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pełczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia

2006 roku.

U Z A S A D N I E N I E

Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego oraz elementem aktywizującym społeczność lokalną. Organizacje pozarządowe są inkubatorem dla osób podejmujących aktywność. Dla ich bieżącej pracy istotne znaczenie ma współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym. Współpraca ta może się odbywać na zasadach partnerstwa, wzajemnej pomocy i uczciwej konkurencji.

Niniejszy program jest propozycją dla wszystkich osób wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców.

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/186/06

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 9 lutego 2006 roku

Program współpracy na 2006 rok Miasta i Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 1. Organizacje pozarządowe, inaczej zwane organizacjami non-profit, organizacjami wolontarystycznymi, organizacjami społecznymi lub trzecim sektorem, stanowią ważne ogniwo aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnego, demokratycznego państwa. Obszarem aktywności tych organizacji jest przede wszystkim: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona zdrowia i edukacja, kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, sport i rekreacja, a także wiele innych rodzajów działalności dla dobra publicznego. Centrum działalności organizacji pozarządowych stanowi istota ludzka ze względu na swą przyrodzoną i niezbywalną godność i to właśnie ze względu na to, iż jest ona z wielu względów nieposzanowaną, powraca się do jej wartości, podejmuje się różne działania pobudzające aktywność społeczną.

Działania tych organizacji stanowią istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej, często wyręczają te organy w realizacji ich zadań.

Organizacja te mogą mieć zwłaszcza duży udział w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych. Skuteczność rozwiązywania tych problemów zależy w dużym stopniu od ustalenia czytelnych zasad współpracy między gminą a organizacjami pozarządowymi w określonych dziedzinach aktywności społecznej i w określonym czasie.

Instrumentem służącym do ustalenia tych zasad jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2.1. Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Pełczyce.

2. Cel ten realizowany jest w szczególności poprzez:

1) określenie kierunków realizacji zadań publicznych,

2) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych,

3) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,

4) zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu,

5) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy wolontariuszy,

6) zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Pełczyce środków finansowych umożliwiających pełne i terminowe wykonanie ww. zadań.

§ 3. Zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego:

 1. w zakresie pomocy społecznej:

 1. realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi,

 2. realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

 3. w zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, realizacja programów dotyczących tej tematyki,

 4. w zakresie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, leczenia i profilaktyki uzależnień od alkoholu,

 5. realizacja programów służących aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku,

 1. w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

 1. zapewnienie dostępu do dóbr i usług, umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,

 2. likwidacja barier w komunikowaniu się,

 3. zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury, sportu, rekreacji i turystyki,

 1. w zakresie bezpieczeństwa publicznego współpraca z jednostkami:

 1. ratownictwa i ochrony ludności,

 2. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,

 1. w zakresie oświaty i kultury:

 1. wspieranie działań edukacyjnych, przeciwdziałanie patologiom,

 2. organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań,

 3. organizacja masowych imprez kulturalnych i sportowych,

 4. wspieranie dziedzictwa kulturowego.

§ 4. Współpraca Miasta i Gminy Pełczyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie realizowana w następujących formach:

 1. powierzania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacje zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na ten cel,

 2. wspierania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji przez te podmioty zadań publicznych,

 3. współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

§ 5.1. Środki finansowe na realizację zadań objętych programem zabezpiecza Rada Miejska w budżecie Miasta i Gminy Pełczyce.

2. Urząd Miasta i Gminy Pełczyce będzie udzielać pomocy podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków z innych, niż budżet miasta i gminy, źródeł finansowania.

§ 6.1. Program współpracy Miasta i Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi oraz z organizacjami pożytku publicznego stanowi element polityki społeczno-finansowej.

2. Program współpracy uchwalany jest na każdy rok kalendarzowy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 12-02-2006 17:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 12-02-2006 17:40