Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXIX/ 280 /2010 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce

UCHWAŁA NR XXXIX/ 280 /2010

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; zm. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; zm. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; zm. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; zm. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; zm. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; zm. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 9 ust. 1 w nawiązaniu do art. 27, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; zm. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; zm. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, zm. z 2007 r. Nr 127 poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, zm. z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043), uchwala, co następuje:

 

§1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce, uchwalonego Uchwałą Nr IX/58/03 Rady Miejskiej w Pełczycach , z dnia 10 lipca 2003 r., w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce.

§ 2.     1. Celem podjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce jest dostosowanie ustaleń kierunkowych do nowych uwarunkowań wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz rosnących wymagań środowiskowych wraz z niezbędną aktualizacją zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych i potrzeb rozwoju gminy.

2. Zmiana Studium obejmuje obszar w granicach administracyjnych Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Jak określono w projekcie uchwały, celem podjętej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pełczyce (dalej: Studium) jest uwzględnienie uwarunkowań wynikających ze zmian stanu prawnego wraz z uwzględnieniem obszarów chronionych oraz niezbędna aktualizacja zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych i potrzeb rozwoju gminy. Wprowadzenie w/w korekt służyć będzie zapewnieniu ładu przestrzennego i warunków do zrównoważonego rozwoju Gminy.

Od dnia uchwalenia obecnie obowiązującego Studium (10 lipca 2003r.), uległo istotnej zmianie otoczenie prawne i społeczno-gospodarcze.

Na podstawie bieżących analiz stanu zagospodarowania Gminy i napływu wniosków inwestorskich oraz zaktualizowanych planów i programów jednostek komunalnych, stwierdzono generalną zgodność planowanych inwestycji oraz zagospodarowania oczekiwanego przez inwestorów i proponowanych przez Gminę, z ustaleniami aktualnie obowiązującego Studium, ale w niektórych przypadkach może dochodzić do nieporozumień wynikających z zapisu ustaleń Studium nie odpowiadających zmienionym przepisom szczególnym, co w konsekwencji utrudniałoby prawidłowe formułowanie zapisów w projektach planów miejscowych.

               Szczególną rolę odgrywają tu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która w bieżącym roku uległa sześciokrotnej nowelizacji, związanej ze zamianami w innych ustawach. Zmiany te umożliwiają obecnie obejmowanie planami miejscowymi terenów kolejowych, które dotychczas stanowiły tereny zamknięte. Postęp w opracowaniu planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 i liczne programy związane z zagospodarowaniem terenów nadwodnych także wymagają bardziej wnikliwego opracowania planistycznego, pozwalającego na dalsze opracowania umożliwiające realizację inwestycji.

            Wymogi ochrony środowiska i ułatwienie aktywności inwestorskiej wymaga weryfikacji stanu zagospodarowania i możliwości przekształceń terenów produkcji i składów, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania nowych funkcji i podziałów na terenach dotąd jednorodnych. Związane jest to z rewizją rozwiązań komunikacji drogowej, parkowania i komunikacji publicznej, racjonalizacji systemu dróg rowerowych i zaproponowania koncepcji komunikacji wodnej.

Oczywiste jest, że przystąpienie do aktualizacji Studium wywoła liczne wnioski, które wpłyną w procedurze zmiany Studium, ich uwzględnienie może mieć także znaczący wpływ na ostateczny kształt polityki przestrzennej Gminy.

Projekt zmian Studium będzie szeroko konsultowany z mieszkańcami i ośrodkami opiniotwórczymi, z udziałem organizacji pozarządowych i gospodarczych. Propozycje, w tym warianty rozwiązań, będą udostępniane publicznie, a ich rozstrzygnięcia będą wyrazem kompromisu możliwego do przyjęcia przez większość zainteresowanych i instytucji zobowiązanych do udziału w pracach planistycznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 09-11-2010 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2010 10:09