Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXV/237/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pełczyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR XXXV/237/10

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

 z dnia 15 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie emisji obligacji Gminy Pełczyce oraz zasad ich zbywania,

nabywania i wykupu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia            27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz  art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 i art. 28 ust 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach              (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

 

     § 1.1. Gmina Pełczyce wyemituje 7.000 (słownie ilość: siedem tysięcy) obligacji                   o wartości nominalnej 1.000 zł każda, (słownie złotych: jeden tysiąc), przy czym maksymalna wartość nominalna emisji obligacji nie przekroczy kwoty 7.000.000 zł (słownie złotych:             siedem milionów).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

 

     § 2. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie deficytu roku 2010.

 

     § 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2010 według poniższego harmonogramu nie później niż do 31.12.2010 r:

 

a)              seria A10 o wartości 700 000 zł,

b)             seria B10 o wartości 700 000 zł,

c)              seria C10 o wartości 700 000 zł,

d)             seria D10 o wartości 700 000 zł,

e)              seria E10 o wartości 700 000 zł,

f)               seria F10 o wartości 700 000 zł,

g)             seria G10 o wartości 700 000 zł,

h)             seria H10 o wartości 700 000 zł,

i)               seria  I10 o wartości 700 000 zł,

j)               seria  J10 o wartości 700 000 zł,

 

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4.Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Pełczyce.

 

     § 4.1. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Pełczyce uzyskanych w latach 2010-2023.

 

2.Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:

1)      obligacje serii A10 - 4 lata od daty emisji,

2)      obligacje serii B10 - 5 lata od daty emisji,

3)      obligacje serii C10 - 6 lata od daty emisji,

4)      obligacje serii D10 - 7 lata od daty emisji,

5)      obligacje serii E10 -  8 lat od daty emisji,

6)      obligacje serii F10 -  9 lat od daty emisji,

7)      obligacje serii G10 - 10 lat od daty emisji,

8)      obligacje serii H10 - 11 lat od daty emisji,

9)      obligacje serii  I10 - 12 lat od daty emisji,

10)  obligacje serii  J10 - 13 lat od daty emisji.

 

3. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu               w celu ich umorzenia.

 

     § 5.1.  Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego,                  z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

     § 6. Upoważnia się Burmistrza Pełczyc do:

1. zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

3. wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

 

     § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

 

     § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 21-04-2010 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Kasprzak 21-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2010 10:57