Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXIII /227/10 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 11 lutego 2010 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

UCHWAŁA NR XXXIII /227/10
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 11 lutego 2010

 

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.8 ust.1, art.17 ust.1 pkt 11, art. 36 pkt 2 lit. 1, m, art. 96 ust. 1,2 i 4 oraz art. 103 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:       

§ 1.  Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- decyzji administracyjnej – rozumie się przez to decyzję administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

- świadczeniobiorcy – rozumie się przez to stronę postępowania administracyjnego, której na podstawie decyzji administracyjnej przyznano świadczenie z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych;

- dochodzie – rozumie się przez to dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

- osobie samotnie gospodarującej – rozumie się przez to osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe;

- osobie samotnej – rozumie się przez to osobę samotnie gospodarującą, nie pozostającą w związku małżeńskim i nie posiadającą wstępnych i zstępnych;

- rodzinie – rozumie się przez to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn  wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

 

§ 3. 1. W uzasadnionych przypadkach usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom w rodzinie, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina   takiej pomocy nie może zapewnić.

2.      W uzasadnionych przypadkach usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobom samotnie gospodarującym, które wymagają pomocy innych osób, a małżonek, wstępni i zstępni nie zamieszkujący wspólnie  nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3.      Udzielając pomocy osobom, o których mowa w ust. 1 i 2  należy brać pod uwagę, między innymi, sytuację zdrowotną, mieszkaniową i możliwości finansowe rodziny oraz małżonka, wstępnych i zstępnych.

 

§ 4. 1. Świadczenia z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, przyznawane są na mocy  decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach  posiadającego upoważnienie Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych.

2.      W decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się zakres, okres i miejsce  przyznanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wysokość odpłatności za 1 godzinę usług.

3.      Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych poprzedza wywiad środowiskowy, w wyniku, którego ustala  się sytuację rodzinną, materialną, stan zdrowia oraz rodzaj i zakres potrzeb świadczeniobiorcy w zakresie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

§ 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,świadczone są przez  pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach.

 

§ 6. 1.Koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala Kierownik MGOPS , na podstawie analizy  kosztów realizacji tych zadań.

2.      Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn kosztu, o którym mowa w ust. 1, wskaźnika odpłatności określonego w procentach oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

 

§ 7. 1.Wydatki za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze podlegają zwrotowi w części lub w całości od świadczeniobiorcy, jeśli dochód osoby samotnej, osoby  samotnie gospodarującej lub rodziny, przekracza wysokość kwoty kryterium określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2.      Obowiązek zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze nie istnieje, gdy dochód osoby samotnej, osoby samotnie gospodarującej lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 

§ 8. 1. Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób samotnych  i  samotnie gospodarujących oraz osób w rodzinie stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

2. W przypadku, gdy małżonek, zstępni lub  wstępni :

1)      nie zamieszkujący ze świadczeniobiorcą posiadający dochód na osobę w rodzinie przekraczający kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

2)      zamieszkujący wspólnie ze świadczeniobiorcą  posiadający dochód na osobę w rodzinie przekraczający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ale nie prowadzący wspólnego gospodarstwa w rodzinie nie zawrą z Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej umowy o świadczeniu przez nich pomocy na rzecz świadczeniobiorcy, ponoszą odpłatność w wysokości przewidzianej w decyzji dla świadczeniobiorcy, jeśli świadczeniobiorca nie dokona zwrotu wydatków.

 

§ 9. W przypadkach szczególnych, w tym między innymi, gdy:

1.      świadczeniobiorca ponosi   wysokie, udokumentowane wydatki na leki;

2.      świadczeniobiorca ponosi wysokie, udokumentowane koszty związane z leczeniem  lub rehabilitacją;

3.      świadczeniobiorcy przyznano dużą ilość godzin usług z powodu przewlekłej
 lub   obłożnej choroby;

4.      odpłatność za usługi opiekuńcze stanowiłaby dla świadczeniobiorcy nadmierne   obciążenie z powodu zaległości w opłatach za czynsz, gaz, energię elektryczną,

5.      braku możliwości wyegzekwowania odpłatności z uwagi na zmiany chorobowe wieku podeszłego. 

Kierownik, MGOPS w Pełczycach posiadający upoważnienie Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych, może na wniosek świadczeniobiorcy  lub pracownika socjalnego, w całości lub w części  zwolnić z odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.


§ 10 1. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto MGOPS, w terminie do 10-go dnia każdego następnego miesiąca, po miesiącu, w którym wykonano usługę.

2.              Podstawę naliczenia  opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi miesięczne rozliczenie karty pracy osoby świadczącej usługi, potwierdzone przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny.

 

§ 11 Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi MGOPS w Pełczycach.

 

§ 12 Traci moc Uchwała Nr XXXIII/176/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego  zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

 

§ 13 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 25-02-2010 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Kasprzak 25-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2010 10:46