Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BUDŻET NA ROK 2010


UCHWAŁA NR XXXII/213/09

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 28 279 389 zł, z tego:

 1. dochody bieżące - 17 418 297 zł.

 2. dochody majątkowe - 10 861 092 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 39 923 090 zł, z tego:

 1. wydatki bieżące - 18 081 469 zł,

 2. wydatki majątkowe - 21 841 621 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 11 643 701 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 10 643 912 zł,

 2. zaciąganych pożyczek - 999 789 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:

 1. przychody - 14 325 855 zł,

 2. rozchody - 2 682 154 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 10 000 zł,

 2. celową w wysokości - 5 000 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 5 000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

 2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 7. Wydatki na realizację inwestycji rocznych (załącznik Nr 6) w wysokości

- 3 375 728 zł.

§ 8. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 7)

w wysokości - 217 764 zł,

z tego:

 1. w ramach funduszu sołeckiego - 217 764 zł.

§ 9. 1.Ustala się dochody w wysokości - 95 000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 94 000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 1 000 zł.

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 8) w wysokości - 18 465 893 zł,

2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 9) - 15 227 716 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 8 do uchwały,

2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 10) w wysokości:

1) przychody - 1 998 364 zł,

2) wydatki - 1 962 124 zł.

§ 13. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 11) w wysokości:

1) przychody - 35 000 zł,

2) wydatki - 35 000 zł.

  § 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 700 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2 682 154 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14 pkt 1, do wysokości w nim określonej.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do udzielenia w roku budżetowym pożyczek, do kwoty - 1 000 000 zł.

§ 17. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 12) w wysokości - 517 400 zł,

b. przedmiotowe (Załącznik Nr 13) w wysokości - 300 000 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji
(Załącznik Nr 14) w wysokości - 437 000 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:

  1. na wynagrodzenia,

  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

 3. przekazania uprawnień innym jednost­kom organizacyjnym jednostki samorządu te­rytorialnego do zaciągania zobowiązań z ty­tułu umów, których realizacja w roku następ­nym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pełczycach.

2

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 29-12-2009 21:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 29-12-2009 21:25