Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 22/09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości


ZARZĄDZENIE NR 22/09

BURMISTRZA PEŁCZYC

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późniejszymi zmianami) oraz § 11, § 12, § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020 z późniejszymi zmianami), w związku z § 35 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 112 , poz. 761) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu 33/08 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości do Załącznika Nr 6 do Zarządzenia dodaje się § 13 o brzmieniu:

Dodaje się konto pozabilansowe:

Konto 950- konto syntetyczne p. n. Wydatki strukturalne

Na koncie tym prowadzi się ewidencję wydatków poniesionych w związku z realizacją celu (projektu, działania, zadania)- określonego i opisanego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Obowiązuje zapis jednostronny.

Po stronie Ma ewidencjonuje się:

- wszystkie faktury, rachunki, noty księgowe itp. Dotyczące wszystkich poniesionych wydatków publicznych, które można zaklasyfikować do jednego z kodów klasyfikacji określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r.

950- Kod, XX- kolejny numer analityki w danym kodzie.

Klasyfikacja wydatków strukturalnych:

- według budżetu oraz funduszy celowych w ewidencji księgowej ujmuje się także według klasyfikacji wydatków strukturalnych;

- ustalenie właściwej klasyfikacji wydatków strukturalnych należy do dysponenta określonego w układzie wykonawczym budżetu;

- klasyfikacja powinna zawierać oznaczenie- kod, określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1511 z późn. zm.);

- nie określa się klasyfikacji, o której mowa w ust. 1 dla wydatków ponoszonych i podlegających refundacji ze środków funduszy przedakcesyjnych (PHARE, ISPA i SAPARD), środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Inicjatyw Wspólnotowych oraz środków poakcesyjnych;

- klasyfikacja wykazywać powinna współfinansowanie krajowe dla instrumentów określonych w ust. 2;

- w celu zmniejszenia pracochłonności w stosowaniu klasyfikacji wydatków należy stosować pieczątkę:

Klasyfikuje się/ nie klasyfikuje się

do wydatków strukturalnych

kod ……………………………….

kwota …………………………….

data ………….. podpis…………..

- ujmowanie wydatków strukturalnych w ewidencji księgowej należy do Referatu Finansowego

- ewidencji księgowej podlegają wydatki strukturalne oznaczone na dokumentach kodem innym niż „0”;

- sporządzanie sprawozdania należy do Referatu Finansowego;

- do 30 kwietnia 2009 r. należy dokonać analizy wszystkich dokumentów księgowych

(faktur, rachunków) dokonując opisu pieczątką oraz ujmując w ewidencji księgowej na koncie pozabilansowym o symbolu „950”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 07-05-2009 23:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2009 23:38