Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Decyzja środowiskowa


RRO-7620/02/09 Pełczyce; 16.02.2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 z zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 )

orzekam

umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu wokół Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno, w granicach działek: nr 89/22, 23, 39, 41, 42, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 81, 82, 103, 153, 158, 197, 203, 204/1, 204/2, 204/3, 212/4, 213/1, 215, 252, 254, 258, 259, 260, 262,263/4, 275/2, 276, 325, 328, 340, 347, 416 obręb Pełczyce.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 27 stycznia 2009 r. Pan Ryszard Mićko Z-ca Burmistrza Pełczyc wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno” w granicach działek nr 89/22, 23, 39, 41, 42, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 81, 82, 103, 153, 158, 197, 203, 204/1, 204/2, 204/3, 212/4, 213/1, 215, 252, 254, 258, 259, 260, 262,263/4, 275/2, 276, 325, 328, 340, 347, 416 obręb Pełczyce.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć:

  1. mogących zawsze oddziaływać na środowisko tj. tych, które wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - wymienione w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (DZ. U. Nr 257, poz. 2573 z zm.)

  2. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. tych, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - wymienione w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (DZ. U. Nr 257, poz. 2573 z zm.)

Planowane przedsięwzięcie polega na:

  1. budowie ścieżki turystycznej wokół Jeziora Panieńskiego i Stawno wraz z małą infrastrukturą, w tym:

- budowę ścieżki wokół Jeziora Panieńskiego wraz z pomostami i przystankami;

- budowę mostu przy ul. Jeziornej,

- budowę kładki nad strugą,

- budowę stanowisk wędkarskich,

- budowę zespołu biwakowego,

- budowę pomostu biwakowego,

- modernizację ścieżek wraz z budową przepustu pod ścieżką i budową placu zabaw dla dzieci przy Jeziorze Stawno,

- budowę dojazdów i parkingów zapewniających funkcjonowanie projektowanych elementów oraz zamontowanie siedzisk na całej długości trasy;

2) budowie stacji historyczno - edukacyjnej (utwardzony plac, łukowa ściana z gablotami, miejsce na ognisko i siedziska;

3) modernizacji plaży i kąpieliska (wymiana piasku, lokalizacja zespołu natrysków i przebieralni, budowa płyty „skyteparku” wraz z urządzeniami, parkingu dla rowerów, modernizacja pomostu);

4) modernizacji trybun i zaplecza stadionu;

6) uregulowaniu warunków wodnych przy ul. Armii Polskiej.

Tego typu przedsięwzięcia nie zostały wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z zm.).

Nie zostały również wymienione w Dyrektywie Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie określenia oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne.

Jednocześnie wpływ planowanego przedsięwzięcia rozważono - biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w § 4 i 5 w/w rozporządzenia, które znalazły swoje odniesienie w art. 63 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - indywidualnie dla planowanej inwestycji i stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie ze względu na swój rodzaj, charakter, usytuowanie, skalę, rodzaje oddziaływań nie może znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na obszar chronionego krajobrazu „C Barlinek” ani na obszar Natura 2000 (zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - załącznik 13b do RPO 2007-2013).

Pomimo, że planowane przedsięwzięcie nie zostało wymienione we wskazanych dokumentach organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Choszczeńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie z zapytaniem o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 09 lutego 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię, iż nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - pismo o znaku PS.N- NZ-073/407/8/09. W dniu 12 lutego 2009 r. Starosta Choszczeński wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - pismo o znaku OŚI-7634/6/09 w którym jednocześnie wyraził opinię, że zbędne jest określenie w drodze decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania za Moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

  1. Strony postępowania - w ilości pow. 20 - w formie obwieszczenia.

  2. a/a

BURMISTRZ PEŁCZYC

dr Mirosław Kluk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 22-02-2009 20:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2009
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2009 20:02