Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania ofert


Pełczyce, 05.12.2008 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi Integracji Społecznej

o wartości nieprzekraczającej 2000 euro

w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Pełczyce uzyskała dotację w wysokości 425.254,48 PLN, część tej dotacji w wysokości 28.360,08 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pełczyce, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

? usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;

? usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w dniu 10.12.2008 r. o godzinie 1100 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pełczycach, ul. Starogrodzka 12.

3. PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233, poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP (ang.) Community Participation in Procurement - Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

WARIANTY

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

Opis zamawianych usług - wynikający z zapisów zatwierdzonych Planów Działania

USŁUGA I - USŁUGI ŁĄCZONE (DZIECI, MŁODZIEŻ, RODZINY I OSOBY STARSZE)

W ramach usługi zamawiający przeznacza środki PPWOW na organizowanie:

zajęć dla dzieci, młodzieży i osób starszych, tradycyjnych uroczystości, festynów i biesiad w miejscowościach: Jarosławsko, Boguszyny, Bukwica, Nadarzyn, Jagów, Sarnik, włączając mieszkańców z różnych grup społecznych w proces ich przygotowania i przeprowadzenia.

Beneficjenci usługi (odbiorcy): społeczność lokalna Gminy Pełczyce.

Działania w ramach realizacji usługi:

- zorganizowanie spotkań okolicznościowych i kulturowych z udziałem wszystkich grup społecznych m. in.: Dzień Babci, Dzień Dziadka, ferie, Dzień Kobiet, Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, półkolonie, Święto Pieczonego Ziemniaka, Dożynki, Andrzejki,

- zorganizowanie konkursów, zabaw, gier,

- zorganizowanie spotkań edukacyjnych, warsztatów, wyjazdów integracyjnych np. na basen, do kina, teatru, nad morze itp.

- zorganizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży, rodzin, osób starszych,

- wspomaganie rodzin dysfunkcyjnych poprzez uczestnictwo dzieci w konkursach, grach, zabawach itp.

Miejsce realizacji usługi: Zamawiający umożliwia Usługodawcy korzystanie z budynków będących własnością gminy do celów wykonywania zamawianych usług określonych w zaproszeniu na zasadach ogólnych.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy - 30.11.2009 r.

Na realizację tych usług przeznacza się maksymalnie kwotę: 25.000

Gmina dopuszcza możliwość podpisania więcej niż jednej umowy w ramach zamawianej usługi.

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji na temat spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych oraz informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań. Po podpisaniu Umowy/Porozumienia Usługodawca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania sprawozdań okresowych (miesięcznych oraz sprawozdania końcowego), których wzory znajdują się w Załączniku do niniejszego zaproszenia.

USŁUGA II - WSPARCIE SZKOLENIOWE

W ramach usługi zamawiający przeznacza środki PPWOW na zorganizowanie szkolenia dla liderów lokalnych w zakresie ,,Pisania i zarządzania projektem”.

Beneficjenci usługi (odbiorcy): liderzy lokalni z terenu Gminy Pełczyce.

Wymagania dotyczące usługi:

- szkolenie dla min.20 osób,

- szkolenie 2 dniowe w wymiarze min. 12 godz. dydaktycznych,

- zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej i sprzętu multimedialnego,

- dysponowanie wykwalifikowaną kadrą,

- zapewnienie materiałów szkoleniowych,

- zapewnienie poczęstunku.

Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy - 30.09.2009 r.

Na realizację tej usługi przeznacza się maksymalnie kwotę: 3.360,08 zł.

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji na temat spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych oraz informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań. Po podpisaniu Umowy/Porozumienia Usługodawca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania sprawozdań okresowych (miesięcznych oraz sprawozdania końcowego), których wzory znajdują się w Załączniku do niniejszego zaproszenia.

5. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

USŁUGA I- USŁUGI ŁĄCZONE (DZIECI, MŁODZIEŻ, RODZINY I OSOBY STARSZE)

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianej usługi,

- zapewnienie wysokiej jakości usług,

- ekonomiczności i efektywności świadczonej usługi,

- przedstawienie spójnego programu realizowanej usługi,

- dysponowanie wykwalifikowaną kadrą,

- dysponowanie odpowiednią bazą lokalową,

USŁUGA II - WSPARCIE SZKOLENIOWE

- zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

- zapewnienie wysokiej jakości usług,

- ekonomiczności i efektywności świadczonej usługi,

- przedstawienie spójnego programu realizowanej usługi,

- dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, lokalem, sprzętem multimedialnym do prezentacji materiałów szkoleniowych,

* Zamawiający oceni spełnienie powyższych kryteriów technicznych dot. zatrudnienia personelu w oparciu o przedstawione CV, oświadczenie dot. dostępu do bazy lokalowej, program realizowanej usługi

 1. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

 1. Organizacje pozarządowe (NGOs).

 2. Organizacje kościelne.

 3. Prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne.

 4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze.

 5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne.

 1. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT

 1. Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Miejskiego w Pełczycach, ul. Rynek Bursztynowy 2; (sekretariat) w terminie do 19.12. 2008 r., do godziny 1400 .

Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi]”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT

 1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych.

b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert). Przy ocenie ofert, ustaleniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą(-ami), jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne.

 1. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni roboczych od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

 2. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

 3. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Anetą Bukałą - Koordynatorem Gminnym Programu Integracji Społecznej, Urząd Miejski Pełczyce ul. Rynek Bursztynowy 2, pok. 12 tel. (095) 7685048, fax. 0957685118, e-mail: rolnictwo2@pelczyce.pl


ZAŁĄCZNIKI
 

 1. Formularz oferty.

 2. Wzór umowy/porozumienia.

 3. Wzór sprawozdania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 07-12-2008 19:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Krzyśko 08-12-2008 08:00