Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała budżetowa


PROJEKT

UCHWAŁA NR …………

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia ……………………

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.):

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości 30 387 559 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące 19 716 159 zł,

 2. dochody majątkowe 10 671 400 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości 37 108 638 zł.

§ 3Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 6 721 079 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów i pożyczek 6 721 079 zł.

§ 4Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości

1) przychody 8 541 161 zł,

2) rozchody 1 820 082 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 10 000 zł,

 2. celową w wysokości 35 000 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 5 000 zł,

b. wydatki bieżące dotyczące konserwacji mienia gminnego

organizacji imprez przez rady sołeckie w kwocie 30 000 zł,

§ 6Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 4) w wysokości 18 356 764 zł,

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 5) 8 889 076 zł.

§7Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6 )
w wysokości:

 1. przychody 2 415 745 zł,

 2. wydatki 2 402 863 zł.

§ 81.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 7) w wysokości:

 1. przychody 35 000 zł,

 2. wydatki 35 000 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 500 000 zł,

 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1 820 082 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały,

 1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości 802 300 zł,

  2. przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości 270 000 zł,

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe
  na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości 257 000 zł.

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznik Nr 11.

§ 13Wydatki na realizację inwestycji rocznych ( Załącznik Nr 12 ) w wysokości 1 205 000 zł,

§ 141.Ustala się dochody w wysokości 85 000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 84 000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 1 000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pełczycach.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 26-11-2008 15:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2008 15:33