Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE Nr 8/2008 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z renowacją elewacji budynków w mieście Pełczyce zgodnie z opracowaną kolorystyką


ZARZĄDZENIE Nr 8/2008

BURMISTRZA PEŁCZYC

z dnia 22.02.2008r.

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z renowacją elewacji budynków w mieście Pełczyce zgodnie z opracowaną kolorystyką

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam regulamin udzielania dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z renowacją elewacji budynków w mieście Pełczyce zgodnie z opracowaną kolorystyką stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i na stronie internetowej Urzędu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

REGULAMIN
UDZIELANIA DOFINANSOWANIA OSOBOM FIZYCZNYM ORAZ WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM ZA ZADANIA ZAWIĄZANE Z RENEWACJĄ ELEWACJI
DLA BUDYNKÓW W MIEŚCIE PEŁCZYCE DLA KRÓRYCH OPRACOWANA ZOSTAŁA KOLORYSTYKA PRZEZ URZĄD MIEJSKI.

§1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na renowacji elewacji budynków w mieście Pełczyce zgodnie
z opracowaną kolorystyką.

§ 2.1. Dofinansowaniu będą podlegały koszty inwestycji związane z renowacją elewacji budynków,
a mianowicie:

  • zakupem materiałów na uzupełnienie ubytków w elewacji,

  • zakupem podkładu gruntującego elewację,

  • zakupem farb do malowania elewacji o określonej jakości farb i zgodnie z zatwierdzoną kolorystyką.

2. Wysokość dofinansowania przez gminę wynosi 100% w/w kosztów.

3. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe mające tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta Pełczyce.

4. Pomoc udzielana osobom fizycznym, będącym przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 z zm.) może być udzielana wyłącznie na potrzeby niezwiązane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.

5. Osoby, które po wykonaniu renowacji elewacji wyrażają wolę wykupu lokalu mieszkalnego
w budynku, gdzie wykonywano renowację elewacji przy udziale dotacji gminnej korzystają w pełni z ulg przysługujących przy wykupie lokalu z zasobów komunalnych, ale w całości ponoszą % udział
w kosztach wykonania renowacji w okresie 5 lat od wykonania renowacji.

§ 3.1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie dofinansowania na renowację elewacji składa wniosek do Burmistrza Pełczyc.

2. Wzór wniosku dostępny jest:

  • w Referacie Budownictwa Urzędu Miejskiego w Pełczycach (pok. nr 9)

  • na stronie internetowej www.pelczyce.pl

3. W roku 2008 wnioski przyjmowane są od miesiąca marca.

4. Wnioski po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane są na bieżąco wg kolejności ich złożenia
aż do wyczerpania środków na dany rok kalendarzowy.

5. Wnioski nierealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą zrealizowane
w pierwszej kolejności, w roku następnym, zgodnie z prowadzonym rejestrem.

6. Do wniosku należy dołączyć:

  • kosztorys renowacji elewacji budynku wykonany przez wykonawcę robót w celu zatwierdzenia wartości kosztorysowej przez Urząd Miejski w Pełczycach.

  • kopię zgłoszenia /pozwolenia złożonego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie o zamiarze wykonania renowacji elewacji budynku przed planowanym rozpoczęciem prac.

7. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.

8. Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pełczycach.

§ 4. Burmistrz Pełczyc powiadamia pisemnie wnioskodawcą o przyznaniu dofinansowania w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

§ 5.1. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, które we własnym zakresie przed złożeniem wniosku dokonały renowacji elewacji budynku, którego są właścicielami.

2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z kosztami robocizny, kosztów montażu rusztowań, narzędzi, materiałów pomocniczych, itp.

§ 6.1. Po wykonaniu inwestycji wnioskodawca składa w Referacie Budownictwa (po. nr 9) oświadczenie
o wykonaniu prac wraz z zapłaconą fakturą za zakup materiałów.

2. Dofinansowanie będzie wypłacane w kasie Urzędu w terminie 14 dni od daty złożenia w/w dokumentów.

Załącznik do Regulaminu

udzielania dofinansowania

zadań związanych z renowacją elewacji budynków

Pełczyce,……………………………

BURMISTRZ PEŁCZYC

WNIOSEK

O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z RENOWACJĄ ELEWACJI BUDYNKÓW

1. WNIOSKODAWCA:

Imię i Nazwisko ...........................................................................................................................

Adres zamieszkania

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres wykonywanych prac

.......................................................................................................................................................

Nr ewidencyjny działki ................................................................................................................

Imię i nazwisko współwłaściciela ...............................................................................................

Adres zamieszkania ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. DANE O ZADANIU:

Opis stanu technicznego elewacji (wielkość ubytków, elementów sztukatorskich, itp.)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ogólna powierzchnia elewacji (m2)

..................................................................................

Proponowany termin realizacji zadania (data rozpoczęcia i zakończenia zadania)

Rozpoczęcie .............................................................

Zakończenie .............................................................

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję ,,Regulamin udzielenia dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z renowacją elewacji budynków w mieście Pełczyce, dla których opracowana została kolorystyka przez Urząd Miejski.

Jednocześnie oświadczam, że jestem właścicielem*, najemcą budynku*, na krym będzie wykonywana renowacja elewacji, oraz nie prowadzę działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z zm.).

Potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem, że zawarte we wniosku dane są prawdziwe.

...............................................................

podpis wnioskodawcy

- skreślić jeżeli nie dotyczy

Załączniki:

  1. Kosztorys renowacji elewacji budynku wraz z zestawieniem materiałów, wykonany przez wykonawcę robót.

  2. Kopia zgłoszenia/ pozwolenia złożonego do Starostwa Powiatowego Powiatowego w Choszcznie o zamiarze wykonania renowacji elewacji budynku przed planowanym rozpoczęciem prac.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 29-02-2008 16:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 29-02-2008 16:19