Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Podatek od nieruchomości na rok 2008


UCHWAŁA NR X/ 61 / 2007

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 6 grudnia 2007 r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych 1/ (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn.zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2008r.(MP Nr 47, poz. 557) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 , od 1 m2˛ powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 , od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,32 od 1 m2˛ powierzchni,

a)gruntów, będących w posiadaniu osób, których jedynym źródłem utrzymania gospodarstwa domowego jest emerytura lub renta - 0,24 zł,

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,58 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

a) dla budynków mieszkalnych będących w posiadaniu osób, których jedynym źródłem utrzymania gospodarstwa domowego jest emerytura lub renta - 0,45

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,60 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,86 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,84 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) pozostałych,

a) od garaży - 5,50od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) od domków letniskowych - 6,37 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,50 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7.

1) związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków i dostarczanie ciepła - 0,2 % ich wartości.

§ 2. Wprowadza się następujące zwolnienia w podatku od nieruchomości:

1. Nieruchomości jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury powiązanych z budżetem Miasta i Gminy Pełczyce, z wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów zajętych lub wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Grunty zajęte na zieleńce komunalne, cmentarze, ulice i kanalizację burzową.

3. Budynki gospodarcze pozostawione właścicielom, którzy zaprzestali prowadzić gospodarstwa rolne z wyjątkiem zajętych lub wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II / 6 / 2006 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pełczyce.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 09-01-2008 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Krzyśko 09-01-2008 09:15