Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o stanie mienia komunalnego


Pełczyce, 14 listopada 2007 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Działając na podstawie art.120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.

o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz.1014 z późn. zm.) przedkładam informacje o stanie mienia komunalnego za rok 2005:

MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY

1.Zwiększenie mienia:

a) Na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz.U.Nr 32, poz.191):

W dalszym ciągu prowadzone jest przez Starostwo Powiatowe porządkowanie mienia Skarbu Państwa, które nie zostało przekazane w zasób Agencji Nieruchomości Rolnych i może zostać przekazane do skomunalizowania na rzecz gmin.

Oczekujemy przekazania wykazów (wraz z niezbędnymi załącznikami)

wolnych nieruchomościami do przejęcia z mocy prawa.

Istnieje zapewnienie ze strony Starostwa, że do końca bieżącego roku materiały,

o których mowa wyżej zostaną przekazane do gmin.

Na podstawie wstępnie uzyskanych informacji wynika, że rzecz dotyczy kilkunastu nieruchomości niezabudowanych stanowiących np. zdegradowane rolnicze użytki zielone, rowy melioracyjne, a więc gruntu o niewielkiej wartości, który nie wpłynie istotnie na wzrost majątku gminy.

b) Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1990 r.

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jednolity z 2000 r Dz.U.Nr 57, poz.299)

Przejęto nieodpłatnie z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych kilka nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi:

- wiejskiej świetlicy w m.Niesporowice

- budynku użytkowego (biurowca) przy ul.Starogrodzkiej 13 w Pełczycach

Wartość przejętych nieruchomości wynosiła 57.017,00 zł

Ponadto w tym samym trybie został złożony wniosek o nieodpłatne przejęcie

z zasobów Agencji nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod inwestycje infrastrukturalne - drogi, ciągi piesze i rekreacyjne, place sportowo-rekreacyjne.

Nadmieniam jednocześnie, że został złożony wniosek do Dyrektora Agencji

w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na sprzedaż wolnego gruntu

położonego w obszarze m.Pełczyce z docelowa zmiana sposobu użytkowania

tego terenu.

- 2 -

Gmina jest zainteresowana pozyskaniem nowych gruntów pod budownictwo oraz urządzenia zieleni miejskich.

c) Na podstawie odrębnych umów cywilno-prawnych:

Zawarta została umowa przejęcia nieruchomości zabudowane budynkiem byłej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w m.Nadarzyn z zasobu Starostwa Powiatowego w Choszcznie. Obiekt całkowicie zruinowany wymaga zaplanowania

niezbędnych środków na jego remont i urządzenie wiejskiej świetlicy.

Wartość nieruchomości 12.828,00 zł

Gmina wynajęła nieodpłatnie pomieszczenia w budynku administracyjno-mieszkalnym położonym w m.Brzyczno od Spółki Ośrodka Hodowli Zarodowej

w Lubianie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

2. Zmniejszenie mienia:

a) Sprzedaż mienia

Z przygotowanych pozostałych do sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne, położonych w obszarze osiedla Ogrodowe

w Pełczycach. zostało sprzedanych w drodze przetargowej trzy działki

na łączną kwotę 121.300,00 zł. Do zadysponowania pozostało jeszcze 5 działek,

które kolejno zostaną wystawione na sprzedaż.

Sprzedaż obejmowała również inne nieruchomości, lokale mieszkalne

z zastosowaniem bonifikaty, lokal użytkowy działki gruntu na polepszenie zagospodarowania przyległych posesji oraz na rzecz Spółki ENEA na łączną kwotę 23.534,00 zł

b) Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

-w trybie przepisów znowelizowanej ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

( tekst jednolity z 2001 r Dz.U.Nr 120, poz.1299).

Wpłynęło dwadzieścia pięć wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzone. Nadmienia się ponadto, że obowiązująca w tej sprawie uchwała

Rady Miejskiej w Pełczycach przewiduje, w przypadku wydania pozytywnej decyzji, zastosowanie ulgi w cenie przekształcenia w wysokości 75%.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

wpłynęła na konto gminy kwota 7.568,00 zł

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników wieczystych lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne zostały wszczęte postępowania a dotyczące 31 podmiotów.

Decyzje w tych sprawach nie zostały wydane postępowania zawieszono.

- 3 -

3. Majątek użyczony

Na wniosek podmiotów prowadzących sezonową produkcję ozdób wynajęto

na czas oznaczony (miesiąca) pomieszczenia w wiejskich świetlicach na terenie

miejscowości Boguszyny, Będargowo i Jarosławsko.

Ustanowiona została umowa dzierżawy na grunt rolny o powierzchni 0,7700 ha,

4. Dochody budżetu gminy z tytułu wykonania zadań związanych

z gospodarowaniem nieruchomościami:

- dzierżawy gruntów 5.408,00 zł

- najem lokali użytkowych 3.820,00 zł

- rat z tyt. sprzedaży nieruchomości 7.390,00 zł

- opłat rocznych z tyt. wieczystego użytkowania gruntu 17.660,00

5. Działania gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi

na nadchodzący rok będą koncentrowały się na:

- przygotowaniu do sprzedaży terenów pod budownictwo indywidualne

mieszkalne,

- przygotowanie do sprzedaży terenów pod funkcje

- kontynuacji sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,

- przygotowanie do sprzedaży wskazanych nieruchomości, wnioskowanych przez

potencjalnych nabywców, które mogą być przedmiotem zbycia.

6. Wartość nieruchomości stanowiących mienie gminy odnosi się do ustalenia

wartości szacunkowej gruntów i w odniesieniu do ubiegłego roku nastąpił dość

znaczny wzrost wartości gruntów wszystkich kategorii.

Załaczniki:

-Tabela nr 1

-Tabela nr 2

Tabela nr 1

wykaz mienia komunalnego w użytkowaniu jednostek organizacyjnym

_____________________________________________________________________

lp jednostka organizacyjna powierzchnia (ha)

wartość gruntu (zł)

_____________________________________________________________________

1. Zakład Gospodarki Komunalnej 5,1198___

i Mieszkaniowej z/s w Pełczycach 199.594,00

2. Zespół Szkół w Pełczycach 1,8948___

123.162,00

3. Zespół Szkół w Lubianie 2,5000___

97.500,00

4. Szkoła Podstawowa w Chrapowie 0,8600___

33.540,00

5. Szkoła Podstawowa w Będargowie 0,4000___

15.600,00

6. Przedszkole Miejskie w Pełczycach 0,5449___

35.418,00

7. Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach 0,0800___

10.400,00

_______________________________________________________________

Razem: 11,3995__

515.214,00

Tabela nr 2

wykaz mienia komunalnego, zasób

_____________________________________________________________________

lp rodzaj nieruchomości powierzchnia (ha)

wartość gruntu (zł)

_____________________________________________________________________

1. tereny zieleni, rowy melioracyjne 13,40__

435.500

2. drogi 208,24___

142.124,00

3. tereny zabudowane, przeznaczone pod zabudowę 67,61______

4.041.284,00

4. wieczyści użytkownicy 7,84_____

509.600,00

5. świetlice wiejskie 1,64_____

32.844,00

6. boiska sportowe 13,22____

45.113,00

7. użytki kopalne 1,40_____

95.550,00

8. ochotnicze straże pożarne 3,33_____

46.868,00

_____________________________________________________________________

Razem: 316,68_____

5.348.883,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 29-11-2007 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 29-11-2007 11:20