Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 34/07 w sprawie zmiany budżetu


ZARZĄDZENIE NR 34/07

Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach

z dnia 31 sierpnia 2007r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 186 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr III /13 / 06 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 grudnia 2006r sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2007 zarządza się co następuje:

§ 1. Dochody zwiększa się o kwotę 87 932 zł,

Zadania własne 87 932 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna 51 302 zł,

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 000 zł,

§ 2030 2 000 zł,

rozdz. 85295 Pozostała działalność 49 302 zł,

§ 2030 49 302 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36 630 zł,

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniow 36 630 zł,

paragraf 2030 36 630 zł.

§ 2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 134 062 zł,

Zadania własne 134 062 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000 zł,

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000 zł,

§ 4300 5 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 10 791 zł,

rozdz. 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )  230 zł,

§ 4700 230 zł,

rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 10 561 zł,

§ 4140 5 000 zł,

§ 4280 100 zł,

§ 4430 3 422 zł,

§ 4750 2 000 zł,

§ 6050 39 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 830 zł,

rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji 2 730 zł,

§ 4750 2 730 zł.

rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 100 zł,

§ 4370 100 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 22 979 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 12 823 zł,

§ 4010 1 500 zł,

§ 4210 200 zł,

§ 4300 7 138 zł,

§ 4350 400 zł,

§ 4370 1 600 zł,

§ 4440 1 895 zł,

§ 4740 90 zł,

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 122 zł, 12 823 zł,

§ 4440 122 zł,

rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 493 zł 141 zł,

§ 4750 1 493 zł.

rozdz. 80146 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli 8 000 zł, 141 zł,

§ 4300 8 000 zł.

rozdz. 80195 Pozostała działalność 541 zł,

§ 4170 400 zł.

§ 4440 141 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 51 302 zł,

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 000 zł,

§ 4300 2 000 zł,

rozdz. 85295 Pozostała działalność 49 302 zł,

§ 3110 49 302 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36 630 zł,

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniow 36 630 zł,

paragraf 3260 36 630 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 100 zł,

rozdz. 90095 Pozostała działalność 100 zł,

§ 4210 100 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 430 zł,

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 430 zł ,

§ 4170 4 300 zł,

§ 4378 75 zł.

§ 4379 25 zł.

§ 4748 20 zł.

§ 4749 10 zł.

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 46 130 zł,

Zadania własne 46 130 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000 zł,

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000 zł,

§ 4210 5 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 10 791 zł,

rozdz. 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )  230 zł,

§ 4300 230 zł.

rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 10 561 zł,

§ 4110 5 000 zł,

§ 4210 2 000 zł,

§ 4300 3 522 zł,

§ 6060 39 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 830 zł,

rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji 2 730 zł,

§ 4210 2 730 zł.

rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 100 zł,

§ 4270 100 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 100 zł,

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 zł,

§ 4810 100 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 22 979 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 9 584 zł,

§ 4040 3 121 zł,

§ 4210 4 090 zł,

§ 4270 200 zł,

§ 4300 2 000 zł.

§ 4430 173 zł.

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 364 zł, 12 823 zł,

§ 4040 364 zł,

rozdz. 80110 Gimnazja 11 138 zł,

§ 4010 7 138 zł,

§ 4300 4 000 zł,

rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 493 zł 141 zł,

§ 4300 1 493 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 430 zł,

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 430 zł ,

§ 4170 4 300 zł,

§ 4378 75 zł.

§ 4379 25 zł.

§ 4748 20 zł.

§ 4749 10 zł.

§ 4300 400 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 430 zł,

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 430 zł ,

§ 4210 4 330 zł,

§ 4300 100 zł

3. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 87 932 zł.

§ 3. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

I.W dochodach i wydatkach zwiększono:

Zadania własne o kwotę 87 932 zł,

- w rozdz. 85219 o kwotę 2 000 zł dotację celową na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,

- w rozdz. 85295 o kwotę 49 302 zł dotację celową na dofinansowanie Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- w rozdz. 85415 o kwotę 36 630 zł,

w tym:

1) dotacja celowa na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 14 950 zł,

2) dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczy- nających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klacach I-III szkoły podstawo- wej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoly muzycznej I stopnia w kwocie 21 680 zł.

II. Dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami w działach 46 030 zł,

w tym:

rozdz. 70005 o kwotę 5 000 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 75022 o kwotę 230 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 75023 o kwotę 10 561 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 75403 o kwotę 2 730 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 75412 o kwotę 100 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 80101 o kwotę 12 823 zł zwiększono (własne)

rozdz. 80101 o kwotę 9 584 zł zmniejszono (własne)

rozdz. 80103 o kwotę 122 zł zwiększono (własne)

rozdz. 80103 o kwotę 364 zł zmniejszono (własne)

rozdz. 80110 o kwotę 11 138 zł zmniejszono (własne)

rozdz. 80114 o kwotę 1 493 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 80146 o kwotę 8 000 zł zwiększono (własne)

rozdz. 80195 o kwotę 541 zł zwiększono (własne)

rozdz. 80195 o kwotę 400 zł zmniejszono (własne)

rozdz. 92109 o kwotę 4 430 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

III. Dokonano zmiejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 100 zł,

z przeznaczeniem dla RS Nadarzyn 100 zł

rozdz. 90095 o kwotę 100 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 19-11-2007 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2007 09:06