Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wstęp


Burmistrz Miasta i Gminy

w Pełczycach

Informacja o przebiegu wykonania

budżetu miasta i gminy

za I półrocze 2007 rok

Pełczyce - sierpień - 2007r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pełczyce

za I półrocze 2007 rok

I. Informacje ogólne

Budżet miasta i gminy został uchwalony i wykonany za I półrocze 2007 roku według zasad wynikających z następujących ustaw:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- ustawy o finansach publicznych.

Uchwalony budżet w dochodach gminy z kwoty 18 293 227 zł zwiększony został do kwoty 19 263 414,58 złotych oraz w wydatkach z kwoty 16 481 017 złotych zwiększony do kwoty

18 519 079,58 złotych.

W ramach uchwalonego budżetu gminy na I półrocze 2007r. realizowane były zadania własne w wysokości 14 604 413 zł co stanowi 75,82 % realizowanego budżetu, zadania zlecone gminie w wysokości 4 659 001,58 zł co stanowi 24,18 % realizowanego budżetu.

Na dzień 30.06.2007r. zobowiązania gminy wynoszą 7 145 218,01

w tym:

1) Kredyty 5 302 998,00 zł

a) długoterminowy na bieżące finansowanie wydatków

budżetu gminy 1 602 760 zł w BOŚ Szczecin, - spłata kwartalna po 57 500 zł

od 2004r. do 2009r. i po 55 690 zł kwartalnie w roku 2010 797 760,00 zł

b) długoterminowy kredyt z GBS Barlinek na modernizację

pomieszczeń biurowych UMiG 600 000 zł - spłata rocznie po 120 000 zł

w latach 2003-2007 120 000,00 zł

c) długoterminowy kredyt z EFRWP- BGŻ Choszczno

na “remont dachu budynku Zespołu Szkół w Pełczycach” 200 000 zł,

- spłata rocznie po 40 000 zł w latach 2004-2008 40 000,00 zł

d) długoterminowy na bieżące finansowanie wydatków

budżetu gminy 2 319 227 zł w GBS Barlinek - spłata kwartalna I rata 94 227 zł

i kolejne 25 rat po 89 000 zł od roku 2005 do 2011 1 424 000,00 zł

e) długoterminowy kredyt z EFRWP- Bank MILLENIUM

Szczecin na “budowa sali gimnastycznej w Lubianie” 600 000 zł

spłata rocznie po 120 000 zł w latach 2004-2008 120 000,00 zł

f) długoterminowy na bieżące finansowanie wydatków

budżetu gminy 1 614 286 zł w BGK oddz. Sz-cin - spłata kwartalna

od II półrocza 2006 po 67 262 zł tj. 23 kw. i ostatnia 67 260 zł 1 345 238,00 zł

w latach 2006-2012.

g) długoterminowy na bieżące finansowanie wydatków

budżetu gminy 1 456 000 zł w GBS w Gorzowie Wlkp - spłata kwartalna

pierwsza 30.09.2007r w wysokości 50 591 zł, następne po 50 583 zł

do 30.06.2013 r. tj. 23 kw. ( pobrana I transza ) 1 456 000,00 zł

2) Pożyczki 1 813 271,21 zł

w tym:

a) długoterminowa z BGKna zadanie“ budowa kanalizacji

w m. Krzynki, Ługowo, Niesporowice i Lubiana w celu ochrony wód rzeki

Odry i Morza Bałtyckiego oraz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej

i turystycznej gminy Pełczyce” 944 000 zł, - spłata roczna w 2007 roku

( prefinansowanie z Programu INTERREG III A) 944 000,00 zł

b) długoterminowa z WFOŚiGW na zadanie

“ budowa oczyszczalni ścieków w Jarosławsku wraz

z zagospodarowaniem terenu oraz budowę sieci kanalizacji

sanitarnej dla wsi Jarosławsko” 1 316 000 zł, - spłata roczna

po 263 000 zł od 2004r. do 2007r. i rata 264 000 zł w 2008r. 527 000,00 zł

c) długoterminowa z WFOŚiGW na zadanie

“ budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Jagów i Chrapowo z przesyłem

do oczyszczalni ścieków w Pełczycach i dobudowa zbiornika retencyjnego

dla potrzeb oczyszczalni” 1 255 744 zł, - spłata w roku 2005 kwotę 883 471 zł

i w latach 2006 - 2009 po 74 454 zł i w 2010r. 74 456,47 zł 297 818,47 zł

d) długoterminowa z WFOŚiGW na zadanie

“ budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków,

rurociągiem tłocznym i zasilaniem elektroenergetycznym 0.4 kV

w miejscowości Przekolno i przesyłem ścieków Przekolno - Bolewice”

587 051 zł -spłata w roku 2005 kwotę 497 432 zł, w latach 2006-2008 r.

po 23 227 zł i w 2009 r. 21 225,74 zł 44 452,74 zł

3) Pozostałe zobowiązania 28 948,80

a) ZGKiM w Pełczycach 27 996,23 zł

b) Miejsko - Gminne Przedszkole w Pełczycach 416,06 zł

c) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Pełczycach 200,76 zł

d) Zespół Szkół w Pełczycach 335,75 zł

Wykonanie dochodów budżetu gminy

za I półrocze 2007 roku

Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załączona tabela Nr 1, realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia tabela Nr 2, dochody własne według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 3, dotacje celowe na zadania zlecone przedstawia tabela Nr 4, z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń przedstawia tabela Nr 5

Na dzień 30.06.2007r. saldo końcowe ( należności za rok 2007r., z lat ubiegłych, minus nadpłaty ) należności podatkowych stanowią kwotę 2 465 594,47

w tym:

I. Dochody z majątku gminy 67 993,49

1) wieczyste użytkowanie gruntów 35 148,25 zł

2) czynsz dzierżawny 19 385,90 zł

3) odsetki 13 459,34 zł

II. Podatek z karty podatkowej 883,00

III. Podatki i opłaty od osób prawnych i innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej 1 476 714,20

1) podatek od nieruchomości 763 514,03 zł

2) podatek rolny 481 669,17 zł

3) podatek leśny 27 126,00 zł

4) podatek od środków transportowych 4 666,10 zł

5) podatek od czynności cywilnoprawnych (-) 48 972,70 zł

6) naliczone odsetki od zaległości 248 711,60 zł

IV. Podatki i opłaty od osób fizycznych 920 003,78

1) podatek od nieruchomości 261 282,12 zł

2) podatek rolny 349 060,24 zł

3) podatek leśny 839,05 zł

4) podatek od środków transportowych 35 905,59 zł

5) podatek od posiadania psów 1 791,50 zł

6) podatek od spadków i darowizn (-) 169,00 zł

7) podatek od czynności cywilnoprawnych (-) 7 924,85 zł

8) zaległości z podatków zniesionych 3 804,20 zł

9) naliczone odsetki od zaległości 275 414,93 zł

Stan należności na dzień 30 czerwca 2007r. stanowią kwotę 1 050 525,98 zł

w tym:

I. Dochody z majątku gminy 48 698,31

1) wieczyste użytkowanie gruntów 35 148,25 zł

2) czynsz dzierżawny 13 550,06 zł

II. Podatek z karty podatkowej 983,00 zł

III. Podatki i opłaty od osób prawnych i innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej 519 113,47

1) podatek od nieruchomości 278 026,00 zł

2) podatek rolny 240 670,37 zł

3) podatek leśny 6,00 zł

4) podatek od środków transportowych 411,10 zł

IV. Podatki i opłaty od osób fizycznych 253 258,31

1) podatek od nieruchomości 109 549,37 zł

2) podatek rolny 119 079,31 zł

3) podatek leśny 344,72 zł

4) podatek od środków transportowych 18 653,59 zł

5) podatek od posiadania psów 1 791,50 zł

6) podatek od spadków i darowizn 2,00 zł

7) podatek od czynności cywilnoprawnych 33,62 zł

8) zaległości z podatków zniesionych 3 804,20 zł

V. Należności wymagalne w zakładach budżetowych stanowią kwotę 228 472,89

1) ZGKiM w Pełczycach 222 560,08 zł

2) Miejsko-Gminne Przedszkole w P-cach 5 912,81 zł

Wpływy dochodów uległy obniżeniu z następujących tytułów

1. Obniżenia górnych stawek podatków za 2007 r

w wysokości 279 682,14

w tym:

1) podatek od nieruchomości 222 471,27 zł

a) osoby prawne 161 496,21 zł

b) osoby fizyczne 60 975,06 zł

2) podatek rolny 45 443,80 zł

a) osoby prawne 30 877,36 zł

b) osoby fizyczne 14 566,44 zł

3) podatek od środków transportowych 3 713,50 zł

a) osoby prawne 1 220,50 zł

b) osoby fizyczne 2 493,00 zł

4) podatek od posiadania psów 8 053,57 zł

a) osoby fizyczne 8 053,57 zł

2. Udzielenia przez gminę ulg i zwolnień za 2007r.

( bez ulg i zwolnień ustawowych) w wysokości 8 855,42 w tym:

1) podatek od nieruchomości 8 855,42 zł

a) osoby fizyczne 8 855,42 zł

- ulgi wg. uchw.Rady 707 os. 8 855,42 zł

3. Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za 2006r. ( umorzenie zaległości podatkowych ) w wysokości 7 461,00 w tym:

1) podatek od nieruchomości 4 731,00 zł

a) osoby prawne 3 367,00 zł - umorzenie 2 os.

b) osoby fizyczne 1 364,00 zł

- umorzenie 12 os.

2) podatek rolny 508,00 zł

a) osoby fizyczne 508,00 zł

- umorzenie 9 os.

3) podatek od środków transportowyc 671,00 zł

a) osoby fizyczne 671,00 zł

- umorzenie 1 os.

4) podatek od posiadania psów 38,00 zł

a) osoby fizyczne 38,00 zł

- umorzenie 2 os.

5) odsetki - umorzenie 1 513,00 zł

a) osoby prawne 1 513,00 zł

- umorzenie 1 os.

4. Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

za 2007r. w wysokości 129 703,00 zł w tym:

1) podatek od nieruchomości 118 662,50 zł

a) osoby prawne 4 os. 117 300,50 zł

b) osoby fizyczne 4 os. 1 362,00 zł

2) podatek rolny 3 884,00 zł

a) osoby fizyczne 6 os. 3 884,00 zł

3) podatek od środków transportowych 7 156,50 zł

a) osoby fizyczne 2 os. 7 156,50 zł

Zaplanowane dochody zrealizowano w 52,17 %

w tym: zadania zlecone w 53,57%

zadania własne w 51,72%

W zadaniach własnych niska realizacja nastąpiła w:

- dziale „gospodarka mieszkaniowa” - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności- (sprzedaż działek budowlanych planowano w II półroczu br.) realizacja w 8,66%

- w podatku od nieruchomości tj. w 43,90 %,

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 01-09-2007 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 01-09-2007 11:38