Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wstęp


Burmistrz Miasta i Gminy

w Pełczycach

Informacja o przebiegu wykonania

budżetu miasta i gminy

za 2006 rok

Pełczyce - marzec - 2007r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pełczyce

za 2006 rok

I. Informacje ogólne

Budżet miasta i gminy został uchwalony i wykonany za 2006 roku według zasad wynikających z następujących ustaw:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- ustawy o finansach publicznych.

Uchwalony budżet w dochodach gminy z kwoty 14 328 054 zł zwiększony został do kwoty 17 085 297 zł oraz w wydatkach z kwoty 14 238 259 zł zwiększony do kwoty 18 386 826 zł.

W ramach uchwalonego budżetu gminy na 2006r. realizowane były zadania własne w wysokości 14 294 880 zł co stanowi 77,75 % realizowanego budżetu, zadania zlecone gminie w wysokości 4 091 946 zł co stanowi 22,25 % realizowanego budżetu.

Na dzień 31.12.2006r. zobowiązania gminy wynoszą 8 000 888,09 zł

w tym:

1) Kredyty 6 126 465,00 zł

a) długoterminowy na bieżące finansowanie wydatków

budżetu gminy 1 602 760 zł w BOŚ Szczecin, - spłata kwartalna po 57 500 zł

od 2004r. do 2009r. i po 55 690 zł kwartalnie w roku 2010 912 760,00 zł

b) długoterminowy kredyt z GBS Barlinek na modernizację

pomieszczeń biurowych UMiG 600 000 zł - spłata rocznie po 120 000 zł

w latach 2003-2007 120 000,00 zł

c) długoterminowy kredyt z EFRWP- BGŻ Choszczno

na “remont dachu budynku Zespołu Szkół w Pełczycach” 200 000 zł,

- spłata rocznie po 40 000 zł w latach 2004-2008 80 000,00 zł

d) długoterminowy na bieżące finansowanie wydatków

budżetu gminy 2 319 227 zł w GBS Barlinek - spłata kwartalna I rata 94 227 zł

i kolejne 25 rat po 89 000 zł od roku 2005 do 2011 1 602 000,00 zł

e) długoterminowy kredyt z EFRWP- Bank MILLENIUM

Szczecin na “budowa sali gimnastycznej w Lubianie” 600 000 zł

spłata rocznie po 120 000 zł w latach 2004-2008 240 000,00 zł

f) długoterminowy na bieżące finansowanie wydatków

budżetu gminy 1 614 286 zł w BGK oddz. Sz-cin - spłata kwartalna

od II półrocza 2006 po 67 262 zł tj. 23 kw. i ostatnia 67 260 zł 1 479 762,00 zł

g) długoterminowy na bieżące finansowanie wydatków

budżetu gminy 1 456 000 zł w GBS w Gorzowie Wlkp - spłata kwartalna

pierwsza 30.09.2007r w wysokości 50 591 zł, następne po 50 583 zł

do 30.06.2013 r. tj. 23 kw. ( pobrana I transza ) 1 456 000,00 zł

h) długoterminowy kredyt z GBS Oddz w Gorzowie Wlkp

na “Urządzenie placów zabaw w 20 miejscowościach na terenie gminy Pełczyce

- dostawa i montaż ” 235 943 zł spłata prognozowana w 2008 r

prefinansowanie z Programu SPO Rolnictwo 235 943,00 zł

2) Pożyczki 1 863 898,21 zł

w tym:

a) długoterminowa z BGKna zadanie“ budowa kanalizacji

w m. Krzynki, Ługowo, Niesporowice i Lubiana w celu ochrony wód rzeki

Odry i Morza Bałtyckiego oraz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej

i turystycznej gminy Pełczyce” 944 000 zł, - spłata roczna w 2007 roku

( prefinansowanie z Programu INTERREG III A) 944 000,00 zł

b) długoterminowa z WFOŚiGW na zadanie

“ budowa oczyszczalni ścieków w Jarosławsku wraz

z zagospodarowaniem terenu oraz budowę sieci kanalizacji

sanitarnej dla wsi Jarosławsko” 1 316 000 zł, - spłata roczna

po 263 000 zł od 2004r. do 2007r. i rata 264 000 zł w 2008r. 527 000,00 zł

c) długoterminowa z WFOŚiGW na zadanie

“ budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Jagów i Chrapowo z przesyłem

do oczyszczalni ścieków w Pełczycach i dobudowa zbiornika retencyjnego

dla potrzeb oczyszczalni” 1 255 744 zł, - spłata w roku 2005 kwotę 883 471 zł

i w latach 2006 - 2009 po 74 454 zł i w 2010r. 74 456,47 zł 297 818,47 zł

d) długoterminowa z WFOŚiGW na zadanie

“ przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczyacch - II etap” 361 238 zł,

- spłata w roku 2005 kwotę 301 738 zł, w 2006 r. 32 100 zł

i w 2007 r. 27 400 zł . 27 400,00 zł

e) długoterminowa z WFOŚiGW na zadanie

“ budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków,

rurociągiem tłocznym i zasilaniem elektroenergetycznym 0.4 kV

w miejscowości Przekolno i przesyłem ścieków Przekolno - Bolewice”

587 051 zł -spłata w roku 2005 kwotę 497 432 zł, w latach 2006-2008 r.

po 23 227 zł i w 2009 r. 21 225,74 zł 67 679,74 zł

3) Pozostałe zobowiązania 10 524,88 zł

a) ZGKiM w Pełczycach 9 664,72 zł

b) Miejsko - Gminne Przedszkole w Pełczycach 860,16 zł

Wykonanie dochodów budżetu gminy

za 2006 rok

Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załączona tabela Nr 1, realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia tabela Nr 2, dochody własne według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 3, dotacje celowe na zadania zlecone przedstawia tabela Nr 4, z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń przedstawia tabela Nr 5

Na dzień 31.12.2006r. saldo końcowe ( należności za rok 2006r., z lat ubiegłych, minus nadpłaty ) należności podatkowych stanowią kwotę 1 483 675,06

w tym:

I. Dochody z majątku gminy 76 569,27

1) wieczyste użytkowanie gruntów 30 143,88 zł

2) czynsz dzierżawny 38 269,15 zł

3) odsetki 8 156,24 zł

II. Podatek z karty podatkowej 2 024,60 zł

III. Podatki i opłaty od osób prawnych i innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej 877 654,08

1) podatek od nieruchomości 375 208,12 zł

2) podatek rolny 254 384,17 zł

3) podatek leśny 0

4) podatek od środków transportowych 411,10 zł

5) podatek od czynności cywilnoprawnych (-) 2 360,70 zł

6) naliczone odsetki od zaległości 250 011,39 zł

IV. Podatki i opłaty od osób fizycznych 527 427,11

1) podatek od nieruchomości 56 124,12 zł

2) podatek rolny 166 644,24 zł

3) podatek leśny 336,75 zł

4) podatek od środków transportowych 29 981,59 zł

5) podatek od posiadania psów 1 346,87 zł

6) podatek od spadków i darowizn 0

7) podatek od czynności cywilnoprawnych (-) 7 255,44 zł

8) zaległości z podatków zniesionych 3 804,20 zł

9) naliczone odsetki od zaległości 276 444,78 zł

Z w/w salda końcowego należności zaległe pomniejszone o nadpłaty

stanowią kwotę 1 388 429,86

w tym:

I. Dochody z majątku gminy 65 359,57

1) wieczyste użytkowanie gruntów 30 143,88 zł

2) czynsz dzierżawny 27 059,45 zł

3) odsetki 8 156,24 zł

II. Podatek z karty podatkowej 2 024,60 zł

III. Podatki i opłaty od osób prawnych i innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej 793 618,58

1) podatek od nieruchomości 291 172,62 zł

2) podatek rolny 254 384,17 zł

3) podatek leśny 0

4) podatek od środków transportowych 411,10 zł

5) podatek od czynności cywilnoprawnych (-) 2 360,70 zł

6) naliczone odsetki od zaległości 250 011,39 zł

IV. Podatki i opłaty od osób fizycznych 527 427,11

1) podatek od nieruchomości 56 124,12 zł

2) podatek rolny 166 644,24 zł

3) podatek leśny 336,75 zł

4) podatek od środków transportowych 29 981,59 zł

5) podatek od posiadania psów 1 346,87 zł

6) podatek od spadków i darowizn 0

7) podatek od czynności cywilnoprawnych (-) 7 255,44 zł

8) zaległości z podatków zniesionych 3 804,20 zł

9) naliczone odsetki od zaległości 276 444,78 zł

Należności wymagalne w zakładach budżetowych stanowią kwotę 210 728,07

1) ZGKiM w Pełczycach 205 150,51 zł

2) Miejsko-Gminne Przedszkole w P-cach 5 577,56 zł

Wpływy dochodów uległy obniżeniu z następujących tytułów

1. Obniżenia górnych stawek podatków za 2006 r

w wysokości 569 157,55

w tym:

1) podatek od nieruchomości 541 175,66 zł

a) osoby prawne 380 167,50 zł

b) osoby fizyczne 161 008,16 zł

2) podatek od środków transportowych 18 494,00 zł

a) osoby prawne 4 896,00 zł

b) osoby fizyczne 13 598,00 zł

3) podatek od posiadania psów 9 487,89 zł

a) osoby fizyczne 9 487,89 zł

2. Udzielenia przez gminę ulg i zwolnień za 2006r.

( bez ulg i zwolnień ustawowych) w wysokości 29 533,89 w tym:

1) podatek od nieruchomości 29 533,89 zł

a) osoby prawne 14 659,10 zł - ulga z dział.gosp.1 os. 14 659,10 zł

b) osoby fizyczne 14 874,79 zł

- zwolnienie z dział. gosp. 1 os. 83,00 zł

- ulgi wg. uchw.Rady 701 os.14 791,79 zł

3. Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za 2006r. ( umorzenie zaległości podatkowych ) w wysokości 26 712,21 w tym:

1) podatek od nieruchomości 10 668,00 zł

a) osoby prawne 8 942,00 zł - umorzenie 4 os.

b) osoby fizyczne 1 726,00 zł

- umorzenie 21 os.

2) podatek rolny 502,00 zł

a) osoby fizyczne 502,00 zł

- umorzenie 16 os.

3) podatek od środków transportowyc 7 674,20 zł

a) osoby fizyczne 7 674,20 zł

- umorzenie 1 os.

5) odsetki - umorzenie 7 868,01 zł

a) osoby prawne 1 574,00 zł

- umorzenie 2 os.

b) osoby fizyczne 6 294,01 zł

- umorzenie 9 os.

4. Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

za 2006r. w wysokości 90 036,10 zł w tym:

1) podatek od nieruchomości 81 409,50 zł

a) osoby prawne 1 os. 79 425,50 zł

b) osoby fizyczne 2 os. 1 984,00 zł

2) podatek rolny 42,00 zł

a) osoby fizyczne 1 os. 42,00 zł

3) podatek od środków transportowych 8 584,60 zł

a) osoby fizyczne 1 os. 8 584,60 zł

Zaplanowane dochody zrealizowano w 94,28 %

w tym: zadania zlecone w 74,84%

zadania własne w 100,41%

Niska realizacja dotacji zadań zleconych nastąpiła w dziale “Pomoc społeczna” w 72,26 %.

Planowane kwoty dotacji były zawyżone w roku 2006 w stosunku do potrzeb mieszkańców w gminie Pełczyce.

W zadaniach własnych niska realizacja nastąpiła w podatku od nieruchomości tj. w 89,74 %, pozostałe podatki i opłaty zrealizowano w wysokościach planowanych i wyższych.

0

1

0

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 09-04-2007 21:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-04-2007 21:16