Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Opis


I. Objaśnienia

Budżet gminy na 2007 r. opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy:

- ustawę o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

- ustawę o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. ( Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami ).

Zgodnie z ustawą „o finansach publicznych” ustala się dochody według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł oraz wydatki w podziale na działy i rozdziały wydatków z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących

z tego:

- wynagrodzenia

- pochodne do wynagrodzeń,

- dotacje,

- wydatki na obsługę długu j.s.t.

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.

b) wydatków majątkowych

W budżecie ujęto dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, projektowaną subwencję ogólną oraz udziały gmin w dochodach budżetu państwa.

II. Dochody budżetowe (załącznik Nr 1)

Ujęte dochody w budżecie na 2007 r. w wysokości 18 293 227 stanowi 114,18 % przewidywanego wykonania roku 2006.

Źródłem planowanych dochodów w budżecie jest:

- podatek od nieruchomości plan 1 370 000 zł (przyjęte zostały stawki uchwalone na 2007 r),

- podatek rolny przy planowanej cenie żyta 35,52 za jedną decytonę (w roku 2006 cena wynosiła 27,88), - ( po uwzględnieniu ulg inwestycyjnych); plan - 830 000 zł,

- podatek od środków transportowych plan - 50 000 zł (przyjęte zostały stawki uchwalone na 2007),

- podatek leśny plan - 55 000 zł (wg stawek ustawy),

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 41 000 zł ,

- opłata skarbowa plan 20 000 zł,

- udziały w dochodach budżetu państwa - plan 428 000 - wg. wyliczeń

Ministerstwa Finansów

- podatek opłacany w formie karty podatkowej - plan 500 zł,

- podatek od posiadania psów - 7 000 zł,

- dochody z majątku gminy plan - 286 773.,

- opłaty i inne wpływy - 455 541 zł.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono dotację celową na zadania zlecone gminom w wysokości 4 355 296z tego na „pomoc społeczną” - 4 289 000 zł, „administrację publiczną” - 65 000, na„urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 1.296 złotych.

Ujęto subwencję ogólną dla gmin w wysokości 8 040 859 w tym część wyrównawcza - kwota podstawowa 2 820 756 zł, kwota równoważąca 235 741 zł , część oświatowa - 4 984 362 zł.

Dane te ujęto w oparciu o wyliczenia otrzymane z Ministerstwa Finansów.

W budżecie ujęto dotację celową na kwotę 387 000 zł na „pomoc społeczną” w tym:

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 210 000 ,

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 98 000 zł,

- na dożywianie dzieci w szkołach 79 000 zł.,

natomiast dotacja celowa na zadanie inwestycyjne z Programu INTERREG III A - 966 258 zł

III. Wydatki budżetu gminy (załącznik Nr 2,3,3a,5)

Ujęte wydatki budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 16 481 017stanowią 95,03 % prognozowanych wydatków roku 2006. W budżecie zadania własne stanowią 73,08 % i zadania zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 26,92 %. Wydatki budżetu gminy w poszczególnych działach, rozdziałach oraz szczegółowo z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych obrazuje załącznik Nr 2 do uchwały. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 5.

Wykaz inwestycji realizowanych w 2007 roku przedstawia załącznik Nr 3 i 3a. Pozostałe załączniki to:

- Nr 4 plan przychodów i rozchodów,

- Nr 6 plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,

- Nr 7 dotacje przedmiotowe,

- Nr 8 dotacje podmiotowe,

- Nr 9 dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych,

- Nr 10 plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Nr 11 prognoza łącznej kwoty długu publicznego na lata 2007 - 2013.

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo 18 000 zł

1) Izby rolnicze (rozdz.01030) - 18 000 zł Wydatki bieżące 18 000 zł

a) odpis 2% z podatku rolnego 18 000 zł

2. W dziale transport i łączność 48 000

1) Drogi publiczne gminne (rozdz.60016) 48 000 zł

Wydatki bieżące 16 000 zł

( na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego 13 000 zł oraz rozbudowa wiaty przystankowej w Jaroslawsku 3 000 zł )

Wydatki majątkowe 32 950 zł.

3. W dziale gospodarka mieszkaniowa 190 000 zł

1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 85 000 zł

Wydatki bieżące -w tym dotacja przedmiotowa 85.000 zł

- na remont mieszkań w budynkach komunalnych 20.000 zł

- koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych 65.000 zł

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45 000 zł

- na obsługę geodezyjną, wycenę nieruchomości i wydawanie decyzji planistycznych

3) Pozostała działalność 60 000 zł

Wydatki majątkowe 60 000 zł.

4. W dziale administracja publiczna 1 664 695

1) Urzędy wojewódzkie 65 000 zł Wydatki bieżące ( zadanie zlecone) 65 000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65 000 zł

2) Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 60 000 zł

- na wypłatę diet, przejazdów, szkoleń radnych 60 000 zł

3) Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 487 259 zł

Wydatki bieżące 1 422 259 zł

w tym: wynagrodzenia 956 281 zł

pochodne od wynagrodzeń 189 628 zł

- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania UMiG -materiały biurowe, środki czystości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, prenumeraty czasopism i innych publikacji, czynsze za dzierżawę pomieszczeń biurowych, CO, energia elektryczna, obsługa bankowa i inne. 276 350 zł

Wydatki majątkowe 65 000 zł.

4) Komisje poborowe 1 800 zł

Wydatki bieżące 1 800 zł

- koszty przejazdu dla poborowych.

5) Pozostała działalność 48 636 zł

Wydatki bieżące 48 636 zł

- na wypłatę diet sołeckich, przejazdy i inne 42 636 zł

- opłaty składek „POMERANIA” 5 000 zł

- opłaty składek „Regionalna Organizacja Turystyczna” 1 000 zł

5. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 296 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa 1 296 zł Wydatki bieżące ( zadanie zlecone) 1 296 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 200 zł

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

6. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 154 600

1) jednostki terenowe policji 6 200 zł

Wydatki bieżące 6 200 zł

Zakup wyposażenia w komputer, fax, ksero i krzesła.

2) Ochotnicze straże pożarne 148 400 zł

Wydatki bieżące 93 400 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 900 zł

- na wydatki związane z wykonywaniem obowiązków ochrony przeciwpożarowej (paliwa, wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenia, opał, akcje gaśnicze, zakup sprzętu i inne)

Wydatki majątkowe 55 000 zł.

7. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 38 711

1) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 38 711 zł

Wydatki bieżące 38 711 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 000 zł

- na wypłatę prowizji sołeckich, zakup druków i opłaty związane z poborem podatków

(pocztowe, egzekucyjne, koszty wydruku nakazów płatniczych i inne)

8. W dziale obsługa długu publicznego

1) Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst. 400 000 zł

Wydatki bieżące 400 000 zł

w tym: wydatki na obsługę długu 400 000 zł

- odsetki od kredytów i pożyczek

9. W dziale różne rozliczenia 30 000 zł

1) Rezerwy ogólne i celowe 30 000 zł

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 10 000 zł

- rezerwa celowa na pokrycie bieżącej konserwacji mienia gminnego

i organizacji imprez na wsi dla rad sołeckich 20 000 zł

( wszystkie rady sołeckie po 1 000 zł )

10. W dziale oświata i wychowanie 6 848 364

1) Szkoły podstawowe 3 704 113 zł

Wydatki bieżące 3 704 113 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 988 735 zł

- na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz niezbędnych zakupów i opłat.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 193 727 zł

Wydatki bieżące 193 727 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 173 265 zł

- na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz świadczeń związanych

z zatrudnieniem.

3) Przedszkola 367 527 zł

Wydatki bieżące 367 527 zł

- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Miejskiego w Pełczycach 367 527 zł

4) Gimnazja 2 027 597 zł

Wydatki bieżące 1 973 647 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 686 672 zł

- na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych oraz niezbędnych zakupów i opłat

Wydatki majątkowe 53 950 zł

5) Dowożenie uczniów do szkół 330 000 zł

Wydatki bieżące 330 000 zł

- na dowożenie dzieci do szkół

6) Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 162 710 zł Wydatki bieżące 162 710 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 139 670 zł

- na wynagrodzenia i pochodnych oraz niezbędne zakupy i opłaty

7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31 965 zł

Wydatki bieżące 31 965 zł

- na dokształcanie nauczycieli

8) Pozostała działalność 30 725 zł

Wydatki bieżące 30 725 zł

- na odpis świadczeń socjalnych nauczycieli ( emerytów i rencistów)

11.W dziale ochrona zdrowia 91 000 zł

1) Zwalczanie narkomanii 1 000 zł

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 000 zł

Wydatki bieżące 90 000 zł

w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 600 zł

- dotacje 40 000 zł

Zgodnie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

12. W dziale opieka społeczna 5 530 702

1) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 160 000 zł

Wydatki bieżące ( zadanie zlecone) 4 160 000 zł

w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137 565 zł

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 10 000 zł

Wydatki bieżące ( zadanie zlecone) 10 000 zł

3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 345 400 zł

- zadania zlecone 101 000 zł,

- zadania własne 244 400 zł.

w tym dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 210 000 zł

4) Dodatki mieszkaniowe 376 000 zł

Wydatki bieżące 376 000 zł

5) Ośrodki pomocy społecznej 378 152 zł

Wydatki bieżące 378 152 zł

w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 290 642 zł

w tym środki z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 98 000 zł na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych oraz niezbędnych zakupów i opłat.

6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 43 100 zł

Wydatki bieżące 43 100 zł

w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43 100 zł

- zadania zlecone 18 000 zł

- zadania własne 25 100 zł

7) Pozostałe wydatki 218 050 zł

- zadania własne 218 050 zł

dożywianie uczniów w szkołach oraz utrzymanie pracowników związanych z pracami społecznie użytecznymi.

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 199 400 zł

1) Wojewódzkie urzędy pracy 199 400 zł

Wydatki bieżące 199 400 zł

w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 593 zł

14. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza 303 049

1) Świetlice szkolne 287 975 zł Wydatki bieżące 287 975 zł

w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 129 560 zł

-na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w świetlicach i zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków.

2) Pomoc materialna dla uczniów 10 000 zł

Wydatki bieżące 10 000 zł

- wypłata stypendiów za wyniki w nauce

3) Pozostała działalność 5 074 zł

Wydatki bieżące 5 074 zł

- na odpis świadczeń socjalnych nauczycieli ( emerytów i rencistów).

15. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska 516 700

1) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) 242 000 zł

Wydatki bieżące 242 000 zł

- na energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych

2) Zakłady gospodarki komunalnej 244 000 zł Wydatki bieżące 244 000 zł

w tym: dotacja przedmiotowa 244.000 zł

3) Pozostała działalność 30 700 zł

Wydatki bieżące 30 700 zł

w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 200 zł

a) opłata usług wyłapania psów chorych i agresywny z terenu gminy 6 000 zł

b) utrzymanie obiektów gminnych 9 200 zł

- wywóz nieczystości

c) selektywna zbiórka odpadów 10 500 zł

d) wykonanie płotków przy placach zabaw m.Niesporowice,

m. Trzęsacz i Nadarzyn 1 500 zł

e) inne wydatki 2 300 zł

16. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 353 500 zł

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 161 500 zł

Wydatki bieżące 139 500 zł

a) opłaty energii elektrycznej w świetlicach gminnych 11 000 zł

b) dotacja dla instytucji kultury 128 500 zł

Wydatki majątkowe 22 000 zł

2) Biblioteki 131 000 zł Wydatki bieżące 131 000 zł

a) dotacja dla instytucji kultury 131 000 zł

3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 26 000 zł

Wydatki bieżące 26 000 zł

( remonty kościołów )

4) Pozostała działalność 35 000 zł

Wydatki bieżące 35 000 zł

a) imprezy okolicznościowe 35 000 zł

- w tym wynagrodzenia i pochodne 5 000 zł

17. W dziale kultura fizyczna i sport 93 000 zł

1) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 93 000 zł

Wydatki bieżące 93 000 zł

a) upowszechnianie kultury fizycznej dotacje celowe dla klubów

sportowych 90 000 zł

b) dotacja celowa dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „LUBUSZ” 3 000 zł

31

23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 17-11-2006 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Maciej Krzyśko 09-01-2007 12:12