Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o mienu komunalnym


INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Działając na podstawie art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego za rok 2005:

MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY

1.Zwiększenie mienia:

a) Na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32, poz.191):

Z uwagi na prowadzenie przez Starostwa Powiatowe weryfikacji mienia Skarbu Państwa, (które nie zostało przekazane w zasób Agencji Nieruchomości Rolnych i może zostać w przyszłości skomunalizowane na rzecz gmin) oczekujemy na wykazy nieruchomości do przejęcia z mocy prawa.

Niezależnie od trybu komunalizacji, zostanie w najbliższym czasie przygotowany wniosek o przejęcie na mienie komunalne trzech nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi, z których dwie wymagają przeprowadzenia adaptacji na cele publiczne.

b) Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1990 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 57, poz. 299)

Przejęto nieodpłatnie z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych pięć działek niezabudowanego gruntu o wartości 37.900,00 zł. z przeznaczeniem pod urządzenie placów zabaw dla dzieci. Inwestycja obejmuje cały teren gminy, jednakże właściwa i dogodna lokalizacja spowodowała konieczność nabycia gruntów w wybranych miejscowościach.

Ponadto, w tym samym trybie gmina przejęła z zasobu Agencji budynek mieszkalny zakwalifikowany do generalnego remontu położony w m. Jagów z przeznaczeniem urządzenia kilku mieszań do zasiedlenia przez potrzebujące rodziny. Wartość obiektu oszacowano na kwotę 41.800,00 zł

c) Na podstawie odrębnych umów cywilno-prawnych:

Zawarta została umowa przejęcia dwóch nieruchomości z zasobu Polskich Kolei Państwowych S. A. w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa - w celu wygaśnięcia wierzytelności podatkowych wobec gminy. Nieruchomości położone przy ul. Dworcowej w Pełczycach o łącznej wartości 22.783,00 zł.

2. Zmniejszenie mienia:

a) Sprzedaż mienia

Przygotowanych zostało jedenaście działek położonych w obszarze osiedla Ogrodowe w Pełczycach przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne. W wyniku przeprowadzonych publicznych przetargów zbyto sześć działek na łączną kwotę 132.700,00 zł

Ponadto przygotowano do sprzedaży zabytkowy park podworski z resztkami pałacu położony w m. Sarnik.

Ogłoszone dwa kolejne przetargi nie wyłoniły nabywcy.

Ustanowiona przez Radę Miejską w Pełczycach uchwała dotycząca obniżki ceny spowodowała, że nieruchomość została sprzedana za kwotę 75.819,00 zł.

Również w trybie negocjacji został sprzedany znajdujący się w złym stanie technicznym budynek mieszkalny jednorodzinny, położony w m. Boguszyny za kwotę 10.000,00 zł.

b) Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności -w trybie przepisów znowelizowanej ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 120, poz. 1299).

W III dekadzie października wpłynęły dwa wnioski, które wymagają rozpatrzenia. Nadmienia się, że obowiązująca w tej sprawie uchwała Rady Miejskiej w Pełczycach przewiduje, w przypadku wydania pozytywnej decyzji, zastosowanie ulgi w cenie przekształcenia w wysokości 75%.

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników wieczystych lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne zostały wszczęte postępowania dotyczące 31 podmiotów.

Decyzje w tych sprawach nie zostały wydane- postępowania zawieszono.

3. Majątek użyczony

  1. Na podstawie zawartych umów oddano w dzierżawę niezabudowane obszary gruntu o łącznej powierzchni 0,2200 ha.

  2. Ustanowiono najem pomieszczeń w budynku administracyjno- świetlicowym w m. Boguszyny oraz wiejskiego klubu w m. Bolewice.

W wynajmowanych pomieszczeniach prowadzona jest działalność gospodarcza.

Na wniosek podmiotów prowadzących sezonową produkcję ozdób wynajęto na czas oznaczony (miesiąc) pomieszczenia w wiejskich świetlicach na terenie miejscowości Jarosławsko i Boguszyny.

4. Dochody budżetu gminy z tytułu wykonania zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami:

- dzierżawy gruntów 4. 916,00 zł

- najem lokali użytkowych 3. 473,00 zł

- rat z tyt. sprzedaży nieruchomości 19. 480,00 zł

- opłat rocznych z tyt. wieczystego użytkowania gruntu 11. 773,00 zł

5. Działania gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi na nadchodzący rok będą koncentrowały się na:

  • przygotowaniu do sprzedaży terenów pod budownictwo indywidualne mieszkalne;

  • przygotowanie do sprzedaży terenów o przeznaczeniu rekreacyjnym położonych w obszarze m. Pełczyce;

  • kontynuacji sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych;

  • przygotowanie do sprzedaży wskazanych nieruchomości, wnioskowanych przez potencjalnych nabywców, które mogą być przedmiotem zbycia.

załączniki:

-Tabela nr 1

-Tabela nr 2

Tabela nr 1

wykaz mienia komunalnego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych

_____________________________________________________________________

lp. jednostka organizacyjna powierzchnia (ha)

wartość gruntu (zł)

_____________________________________________________________________

1. Zakład Gospodarki Komunalnej 5,1198

i Mieszkaniowej z/ s w Pełczycach 168.953

2. Zespół Szkół w Pełczycach 1,8948

104.214

3. Zespół Szkół w Lubianie 2,5000

82.500

4. Szkoła Podstawowa w Chrapowie 0,8600

28.380

5. Szkoła Podstawowa w Będargowie 0,4000

13.200

6. Przedszkole Miejskie w Pełczycach 0,5449

29.970

7. Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach 0,0800

8.800

_______________________________________________________________

Razem: 11,3995

436.017

Tabela nr 2

wykaz mienia komunalnego, zasób

_____________________________________________________________________

lp rodzaj nieruchomości powierzchnia (ha)

wartość gruntu (zł)

_____________________________________________________________________

1. tereny zieleni, rowy melioracyjne 13,40

368.500

2. drogi 208,24

120.259

3. tereny zabudowane, przeznaczone pod zabudowę 66,54

3.366.920

4. wieczyści użytkownicy 8,24

453.200

5. świetlice wiejskie 1,63

27.792

6. boiska sportowe 13,22

38.172

7. użytki kopalne 1,40

80.850

8. ochotnicze straże pożarne 3,33

39.657

_____________________________________________________________________

Razem: 316,00

4.495.350

Wartość gruntów została oszacowana na podstawie ustalonych danych z roku ubiegłego z zastosowaniem zwiększenia wartości wszystkich wyodrębnionych kategorii nieruchomości o 10%.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 17-11-2006 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2006 08:38