Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Regulamin Wynagradzania Pracowników UMiG w Pełczycach


Zarządzenie Nr 6 /2006

Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach

w sprawie

Regulaminu

Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pełczycach

z dnia 25 stycznia 2006 r.

na podstawie Kodeksu Pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 21 z 1998 r., poz. 94 z późn. zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich z dnia 2 sierpnia 2005 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 146, poz. 1223) oraz własnych uprawnień

zarządzam:

I. UREGULOWANIA WSTĘPNE

§ 1

Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

§ 2

Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników Urzędu bez względu na rodzaj i charakter wykonywanej pracy.

§ 3

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy zostaje zapoznany z Regulaminem Wynagradzania.

§ 4

Przez pracodawcę należy rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Pełczycach, a przez organ zarządzający zakładem pracy - Burmistrza Miasta i Gminy.

II. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

§ 5

Zasady wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pełczycach reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223).

§ 6

U pracodawcy obowiązuje czasowy system wynagradzania polegający na ustaleniu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników stawek wynagrodzenia zasadniczego.

§ 7

Podstawą zaszeregowania pracownika jest taryfikator (wykaz stanowisk pracy) stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 5.

§ 8

1. Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego pracownika, odpowiadająca kategorii osobistego zaszeregowania, ustalona jest na podstawie tabeli wynagrodzeń stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 5.

2. Stawka wynagrodzenia zasadniczego ulegać będzie zmianie z chwilą wprowadzenia zmian w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w drodze rozporządzenia.

§ 9

1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i wymagań kwalifikacyjnych Burmistrza określa tabela I załącznika nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 5.

§ 10

W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji kierownika urzędu.

§ 11

W przypadku niewykorzystania środków zaplanowanych w budżecie gminy na wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu powstania oszczędności wynikających z różnicy wypłat zasiłków chorobowych, refundacji z PUP za zatrudnianie pracowników po zakończeniu prac interwencyjnych, udzielenia bezpłatnych urlopów - pracodawca może przeznaczyć zaoszczędzone środki na nagrody dla pracowników.

§ 12

Oprócz świadczeń wymienionych wyżej, pracownicy mają prawo do:

1. dodatków za staż pracy,

2. nagrody jubileuszowej;

§ 13

1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2. Wysokość dodatku za wieloletnią pracę wypłacana jest co miesiąc i wynosi 5% wynagrodzenia zasadniczego za 5 lat zatrudnienia i wzrasta corocznie o 1% maksymalnie do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

3. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresów pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

5. Podstawą obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu wypłaty.

6. Prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje w dniu upływu w wysokości:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 27-01-2006 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 27-01-2006 10:19