Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI /134/ 2004


UCHWAŁA NR XXVI / 134 /2004

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 2 grudnia 2004r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz.. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dochody zwiększa się o kwotę 283 721 zł

Zadania zlecone 8 927 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 927 zł

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 927 zł

paragraf 2010 8 927 zł

Zadania własne 274 794 zł

Dział 020 Leśnictwo 1 000 zł

rozdz. 02095 Pozostała działalność 1 000 zł paragraf 0750 1 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 317 zł

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 317 zł

paragraf 0750 25 317 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 228 077 zł

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 190 608 zł

paragraf 0750 600 zł

paragraf 2030 85 011 zł

paragraf 2033 104 997 zł

rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38 069 zł

paragraf 2033 38 069 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 14 600 zł

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne 14 400 zł

paragraf 2700 14 400 zł

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 200 zł

paragraf 0970 200 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 200 zł

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 750 zł

paragraf 0690 550 zł

paragraf 0970 2 200 zł

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 2 450 zł

paragraf 0490 2 450 zł

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 233 532 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 233 532 zł

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 233 532 zł

paragraf 2033 43 524 zł

paragraf 6330 85 011 zł

paragraf 6333 104 997 zł

3. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 50 189 zł

§ 2. 1. Wydatki zwiększa się o kwotę 162 719 zł

Zadania własne 162 719 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 104 242 zł

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 40 340 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 24 840 zł

wydatki bieżące 15 500 zł

rozdz. 80110 Gimnazja 2 500 zł

w tym wydatki bieżące 2 500 zł

rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 61 402 zł

w tym wydatki bieżące 61 402 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 14 400 zł

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne 14 400 zł

w tym wydatki bieżące 14 400 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 590 zł

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 750 zł

w tym wydatki bieżące 750 zł

rozdz. 85495 Pozostała działalność 1 840 zł

w tym wydatki bieżące 1 840 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 627 zł

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14 700 zł

w tym majątkowe 14 700 zł

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 927 zł

- wydatki bieżące 8 927 zł

Dział 921 Ochrona dziedzictwa narodowego 5 360 zł

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 360 zł

w tym wydatki majątkowe 5 360 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 12 500 zł

rozdz. 92695 Pozostała działalność 12 500 zł

w tym wydatki bieżące 12 500 zł

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 112 530 zł

Zadania własne 112 530 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 77 330 zł

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 75 645 zł w tym wydatki bieżące 75 645 zł

rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 685 zł

w tym wydatki bieżące 1 685 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 240 zł

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 13 240 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne 12 320 zł

wydatki bieżące 920 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 760 zł

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 760 zł

w tym majątkowe 9 760 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 12 200 zł

rozdz. 92695 Pozostała działalność 12 200 zł

w tym majątkowe 12 200 zł

3. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 50 189 zł

§ 3. 1. Zwiększa się w załączniku nr 11 pkt 1 do uchwały Nr XX/98/04 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Pełczyce na 2004 rok

- plan przychodów zakładów budżetowych w dziale 700 § 0970 o kwotę 922 zł i § 0830 o kwotę 2 043 zł oraz kosztów w rozdz. 70004 o kwotę 2 965 zł,

- plan przychodów zakładów budżetowych w dziale 801 § 0920 o kwotę 300 zł

oraz kosztów w rozdz. 80104 o kwotę 300 zł

2. Zwiększa się w załączniku nr 11 pkt 2 do uchwały Nr XX/98/04 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Pełczyce na 2004r

- plan przychodów środków specjalnych w dziale 801 § 0830 o kwotę 6 000 zł zł oraz wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 6 000 zł,

- plan przychodów środków specjalnych w dziale 854 § 0830 o kwotę 212 000 zł zł oraz wydatków w rozdz. 85401 o kwotę 212 000 zł,

3. Zmniejsza się w załączniku nr 11 pkt 2 do uchwały Nr XX/98/04 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Pełczyce na 2004r

- plan przychodów środków specjalnych w dziale 801 § 0830 o kwotę 142 000 zł oraz wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 142 000 zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. Zadania zlecone

W dochodach zwiększono:

- w rozdz. 90015 na częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu - 8 927 zł,

2. Zadania własne

W dochodach zwiększono:

- w rozdz. 02095 par. 0750 o kwotę 1 000 zł,

- w rozdz. 70005 par. 0750 o kwotę 25 317 zł,

- w rozdz. 80101 par. 0750 o kwotę 600 zł,

- w rozdz. 85219 par. 0970 o kwotę 200 zł,

- w rozdz. 90001 par. 0690 o kwotę 550 zł,

- w rozdz. 90001 par. 0970 o kwotę 2 200 zł,

- w rozdz. 90002 par. 0490 o kwotę 2 450 zł.

W dochodach zwiększono i zmniejszono:

- Zwiększono ( w związku ze zmianą klasyfikacji otrzymanych środków) - w rozdz. 80101 dotację na wydatki bieżące o kwotę 190 008 zł na zadanie: Remont Szkoły Podstawowej w Chrapowie w tym dotacja z PAOW 104 997 zł oraz dotacja Urzędu Marszałkowskiego 85 011 zł a zmniejszono dotację na wydatki inwestycyjne,

W dochodach i wydatkach zwiększono i zmniejszono:

- na realizację Programu szkoleniowo-dydaktycznego z PAOW w dochodach zmniejszono dotację o 43 524 zł w rozdz. 80101 i zwiększono w rozdz. 80146 o kwotę 38 069 zł oraz w wydatkach zmniejszono w rozdz. 80101 o kwotę 74 740 zł a zwiększono w rozdz. 80146 o kwotę 61 402 zł,

W dochodach i wydatkach zwiększono:

- w rozdz. 85214 środki z ANR - wydatki bieżące na dożywianie dzieci o kwotę 14 400 zł,

W wydatkach zwiększono:

- w rozdz. 80101 wydatki bieżące o kwotę 27 100 zł na wynagrodzenia i pochodne, energię i wyposażenie pracowni komputerowej w Lubianie

- w rozdz. 80110 wydatki bieżące o kwotę 2 500 zł na energię,

- w rozdz. 90001 wydatki majątkowe o kwotę 14 700 zł na zadanie: Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku ul. Starogrodzka 32 w Pełczycach,

- w rozdz. 90015 na wydatki bieżące o kwotę 8 927 zł na oświetlenie gminy,

- w rozdz. 92109 na wydatki majątkowe o kwotę 5 360 zł - Remont budynku M-GOK

- w rozdz. 92695 na wydatki bieżące o kwotę 12 500 zł dotacje celowe.

W wydatkach zmniejszono:

- w rozdz. 90001 wydatki majątkowe o kwotę 9 760 zł na zadanie: “ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej i przyłączeniowej dla m. Niesporowice oraz sieci kanalizacji przesyłowej z m. Niesporowice do m. Sarnik” - studium wykonalności

- w rozdz. 92695 wydatki majątkowe o kwotę 12 200 zł na zadanie “ Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Duży Pełcz w Pełczycach” - studium wykonalności

Dokonano przeniesień wydatków między działami:

Zwiększono: zmniejszono:

rozdz.80101 o kwotę 13 240 zł rozdz. 80101 o kwotę 905 zł

rozdz. 85401 o kwotę 750 zł rozdz. 80114 o kwotę 1 685 zł

rozdz. 85495 o kwotę 1 840 zł rozdz. 85401 o kwotę 13 240 zł

razem: 15 830 zł 15 830 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 08-12-2004 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2004 09:54