Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI /137/ 2004


UCHWAŁA NR XXVI / 137 /2004

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 2 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia inkasa podatków i opłat lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.431; z 1994 r. Nr 1, poz.3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz.926; z 1998 r. Nr 108, poz.681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568), art. ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (D. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826) i art. 6 ust. 12, art. 14, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie gminy.

§ 2. Na inkasentów , o których mowa w § 1 wyznacza się:

1. Lewicki Tadeusz - zam. Będargowo 65,

2. Ostaszewski Jan - zam. Bolewice 10,

3. Dyc Anna - zam. Boguszyny 39,

4. Ciepluch Henryk - zam. Chrapowo 5,

5. Farbisz Mirosław - zam. Jagów 13,

6. Jankowska Irena - zam. Jarosławsko 1a/10,

7. Sadłowski Romuald - zam. Wierzchno 1/2,

8. Jagiełło Barbara - zam. Ługowo 11,

9. Słowiński Tadeusz - zam. Krzynki 22/2,

10. Smulczyński Wacław - zam. Niesporowice 23,

11. Maciąg Wiesława - zam. Przekolno 6,

12. Matyja Zdzisław - zam. Trzęsacz 10,

13. Kłodnicka Zofia - zam. Bukwica 7/1,

14. Gawlik Jan - zam. Brzyczno 6/4,

15. Szmurło Andrzej - zam. Lubiana 15a/1,

16. Obszańska Bogumiła - zam. Lubianka 10/7,

17. Czernecki Piotr - zam. Nadarzyn 24/11,

18. Idzikowski Krzysztof - zam. Płotno 19a/3,

19. Pastwa Janina - zam. Sarnik 25/13,

§ 3. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie miasta.

§ 4. Na inkasenta, o którym mowa w § 3 wyznacza się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach. Osobą odpowiedzialną za obliczanie i pobieranie podatku oraz terminowe wpłacanie wskazuje się Dorotę Ziółkowską zamieszkałą Pełczyce ul. Ogrodowa 33. ( art. 31 Ordynacja podatkowa )

§ 5. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 5 % od pobranej kwoty podatku przez inkasenta płatne na koniec każdego kwartału.

§ 6. 1. Inkasenci zobowiązani są do pobierania od podatników podatków wymienionych w § 1 i terminowe wpłacenie ich organowi podatkowemu zgodnie z art. 9 ustawy Ordynacja podatkowa.

2. Terminem płatności jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym wpłata podatku powinna nastąpić zgodnie z art. 47 § 4a ustawy Ordynacja podatkowa.

3. Nieterminowe rozliczenie z organem podatkowym rości obowiązek zapłaty odsetek.

zgodnie z art. 53 ustawy Ordynacja podatkowa.

4. Inkasent, który nie wykonał obowiązku określonego w § 6 pkt. 1 odpowiada za należności całym swoim majątkiem zgodnie z art. 30 ustawy Ordynacja podatkowa .

§ 7. Traci moc uchwała Nr V/ 33 /2003 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia inkasa podatków i opłat lokalnych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pełczyce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 08-12-2004 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2004 09:49