Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/101/04

UCHWALA NR XX/101/2004 r.

RADY MIEJSKIEJ W PELCZYCACH

z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie rodzajów, zasad i trybu udzielania dotacji z budzetu

Miasta i Gminy Pelczyce

Na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874 i Nr 189, poz.1851), oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.874, zm. Dz. U. Nr 202, poz. 1956 i 1958 oraz Nr 228, poz. 2262), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się rodzaje, zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Pełczyce, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/93/2000 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 16 marca 2000 roku w sprawie rodzajów, zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Pełczyce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pełczyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik do uchwały Nr XX/101/04

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 18 marca 2004 r.

RODZAJE, ZASADY I TRYB UDZIELANIA DOTACJI Z BUDZETU

Miasta i Gminy Pelczyce

§ 1. Z budżetu Miasta i Gminy Pełczyce mogą być udzielane dotacje:

1) przedmiotowe

2) celowe

§ 2. Dotacje przedmiotowe mogą być udzielane dla organizacji pozarządowych, oraz organizacji kościelnych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących działalność społecznie użyteczną.

§ 3. 1. Dotacje celowe mogą być również udzielane na realizację zadań należących do kompetencji gmin zleconych organizacjom kościelnym i stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącym działalność społecznie użyteczną. Uprawnionym do otrzymania takiej dotacji może być podmiot, którego statutowa działalność obejmuje zadania będące przedmiotem zlecenia.

§ 4. 1. Organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację składają ofertę realizacji zadania publicznego wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

2. Pozostałe podmioty ubiegające się o dotację składają wniosek, wg wzoru załączonego do niniejszych zasad i trybu udzielania dotacji.

3. Oferty i wnioski należy składać do dnia 30 września roku poprzedzającego realizację zadania, które ma być zlecone lub dofinansowane.

4. Ofertę (wniosek) podpisują osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu składającego.

5. Dysponent gminnych środków finansowych może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów.

6. W przypadku nie dopełnienia warunków formalnych wniosku w terminie 14 dni od daty wezwania do uzupełnienia, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

§ 5. 1. Dokumentacja uzupełniająca do wniosku, o której mowa w § 4 ust. 5, może dotyczyć w szczególności:

1) sprawozdań finansowych o sytuacji finansowej wnioskodawcy,

2) statutu i innych dokumentów określających status prawny wnioskodawcy.

2. Dokumentacja uzupełniająca do wniosku o dotację celową na realizację inwestycji może ponadto dotyczyć:

1) zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji,

2) uzasadnienia celowości inwestycji oraz jej lokalizacji,

3) danych o zakresie rzeczowym i efektach inwestycji oraz jej ekonomicznej efektywności,

4) danych o planowanym okresie realizacji inwestycji.

§ 6. Przy rozpatrywaniu ofert o dotację uwzględnia się w szczególności:

1) ocenę możliwości realizacji zadania w świetle przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów,

2) sposób realizacji dotowanych zadań w poprzednich okresach, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości wykonania zadania i rzetelności w zakresie rozliczenia środków otrzymanych na ich realizację.

§ 7. 1. Podstawą przekazania dotacji jest umowa o zlecaniu zadania i udzieleniu dotacji na realizację zadań zleconych, zawarta pomiędzy wnioskodawcą a Burmistrzem Miasta i Gminy Pełczyce.

2. Wzór umowy zawieranej z organizacjami pozarządowymi określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz.. 1891).

3. Umowa zawierana z pozostałymi podmiotami powinna określać:

1) strony umowy,

2) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,

3) kwotę dotacji należną jednostce wykonującej zadanie i tryb jej przekazywania,

4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu nie wykorzystanej dotacji,

5) tryb kontroli wykonywanego zadania.

4. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

§ 8. 1. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania zadania i wykorzystania otrzymanej dotacji w terminie do dnia 30 stycznia następnego roku.

2. Organizacje pozarządowe składają sprawozdanie wg wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

3. Przyjęcie sprawozdania przez dysponenta gminnych środków finansowych jest równoznaczne z akceptacją rozliczenia się wnioskodawcy z przyznanej dotacji.

§ 9. 1. Burmistrz Miasta i Gminy może wstrzymać wypłatę kolejnych rat dotacji, w przypadku, gdy:

1) wnioskodawca przeznaczy otrzymaną dotację na inne cele niż określono w umowie,

2) wnioskodawca z przyczyn nieusprawiedliwionych zaprzestał realizacji dotowanego zadania,

3) wnioskodawca nie złoży w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1 sprawozdania z wykorzystania dotacji otrzymanej w roku poprzednim,

4) wnioskodawca nie spełni innych warunków określonych w umowie, o której mowa w § 7 ust. 1.

2. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wstrzymania dotacji wymaga uzasadnienia.

3. Wstrzymana dotacja może być ponownie przez Burmistrza uruchomiona, jeśli ustąpią przyczyny jej wstrzymania, wymienione w ust. 1.

§ 10. 1. Przyznana dotacja może być przekazana jednorazowo lub w ratach, w zależności od warunków określonych w umowie.

2. Dysponent gminnych środków finansowych ma prawo kontroli dokumentów źródłowych znajdujących się u wnioskodawcy.

§ 11. Zasady i tryb przyznawania dotacji, określonej w niniejszym załączniku mają zastosowanie do przyznawania i rozliczania dotacji od dnia wejścia w życie uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 28-06-2004 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2004 08:33