Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego


RRO.6220.04.2012  Pełczyce, 10 maja 2012 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 59 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z zm.) o wszczęciu w dniu 10 maja 2012 r., postępowania administracyjnego na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,

Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 71-415 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie retencji wodnej w dorzeczu rzeki Małej Iny - przebudowa istniejących zbiorników wodnych w Pełczycach”.

W związku z § 3 ust.1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii następujących organów:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Niniejsza informacja zostaje podana stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pełczycach:www.bippelczyce.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pełczycach.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pełczycach pok. nr 12 w godz. od 715 - 1500 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, tel. (95) 7685048.

 

 

BURMISTRZ

 

dr Mirosław Kluk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 10-05-2012 20:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Maciej Krzyśko 10-05-2012 20:56