Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR IX/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2012


 

UCHWAŁA NR IX/57/2011

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 23 391 811 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 20 880 636 zł,

2) dochody majątkowe - 2 511 175 zł.

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 23 142 979 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 20 142 979 zł,

2) wydatki majątkowe - 3 000 000 zł.

 

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 248 832 zł,

która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie - 248 832 zł.

 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 3 500 000 zł,

2) rozchody - 3 909 622 zł.

 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 24 000 zł,

2) celowe w kwocie - 48 000 zł,

 

z przeznaczeniem na:

a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 48 000 zł.

 

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 7. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5) w kwocie - 235 495 zł, z tego:

a) w ramach funduszu sołeckiego - 235 495 zł.

 

§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie - 90 000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 89 000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 1 000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 2

§ 9. 1.Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) w kwotach:

a) przychody - 2 344 691 zł,

b) koszty - 2 278 148 zł.

 

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu tery-torialnego, do kwoty - 3 500 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zacią-gniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2 070 059 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 1 839 563 zł.

 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

 

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do udzielania w roku budżetowym pożyczek, do kwoty

- 1 000 000 zł.

 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do udzielania w roku budżetowym poręczeń, do kwoty

- 1 000 000 zł.

 

§ 14. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 530 000 zł,

b. przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 388 400 zł,

2) dla jednostek nienależące do sektora finansów publicznych:

 

a. celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 150 000 zł,

§ 15. Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Załącznik Nr 10) w wysoko-ści - 3 000 000 zł.

 

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapew-nienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pełczycach.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 14-02-2012 09:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Krzyśko 28-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Krzyśko 14-02-2012 09:25