Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pełczyce


B v

OGŁOSZENIE

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pełczyce

 

Burmistrz Pełczyc na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ), ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie :

 

 1. upowszechniania kultury fizycznej:

 • wspieranie realizacji zadań z zakresu .

 

I. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 

R o d z a j e z a d a ń

 

Zadanie nr 1. Powierzenie realizacji zadania z zakresu działalności klubów piłkarskich na terenie Gminy Pełczyce.

 

Wspieranie działalności klubów piłkarskich na terenie m. Pełczyce, wsi Jarosławsko, Jagów, Sarnik, Nadarzyn.

 

Wysokość środków publicznych:

 1. przeznaczonych na realizację zdania w 2011 roku: 95.000 zł.

 2. przeznaczonych na realizację zadania w 2012 roku : 95.000 zł.

 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i instytucji.

 

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania o których mowa wyżej wynosi 95  000,00zł

 

II. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:

 

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. )

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póżn. zm. )

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Realizacja zadania, o którym mowa w pkt I, musi nastąpić do końca 2012 roku

i obejmować okres po dacie podpisania umowy.

2. Podmiot składający ofertę na realizacje zadania, o którym mowa w pkt I,

powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań oraz

zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno - technicznej lub dostęp do takiej

bazy i zasoby osobowe, zapewniające wykonanie zadania.

3.Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone każdorazowo

w wiążącej strony umowie.

 

 

 

IV. Miejsce i termin składania ofert

 

1.Termin składania ofert upływa z dniem 29.02.2012 rok r. do godz. 10.00 na realizację zadań .

2.Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru

ofert realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie

zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem rodzaju zadania ( Dz. U. Nr 6, poz.25 ),

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pełczycach, ul. Rynek Bursztynowy 2, pok. Nr 7 ( sekretariat ).

3.Formularz oferty można otrzymać w pokoju nr 11, Urzędu Miejskiego w

Pełczycach, na stronie www.pelczyce.pl oraz BIP Urzędu.

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru oferty.

 

1.Procedura rozpatrywania ofert nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dniu,

w którym upłynął termin składania ofert.

2.Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa,

kwalifikując oferty do otrzymania dotacji. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności :

a) jakość oferty - oferta niekompletna, złożona na innych formularzach,

nieprawidłowo wypełniona, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych

rodzajów kosztów nie będzie rozpatrywana;

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta - doświadczenie w organizacji tego

typu zadań, zasoby rzeczowe i osobowe ;

c) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania, szczególnie w części, która ma być pokryta z dotacji,

a także wysokość środków własnych i pozyskanych od innych podmiotów.

d) rzetelność oferenta - analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi

w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych

dotacji.

e) Oferta powinna zawierać wszystkie wypełnione pozycje. W przypadku braku uzupełnień, oferta zostanie odrzucona.

Do oferty należy dołączyć:

 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2011 rok,

 • aktualny wypis z rejestru / ważny do 3m-cy od daty wystawienia/ lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający statut prawny oferenta.

3.Dopuszcza się możliwość realizacji poszczególnych zadań przez więcej niż

jeden podmiot.

 

 

 

 

4.Konkurs rozstrzyga Burmistrz Pełczyc, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Ogłoszenia zawierające rozstrzygnięcia konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pełczycach.

 

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 7 dni po terminie składania ofert.

 

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości dot. realizacji zadań publicznych można uzyskać pod nr telefonu 95 7685013 / 95 76848

 

 1. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej tego samego rodzaju, które były dotowane w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku poprzedzającym, w szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji udzielonych na ten cel organizacją pozarządowym:

 

 

 • w roku 2011 kwota: 95 000 złotych .

 • w roku 2012 kwota: 95 000 złotych .

 

 

 

Pełczyce , dnia 07.02.2012 r.

 

 

Burmistrz Pełczyc

 

dr Mirosław Kluk

 

 

Uwagi: Załączniki nr 1, 2, 3 do pobrania na stronie internetowej www.pelczyce.pl zakładka DOKUMENTY oraz BIP Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pełczyce

 

Burmistrz Pełczyc na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz.U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póżń. zm ), ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie :

 

 

 1. ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi

 • wspieranie działalności klubów piłkarskich

 

 

I. OCHRONA ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Powierzenie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień

 

R o d z a j e z a d a ń

 

Zadanie nr 1. Wspieranie działalności klubów piłkarskich na terenie Pełczyc.

 

 

Wysokość środków publicznych:

 1. przeznaczonych na realizację zdania w 2011 roku: 50.000 zł.

 2. przeznaczonych na realizację zadania w 2012 roku : 50.000zł.

 

 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i instytucji.

 

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania o których mowa wyżej wynosi 50 000,00 zł.

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:

 

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz 1536 z późn. zm. )

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. )

 

 

 

 

 

 

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 

1. Realizacja zadania, o którym mowa w pkt I, musi nastąpić do końca 2012 roku

i obejmować okres po dacie podpisania umowy.

2. Podmiot składający ofertę na realizacje zadania, o którym mowa w pkt I,

powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań oraz

zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno - technicznej lub dostęp do takiej

bazy i zasoby osobowe, zapewniające wykonanie zadania.

3.Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone każdorazowo

w wiążącej strony umowie.

 

 

IV. Miejsce i termin składania ofert

 

1.Termin składania ofert upływa z dniem 29.02.2012 rok r. do godz. 10.00 na realizację zadań .

2.Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru

ofert realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie

zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem rodzaju zadania ( Dz. U. Nr 6, poz.

25 z póżn. zm. ), w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pełczycach,

ul. Rynek Bursztynowy 2, pok. Nr 7 ( sekretariat ).

3.Formularz oferty można otrzymać w pokoju nr 11, Urzędu Miejskiego w

Pełczycach, na stronie www.pelczyce.pl oraz BIP Urzędu.

 

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru oferty.

 

1.Procedura rozpatrywania ofert nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dniu,

w którym upłynął termin składania ofert.

2.Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa,

kwalifikując oferty do otrzymania dotacji. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwag w szczególności :

a) jakość oferty - oferta niekompletna, złożona na innych formularzach,

nieprawidłowo wypełniona, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych

rodzajów kosztów nie będzie rozpatrywana;

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta - doświadczenie w organizacji tego

typu zadań, zasoby rzeczowe i osobowe ;

c) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania, szczególnie w części, która ma być pokryta z dotacji,

a także wysokość środków własnych i pozyskanych od innych podmiotów.

d) rzetelność oferenta - analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi

w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych

dotacji.

 

 

e) Oferta powinna zawierać wszystkie wypełnione pozycje. W przypadku braku uzupełnień, oferta zostanie odrzucona.

 

 

Do oferty należy dołączyć:

 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2011 rok,

 • aktualny wypis z rejestru / ważny do 3m-cy od daty wystawienia/ lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający statut prawny oferenta.

3.Dopuszcza się możliwość realizacji poszczególnych zadań przez więcej niż

jeden podmiot.

4.Konkurs rozstrzyga Burmistrz Pełczyc, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Ogłoszenia zawierające rozstrzygnięcia konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pełczycach.

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 7 dni po terminie składania ofert.

 

 

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości dot. realizacji zadań publicznych można uzyskać pod nr telefonu 95 7685013 / 95 7685048

 

 1. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej tego samego rodzaju, które były dotowane w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku poprzedzającym, w szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji udzielonych na ten cel organizacją pozarządowym:

 

 

 • w roku 2011 kwota: 50 000 złotych .

 • w roku 2012 kwota: 50 000 złotych .

 

 

Pełczyce , dnia 07.02.2012 r.

 

Burmistrz Pełczyc

 

dr Mirosław Kluk

 

 

Uwagi: Załączniki nr 1, 2, 3 do pobrania na stronie internetowej www.pelczyce.pl zakładka DOKUMENTY oraz BIP Urzędu..

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 07-02-2012 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Józef Urbański 07-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Maciej Krzyśko 07-03-2012 10:36