Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROJEKT UCHWAŁY NR.... RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia .... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2012.

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia ………….

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź. zm.)  uchwala się,  co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie  -         23 391 811 zł,
z tego:

1)   dochody bieżące    -         20 880 636 zł,

2)   dochody majątkowe  -           2 511 175 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie   - 22 982 189 zł,
z tego:

1)   wydatki bieżące  -         19 982 189 zł,

2)   wydatki majątkowe -           3 000 000 zł.

 

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie   -              409 622 zł,

która zostanie przeznaczona na:

1)   spłatę rat kredytów w kwocie    -              409 622 zł.

 

     § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

1)   przychody   -   3 500 000 zł,

2)   rozchody     -   3 909 622 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)   ogólną w kwocie   -                24 000 zł,

2)   celowe w kwocie  -                48 000 zł,

z przeznaczeniem na:

a.    realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                                       -                48 000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1)   zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)
w kwocie                                                                                                                            - 235 495 zł,
z tego:

1)   w ramach funduszu sołeckiego    -              235 495 zł.

§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie      -                90 000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie       -                89 000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie                                                                          -                  1 000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1.Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6)             w kwotach:

1)   przychody   -           2 344 691 zł,

2)   koszty   -           2 278 148 zł.

§ 10.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty                                                                                                                         -           2 500 000 zł,

2)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty    -           2 070 059 zł,

3)   wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty     -           1 839 563 zł.

§ 11.Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do udzielania w roku budżetowym pożyczek, do kwoty   -          1 000 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do udzielania w roku budżetowym poręczeń, do kwoty    -          1 000 000 zł.

§ 14. Ustala się dotacje:

1)   dla jednostek sektora finansów publicznych:

a.    podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie -              530 000 zł,

b.    przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie  -              388 400 zł,

2)   dla jednostek nienależące do sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie -              530 000 zł,

§ 15.Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Załącznik Nr 10) w wysokości -  3 000 000 zł.

    § 16.Upoważnia się Burmistrza do:

1)   dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2)   przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3)   do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym  i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki  i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4)   przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok  budżetowy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Pełczycach.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 27-12-2011 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Kasprzak 27-12-2011 13:42