Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROJEKT DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO -GMINA PEŁCZYCE - SYMBOL P-59-11

PROJEKT

GMINA PEŁCZYCE - SYMBOL P-59-11

Pełczyce, dnia  ………..2011r.

Znak sprawy:  …………………………..

DECYZJA NR ……………..

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku:                   Gminy Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce,

ustalam

na rzecz :                                                Gminy Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce,

lokalizację inwestycji celu publicznego

na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 39, 41, 42, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 47/5, 47/14, 81, 82, 103, 153, 158, 197, 203, 204/1, 204/2, 204/3, 212/4, 213/1, 215, 252, 254, 258, 259, 260, 262, 263/4, 275/2, 276, 325, 329/1, 416 położonych w Pełczyce, gmina Pełczyce, polegającej na zagospodarowaniu turystycznym terenu wokół jeziora Panieńskiego i jeziora Stawno.

 

1.        Rodzaj inwestycji :

1.1.               Inwestycja obejmuje zagospodarowanie turystyczne wokół jeziora Panieńskiego i jeziora Stawno.

1.2.               Inwestycja polega w szczególności na budowie :

1.2.1.    Ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Panieńskiego i Sławno.

1.2.2.    Stacji edukacyjno-historycznej.

1.2.3.    Placów zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży i rekreacji, w tym urządzeniu zieleni.

1.2.4.    Parkingu dla samochodów osobowych.

1.2.5.    Terenów rekreacyjnych.

1.2.6.    Elementów małej architektury.

1.2.7.    Pomostów dla wędkarzy na jeziorach.

1.2.8.    Modernizacji istniejącego mola na jeziorze Panieńskim.

1.2.9.    Wiaduktu pod ul. Jeziorną umożliwiającego połączenie tras biegnących wokół obydwu jezior.

2.        Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu :

2.1.               Zabudowa turystyczna i rekreacyjna.

3.        Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego  :

3.1.               Inwestycję należy zaprojektować zakładając wysoki standard materiałowy i technologiczny.

3.2.               Przebieg inwestycji – został przedstawiony na załączniku graficznym w skali 1:1000.

3.3.               Nakłada się obowiązek zaprojektowania inwestycji z zachowaniem warunku utrzymania ładu przestrzennego.

3.4.               Dopuszcza się zabudowę kubaturową związaną z amfiteatrem i stacją edukacyjno-historyczną.

3.5.               Inwestycję zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

4.        Ochrona środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu :

4.1.               Inwestycję zaprojektować zgodnie z Decyzją Burmistrza Pełczyc o znaku : RPO-6220/04/11 z dn. 20.09.2011r.

4.2.               Inwestycja położona jest  w granicach  obszaru chronionego krajobrazu „C ”Barlinek, którego celem wyznaczenia jest ochrona wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach.

4.3.               Na terenie  obszaru chronionego krajobrazu „C ” Barlinek  obowiązują  przepisy Uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu ( Dz. Urz. Nr 66 Woj. Zach. , poz. 1804).

4.4.               Obiekty budowlane wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi należy zaprojektować w sposób określony w przepisach,w tym techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, odpowiednich warunków użytkowych, zgodnie z przeznaczeniem obiektu; urządzenia instalacji powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i uszkodzeniami mechanicznymi.

5.        Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej :

5.1.               Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiektu nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej; po zakończeniu inwestycji grunt doprowadzić do stanu pierwotnego.

5.2.               Osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku zobowiązane są niezwłocznie zawiadomić Urząd Gminy i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie roboty budowlane, mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń.

6.        Obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej :

6.1.               Teren inwestycji obsługiwany z ul. Jeziornej, ul. Chrobrego, drogi publicznej oznaczonej nr ewid. dz. 39, ul. Kościelnej.

6.2.               Na terenie inwestycji należy zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

6.3.               Realizację inwestycji wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządców sieci.

6.4.               Budowę inwestycji przeprowadzić w sposób minimalizujący uciążliwości związane z pracami w obrębie istniejącej drogi.

6.5.               Wszelkie kolizje projektowanej inwestycji z istniejącymi sieciami uzgodnić z dysponentami poszczególnych sieci.

7.        Wymagania dotyczące interesów osób trzecich :

7.1.               Realizację inwestycji należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

7.2.               Z Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tj. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - projektowana inwestycja nie może utrudniać dostępu i korzystania z nieruchomości sąsiednich.

7.3.               Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich – art. 63 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717).

7.4.               Z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1138) -stosować odpowiednie przepisy rozporządzenia.

7.5.               Z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) - zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiadać warunkom określonym w w/w rozporządzeniu; projekt zagospodarowania terenu inwestycji oraz projekty budowlane obiektów należy uzgodnić w zakresie i formie wymaganej przepisami odrębnymi.

8.        Ochrona według przepisów odrębnych :

8.1.               Teren nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych oraz  nie jest terenem górniczym.

9.        Linie rozgraniczające teren inwestycji :

9.1.               Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały wyznaczone na mapie w skali 1:1000stanowiącej integralny załącznik do niniejszej decyzji.

Ustala się termin ważności decyzji do czasu uzyskania pozwolenia na budowę lub uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich, o czym mówi art. 6 ust.2 pkt 1 ww. ustawy.

W związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego inwestycją, ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego w oparciu o:

1)                    wniosek złożony przez Gminy Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce, o ustalenie warunków lokalizacji dla inwestycji określonej w pkt 1 niniejszej decyzji.

Wniosek zawierał niezbędne elementy, które zostały określone zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Stosownie do wymogów procedury administracyjnej oraz wymogów art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (każdy ma prawo w granicach określonych ustawą do ochrony własnego interesu prawnego, przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych), postępowanie w sprawie wydania decyzji toczyło się z udziałem wnioskodawcy oraz wszystkich pozostałych stron postępowania.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt niniejszej decyzji został uzgodniony z :

1)       …………

2)       ………

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powierzono osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów - Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu pod numerem Z – 421.

Po rozpatrzeniu powyższych okoliczności faktycznych i prawnych stwierdzam, że istniała podstawa do wydania decyzji i orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy – wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja  o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu nie upoważnia do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Inwestor w terminie ważności niniejszej decyzji winien wystąpić z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, złożonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Załączniki :

1.     Załącznik Nr 1- załącznik graficzny do decyzji.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.

2. Według rozdzielnika.

3. Aa.

Do wiadomości :

1.     …..

2.     …..

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 28-11-2011 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Kasprzak 28-11-2011 13:01