Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXIX/267/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu

UCHWAŁA NR XXXIX/267/10
RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH
z dnia 28 października 2010 r.
     
w sprawie zmiany budżetu.
     
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:
     
   §  1. Dochody zwiększa się o kwotę    1 787 141,00
w tym: zadania własne   1 787 141,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   598 275,00
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   598 275,00
§ 6207 598 275,00  
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa   7 000,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   7 000,00
§ 0470 4 000,00  
§ 0920 3 000,00  
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   174 000,00
rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   20 000,00
§ 0910 20 000,00  
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   150 000,00
§ 0500 150 000,00  
rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   4 000,00
§ 0020 4 000,00  
Dział 801 Oświata i wychowanie   21 170,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   21 170,00
§ 0830 17 100,00  
§ 0970 4 070,00  
Dział 852 Pomoc społeczna   11 500,00
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   11 500,00
§ 0900 500,00  
§ 0980 2 000,00  
§ 2360 3 000,00  
§ 2910 6 000,00  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   576 000,00
rozdz. 92195 Pozostała działalność   576 000,00
§ 0970 576 000,00  
     
Dział 926 Kultura fizyczna i sport   399 196,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe   399 196,00
§ 6207 399 196,00  
     
1.2. Dochody zmniejsza się o kwotę    2 466 017,00
w tym: zadania własne   2 466 017,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   1 651 017,00
rozdz. 01041 PROW 2007-2013   1 651 017,00
§ 6207 1 651 017,00  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   680 000,00
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   680 000,00
§ 6207 680 000,00  
Dział 801 Oświata i wychowanie   74 000,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   74 000,00
§ 6330 74 000,00  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   28 000,00
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   28 000,00
§ 6280 28 000,00  
Dział 926 Kultura fizyczna i sport   33 000,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe   33 000,00
§ 6330 33 000,00  
     
1.3. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę    678 876,00
     
   § 2.1.Wydatki zwiększa się o kwotę    7 387 458,00
w tym: zadania własne   7 387 458,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   4 422 484,00
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   4 422 484,00
§ 6057 2 598 275,00  
§ 6059 1 824 209,00  
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa   14 000,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   14 000,00
§ 4300 14 000,00  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   8 000,00
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   8 000,00
§ 4210 3 150,00  
§ 4260 3 150,00  
§ 4270 1 700,00  
Dział 801 Oświata i wychowanie   137 170,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   137 170,00
§ 4210 4 800,00  
§ 4240 6 000,00  
§ 4270 5 300,00  
§ 4300 5 070,00  
§ 6050 116 000,00  
     
Dział 852 Pomoc społeczna   7 000,00
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   7 000,00
§ 2910 6 000,00  
§ 4580 1 000,00  
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   36 150,00
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów   36 150,00
§ 3240 36 150,00  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   265 705,00
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   249 109,00
§ 6059 249 109,00  
rozdz. 90095 Pozostała działalność   16 596,00
§ 4210 10 300,00  
§ 6060 6 296,00  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   2 100 172,00
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   41 471,00
§ 4210 1 940,00  
§ 4260 400,00  
§ 4270 10 000,00  
§ 6059 21 811,00  
§ 6220 7 320,00  
rozdz. 92195 Pozostała działalność   2 058 701,00
§ 4170 701,00  
§ 6057 898 266,00  
§ 6059 1 159 734,00  
Dział 926 Kultura fizyczna i sport   396 777,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe   396 777,00
§ 6057 221 107,00  
§ 6059 175 670,00  
     
2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę    8 181 966,00
w tym: zadania własne   8 181 966,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   7 346 232,00
rozdz. 01041 PROW 2007-2013   7 346 232,00
§ 6057 3 897 211,00  
§ 6059 3 449 021,00  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   787 950,00
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   787 950,00
§ 6050 8 000,00  
§ 6057 680 000,00  
§ 6059 99 950,00  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   44 633,00
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   36 000,00
§ 6050 36 000,00  
     
rozdz. 90095 Pozostała działalność   8 633,00
§ 4210 8 633,00  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   3 151,00
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   1 147,00
§ 4210 1 147,00  
rozdz. 92195 Pozostała działalność   2 004,00
§ 4210 2 004,00  
     
2.3. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę    794 508,00
   § 3. Zwiększa się przychody o kwotę    1 145 949,00
            § 9030 1 145 949,00  
     
   § 4. Zmniejsza się przychody o kwotę    1 261 581,00
            § 952 1 261 581,00  
     
     
   § 5. Zmienia się treść Załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach             z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 1.
     
   § 6. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach           z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 2.
     
   § 7. Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach            z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 3.
     
   § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.    
     
   § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

 

 

Uzasadnienie:

   
I. Dochody.    
1. W dochodach i wydatkach zwiększono    21 170,00
w rozdz. 80101 wydatki bieżące w SP w Będargowie - 400 zł, SP w Chrapowie - 1000 zł,  ZS w Lubianie 1030 zł i ZS w Pełczycach 18 740 zł 21 170,00  
2. W dochodach zwiększono  i zmniejszono    
w rozdz. 01041 dotację z PROW 2007-2013 na realizację zadań związanych z tym programem ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej tj.    1 651 017,00
"Budowa sieci wodociągowej w m. Lubiana, Nadarzyn, Brzyczno i Płotno, budowa ujęcia uzdatniania wody w m. Lubiana" (przeniesiono do rozdz. 01010) 598 275,00  
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont świetlic w miejscowościach: Płotno, Nadarzyn, Bukwica, Jarosławsko, Sarnik i Ługowo" - realizacja M-GOK Pełczyce (przeniesiono do rozdz. 92195) 307 675,00  
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont kościołów w miejscowościach: Płotno, Krzynki i Chrapowo". - realizacja przez Parafię Rzymskokatolicką w Pełczycach (przeniesiono do rozdz. 92195) 268 325,00  
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boiska sportowe w miejscowościach: Będargowo i Boguszyny."(przeniesiono do rozdz. 92601) 476 742,00  
3. W dochodach zwiększono   192 500,00
w rozdz. 70005 wpływy z odsetek oraz z tytułu wieczystego użytkowania gruntów  7 000,00  
w rozdz. 75615 wpływy z odsetek od podatku od osób prawnych 20 000,00  
w rozdz. 75616 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 000,00  
w rozdz. 75621 wpływy z podatku doch.. od os. prawnych 4 000,00  
w rozdz. 85212 wpływy z tytułu zadłużenia w funduszu alimentacyjnym - 6000 zł 11 500,00  
4. W dochodach zmniejszono   892 546,00
w rozdz. 75412 dotację z RPO przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie na zadanie inwest. pn:    
"Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt ratowniczo - gaśniczy oraz modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczycach będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym" 680 000,00  
w rozdz. 80101 dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonych w Pełczycach przy ul. Kościelnej" 74 000,00  
w rozdz. 90001 dotację z WFOŚ w Szczecinie na zadanie inwest.:    
"Rekultywacja Jez. Panieńskiego." 28 000,00  
w rozdz. 92601 dotację z Ministerstwa Sportu na zadanie inwest.:    
"Moje boisko ORLIK 2012 w m. Jarosławsko" 33 000,00  
w rozdz. 92601 dotację z PROW na zadanie inwestycyjne:    
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boiska sportowe w miejscowościach: Będargowo i Boguszyny." 77 546,00  
II. Wydatki    
1. W wydatkach zwiększono i zmniejszono   7 148 181,00
w rozdz. 01041 wydatki PROW 2007-2013 na realizację zadań związanych z tym programem ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej tj.     
"Budowa sieci wodociągowej w m. Lubiana, Nadarzyn, Brzyczno i Płotno, budowa ujęcia uzdatniania wody w m. Lubiana" (przeniesiono do rozdz. 01010) 4 283 895,00  
"Budowa sieci wodociągowej w m. Łyskowo, Sarnik, Niesporowice, Przekolno, Będargowo, Będargowiec i Jarosławsko oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Pełczyce" (zwiększono różnicę 1949 zł - mapy i wypisy) (przeniesiono do rozdz. 01010) 138 589,00  
"Ochrona walorów przyrodniczych i ekologicznych torfowiska, szuwarów  i trzcin w stanie naturalnym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek - etap II. Utworzenie kompleksu spacerowo - rekreacyjnego w Pełczycach oraz parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Lubianie (LEADER)" (przeniesiono do rozdz. 90004) 227 124,00  
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boiska sportowe w miejscowościach: Będargowo i Boguszyny." (przeniesiono do rozdz. 92601) 365 423,00  
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont świetlic w miejscowościach: Chrapowo, Jagów, Boguszyny, Bolewice i Wierzchno "(przeniesiono do rozdz. 92109) 21 811,00  
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boiska sportowe w miejscowościach: Sarnik, Lubianka i ZS w Lubianie" (przeniesiono do rozdz. 92601) 31 354,00  
"Remont ścieżek spacerowych i przepustów w parku im. Jana Pawła II w Pełczycach przy ul. Chrobrego i Kościelnej oraz uregulowanie warunków wodnych wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach" (przeniesiono do rozdz. 90004) 21 985,00  
"Instalacje urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych pod potrzeby zaopatrzenia w ciepło obiektów użyteczności publicznej w gminie Pełczyce"(przeniesiono do rozdz. 92195) ( zmniejszono 200 000 zł) 2 058 000,00  
2. W wydatkach zwiększono    218 107,00
w rozdz. 70005 wydatki bieżące związane z wyceną i podziałem nieruchomości 14 000,00  
w rozdz. 75412 wydatki bieżące straży pożarnej 8 000,00  
w rozdz. 80101 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonych w Pełczycach przy ul. Kościelnej" 116 000,00  
w rozdz. 85212 zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w w Szczecinie związanych z nadmiernym pobraniem  7 000,00  
w rozdz. 85415 wkład własny do stypendiów szkolnych współfinansowanych z budżetu państwa 36 150,00  
w rozdz. 90095 wydatki majątkowe funduszu sołeckiego na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Zadaszenie i zakup ławek na placu zabaw w Lubiance" 6 296,00  
w rozdz. 90095 wydatki bieżące funduszu sołeckiego 300,00  
w rozdz. 90095 wydatki bieżące na zakup ozdób świątecznych  10 000,00  
w rozdz. 92109 wydatki bieżące na remont biblioteki w Jagowie 10 000,00  
     
w rozdz. 92109 wydatki bieżące funduszu sołeckiego 2 340,00  
w rozdz. 92109 dotację celową na zadanie inwestycyjne dla  M-GOK w Pełczycach pn.:    
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont świetlic w miejscowościach: Chrapowo, Jagów, Boguszyny, Bolewice i Wierzchno" 7 320,00  
w rozdz. 92195 wydatki bieżące funduszu sołeckiego 701,00  
     
2. W wydatkach zmniejszono    835 734,00
w rozdz. 75412 wydatki majątkowe na zadanie inwest. związane z RPO pn:    
"Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt ratowniczo - gaśniczy oraz modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczycach będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym" 779 950,00  
w rozdz. 75412 wydatki majątkowe na zadanie inwest. pn:    
"Remont elewacji OSP w Pełczycach i OSP Jarosławsko" 8 000,00  
w rozdz. 90004 wydatki  majątkowe na zadanie inwest. pn:    
"Rekultywacja Jez. Panieńskiego." 36 000,00  
w rozdz. 90095 wydatki bieżące funduszu sołeckiego 8 633,00  
w rozdz. 92109 wydatki bieżące funduszu sołeckiego 1 147,00  
w rozdz. 92195 wydatki bieżące funduszu sołeckiego 2 004,00  
III. Zwiększa się przychody z tytułu pożyczki wyprzedzającej finansowanie    1 145 949,00
IV. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek z kwoty 1 371 629 zł  do kwoty 110 048 zł. 1 261 581,00

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 18-03-2011 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2011 10:01