Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXVI/240/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu

UCHWAŁA NR XXXVI/240/10
RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH
z dnia 24 czerwca 2010 r.
     
w sprawie zmiany budżetu.
     
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:
     
   §  1.1. Dochody zwiększa się o kwotę    905 312,00
w tym: zadania własne   905 312,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   611 000,00
rozdz. 01041 PROW 2007-2013   576 000,00
§ 6207 576 000,00  
rozdz. 01095 Pozostała działalność   35 000,00
§ 0750 35 000,00  
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa   14 000,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   14 000,00
§ 0760 1 000,00  
§ 0770 11 500,00  
§ 0920 1 500,00  
Dział 750 Administracja publiczna   47 062,00
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego   17 000,00
§ 0970 10 000,00  
§ 2330 7 000,00  
rozdz. 75095 Pozostała działalność   30 062,00
§ 0580 17 622,00  
§ 0870 4 250,00  
§ 0970 8 190,00  
Dział 801 Oświata i wychowanie   14 700,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   14 700,00
§ 0830 10 000,00  
§ 0960 800,00  
§ 0970 3 900,00  
Dział 852 Pomoc społeczna   75 000,00
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   12 000,00
§ 0980 2 000,00  
§ 2360 10 000,00  
rozdz. 85295 Pozostała działalność   63 000,00
§ 2023 63 000,00  
     
     
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   81 975,00
rozdz. 85395 Pozostała działalność   81 975,00
§ 2007 81 975,00  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   61 575,00
rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   26 575,00
§ 0970 26 575,00  
rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska    35 000,00
§ 0690 35 000,00  
     
2. Dochody zmniejsza się o kwotę    3 495 295,00
w tym: zadania własne   3 495 295,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   3 010 804,00
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   150 588,00
§ 6207 150 588,00  
rozdz. 01041 PROW 2007-2013   2 860 216,00
§ 6207 2 860 216,00  
Dział 600 Transport i łączność   367 516,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne   367 516,00
§ 6290 367 516,00  
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   81 975,00
rozdz. 85395 Pozostała działalność   81 975,00
§ 2008 81 975,00  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   35 000,00
rozdz. 90095 Pozostała działalność   35 000,00
§ 0690 35 000,00  
     
3. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę    2 589 983,00
     
   § 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę    1 753 806,40
w tym: zadania własne   1 753 806,40
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   21 162,00
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   21 162,00
§ 6057 21 162,00  
Dział 600 Transport i łączność   178 320,00
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe   150 000,00
§ 6620 150 000,00  
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne   28 320,00
§ 6050 28 320,00  
Dział 630 Turystyka   70 000,00
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   70 000,00
§ 6059 70 000,00  
Dział 801 Oświata i wychowanie   356 100,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   356 100,00
§ 4210 10 000,00  
§ 4270 3 900,00  
§ 4300 800,00  
§ 6050 341 400,00  
     
Dział 852 Pomoc społeczna   83 000,00
rozdz. 85295 Pozostała działalność   83 000,00
§ 2710 20 000,00  
§ 4303 63 000,00  
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   20 295,40
rozdz. 85395 Pozostała działalność   20 295,40
§ 3119 17 844,40  
§ 3260 2 451,00  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   57 900,00
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   30 600,00
§ 6050 30 600,00  
rozdz. 90095 Pozostała działalność   27 300,00
§ 4010 13 000,00  
§ 4110 2 000,00  
§ 4120 2 300,00  
§ 4210 2 000,00  
§ 4300 3 000,00  
§ 6060 5 000,00  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   941 929,00
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   758 629,00
§ 4210 7 877,00  
§ 4260 1 700,00  
§ 6220 749 052,00  
rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   165 000,00
§ 2720 165 000,00  
rozdz. 92195 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   18 300,00
§ 4300 18 300,00  
Dział 926 Kultura fizyczna i sport   25 100,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe   25 100,00
§ 6050 25 100,00  
     
2.2.Wydatki zmniejsza się o kwotę    4 243 789,40
w tym: zadania własne   4 243 789,40
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   3 240 368,00
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   21 162,00
§ 6059 21 162,00  
rozdz. 01041 PROW 2007-2013   3 219 206,00
§ 6057 2 063 460,00  
§ 6059 406 694,00  
§ 6220 749 052,00  
Dział 600 Transport i łączność   650 000,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne   650 000,00
§ 6050 650 000,00  
     
Dział 852 Pomoc społeczna   17 844,40
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   17 844,40
§ 3110 17 844,40  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   14 044,00
rozdz. 90095 Pozostała działalność   14 044,00
§ 4210 7 344,00  
§ 4260 700,00  
§ 6050 6 000,00  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   75 533,00
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   80,00
§ 4750 80,00  
rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   75 000,00
§ 2720 75 000,00  
rozdz. 92195 Pozostała działalność   453,00
§ 4210 453,00  
Dział 926 Kultura fizyczna i sport   246 000,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe   246 000,00
§ 6050 246 000,00  
2.3. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę    2 489 983,00
     
   § 3. Zwiększa się przychody o kwotę    3 897 213,00
            § 9030 3 897 213,00  
     
   § 4. Zwiększa się przychody o kwotę    5 000 000,00
            § 931 5 000 000,00  
     
   § 5. Zmniejsza się przychody o kwotę    8 797 213,00
            § 952 8 797 213,00  
     
    § 6. W  Uchwale Nr XXXV/233/10 Rady Miejskiej w Pełczycach  z dnia 15 kwietnia 2010 r.  w sprawie zmiany budżetu § 4  otrzymuje brzmienie: "Zmniejsza się przychody o kwotę § 952  1 848 436 zł ".  
     
   § 7. Zmienia się treść Załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 1.
     
   § 8. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 2.
     
   § 9. Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 3.
     
   § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.    
     
   § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
     
Uzasadnienie:    
I. Dochody.   -2 667 683,00
1.W dochodach zwiększono:   710 637,00
w rozdz. 01041 dotację z PROW 2007-2013 na zadania inwestycyjne związane z tym programem tj. remonty świetlic i kościołów (zadania realizowane przez M-GOK w Pełczycach i Parafię Rzymskokatolicką w Pełczycach) 576 000,00  
w rozdz. 01095 wpływy z tytułu dzierżawy gruntów 35 000,00  
w rozdz. 70005 wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości i odsetki  14 000,00  
w rozdz. 75075 wpływy z tytułu organizacji "Święta Tataraku" współfinansowanie Program LEADER 10 000 zł i Urząd Marszałkowski w Szczecinie 7 000 zł 17 000,00  
w rozdz. 75095 wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie boiska ORLIK w Chrapowie 17 622 zł ,  z tytułu sprzedaży samochodów z ZGKiM w Pełczycach 4 250 zł oraz z tytułu sprzedaży wyciętego drewna w m. Przekolno 8 190 zł 30 062,00  
w rozdz. 85212 wpływy z tytułu ściągnięcia zaległości od dłużników alimentacyjnych 12 000,00  
w rozdz. 90011 wpływy z tytułu likwidacji GFOŚ i GW przy Urzędzie w Pełczycach 26 575,00  
2.W dochodach zmniejszono:   3 378 320,00
w rozdz. 01010 dotację RPO 2007-2013  na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Budowa sieci wodociągowej w m. Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana i Lubianka, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Przekolno". 150 588,00  
w rozdz. 01041 dotację z PROW 2007-2013 na zadania inwestycyjne związane z tym programem: 2 860 216,00  
"Ochrona walorów przyrodniczych i ekologicznych torfowiska, szuwarów i trzcin w stanie naturalnym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek", 245 053,00  
"Ochrona walorów przyrodniczych i ekologicznych torfowiska, szuwarów  i trzcin w stanie naturalnym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek - etap II. Utworzenie kompleksu spacerowo - rekreacyjnego w Pełczycach oraz parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Lubianie (LEADER)", 277 254,00  
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boiska sportowe w miejscowościach: Sarnik, Lubianka i ZS w Lubianie", 499 795,00  
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - zagospodarowanie Jez. Stawno". 450 000,00  
"Instalacja urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych pod potrzeby zaopatrzenia w ciepło obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pełczyce" 1 388 114,00  
w rozdz. 60016 dotację z ANR w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Przebudowa drogi i chodnika w miejscowościach Boguszyny, Jarosławsko, Przekolno i w Pełczycach ul. Starogrodzka" 367 516,00  
II. W dochodach i wydatkach zwiększono:   77 700,00
w rozdz. 80101 wpływy z usług 10 000 zł - ZS Pełczyce, odszkodowanie za naprawę dachu w SP Będargowo 3 900 zł i wpływy z tytułu darowizny w SP Chrapowo 800 zł. Dochody zostaną przeznaczone na wydatki bieżące. 14 700,00  
w rozdz. 85295 dotacja na Program PPWOW realizowany od 2008 roku 63 000,00  
     
III. W dochodach zwiększono i zmniejszono:   116 975,00
w rozdz. 85395 zmiana klasyfikacji zgodnie ze zmiana ustawy o klasyfikacji budżetowej programu realizowanego w MG-OPS w Pełczycach - Kapitał ludzki 81 975,00  
w rozdz. 90019 i 90095 zmiana klasyfikacji zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów wpływu środków z Urzędu Marszałkowksiego na zlikwidowany w roku 2010 GFOŚiGW 35 000,00  
IV. Wydatki   -2 667 683,00
1. W wydatkach zwiększono    788 048,00
w rozdz. 60014 dotaceję dla Powiatu w Choszcznie na zadanie inwestycyjne pn.: 150 000,00  
"Budowa chodnika w m. Bolewice" 75 000,00  
"Budowa chodnika w m. Krzynki" 75 000,00  
w rozdz. 60016 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: 28 320,00  
"Budowa chodnika w m. Krzynki" 7 320,00  
"Droga w m. Niesporowice." 21 000,00  
w rozdz. 63003 wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:    
"Budowa przystani na szlaku wodnym wraz z infrastrukturą nad jez. Duży Pełcz w m. Pełczyce". 70 000,00  
w rozdz. 80101 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: 341 400,00  
"Położenie elewacji na budynku ZS w Pełczycach" 23 400,00  
"Zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonych w Pełczycach przy ul. Kościelnej" 318 000,00  
w rozdz. 85295 dotację dla Gminy Sulejów na likwidowanie skutków powodzi 20 000,00  
w rozdz. 85395 wydatki bieżące z programu "Uczeń na wsi" finansowane z PFRON 2 451,00  
w rozdz. 90004 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Porządkowanie terenu parku w Chrapowie" 30 600,00  
w rozdz. 90095 wydatki bieżące związane z utrzymaniem pracowników interwencyjnych zatrudnionych przy Urzędzie Miejskim w Pełczycach 22 300,00  
w rozdz. 90095 wydatki majątkowe funduszu sołeckiego 5 000,00  
"Zakup altanki do m. Krzynki"    
w rozdz. 92109 wydatki bieżące funduszu sołeckiego 9 577,00  
w rozdz. 92120 dotację celową na zadanie inwestycyjne dla Parafii Rzymskokatolickiej w Pełczycach na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont kościołów w miejscowościach: Płotno, Krzynki i Chrapowo". 65 000,00  
„Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont kościoła w Jagowie" 100 000,00  
w rozdz. 92195 wydatki bieżące związane z Świętem Tataraku (wydatki związane z emisją bilboardów sponsorskich przez TVP 3 w Szczecinie) 18 300,00  
w rozdz. 92601 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Moje boisko ORLIK 2012 w m. Chrapowo" 5 100,00  
"Zakup i zamontownie piłkochwytów na boisku ORLIK 2012 w Chrapowie" 20 000,00  
     
2. W wydatkach zmniejszono    3 455 731,00
w rozdz. 01041 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: 2 470 154,00  
"Ochrona walorów przyrodniczych i ekologicznych torfowiska, szuwarów i trzcin w stanie naturalnym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek" 398 620,00  
"Ochrona walorów przyrodniczych i ekologicznych torfowiska, szuwarów  i trzcin w stanie naturalnym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek - "etap II. Utworzenie kompleksu spacerowo - rekreacyjnego w Pełczycach oraz parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Lubianie (LEADER), 237 876,00  
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont świetlic w miejscowościach: Chrapowo, Jagów, Boguszyny, Bolewice i Wierzchno " 310 309,00  
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boiska sportowe w miejscowościach: Sarnik, Lubianka i ZS w Lubianie" 796 394,00  
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - zagospodarowanie Jez. Stawno." 726 955,00  
w rozdz. 60016 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Przebudowa drogi i chodnika w miejscowościach Boguszyny, Jarosławsko, Przekolno i w Pełczycach ul. Starogrodzka" 400 000,00  
"Chodnik na cmentarzu w Pełczycach" 50 000,00  
"Oznakowanie i wytyczenie tras Nordic Walking" 50 000,00  
"Budowa chodnika w m. Bolewice i w m. Krzynki" 150 000,00  
w rozdz. 90095 wydatki majątkowe funduszu sołeckiego 6 000,00  
"Przerobienie budynku hydrofornii na klub dla dzieci i młodzieży w Krzynkach"    
w rozdz. 90095 wydatki bieżące funduszu sołeckiego 8 044,00  
w rozdz. 92109 wydatki bieżące funduszu sołeckiego 80,00  
w rozdz. 92120 dotację celową na zadanie inwestycyjne dla Parafii Rzymskokatolickiej w Pełczycach na "Remont wieży w kościele w Jagowie" 50 000 zł i "Remont ołtarza w kościele w Boguszynach" 25 000 zł. 75 000,00  
w rozdz. 92195 wydatki bieżące funduszu sołeckiego 453,00  
w rozdz. 92601 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Moje boisko ORLIK 2012 w m. Jarosławsku" 246 000,00  
V. W wydatkach zwiększono i zmniejszono:    
w rozdz. 01010 przesunięto środki finansowane z RPO ze środków własnych z na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Budowa sieci wodociągowej w m. Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana i Lubianka, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Przekolno". 21 162,00  
w rozdz. 01041 (PROW) i 92109 (świetlice) zmiana klasyfikacji do zadania pn.:    
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont świetlic w miejscowościach: Płotno, Nadarzyn, Bukwica, Jarosławsko, Sarnik i Ługowo" 749 052,00  
w rozdz. 85214 zmniejszono wydatki bieżące M-GOPS w Pełczycach 17 844,40  
w rozdz. 85395 zwiększono wydatki bieżące M-GOPS w Pełczycach 17 844,40  
VI. Zwiększa się przychody z tytułu pożyczki wyprzedzającej finansowanie w ramach PROW 2007-2013   3 897 213,00
VII. Zwiększa się przychody z tytułu emisji obliagcji   5 000 000,00
VIII. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów  z kwoty 10 301 780 zł                                           do kwoty 1 504 567 zł. 8 797 213,00

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 18-03-2011 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2011 09:55