Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXV/233/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu

UCHWAŁA NR XXXV/233/10
RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
     
w sprawie zmiany budżetu.
     
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:
     
   §  1.1. Dochody zwiększa się o kwotę    2 159 094
w tym: zadania własne   2 159 094
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   1 473 844
rozdz. 01041 PROW 2007-2013   1 473 844
§ 6338 1 473 844  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   680 000
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   680 000
§ 6338 680 000  
Dział 852 Pomoc społeczna   5 250
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   5 250
§ 0920 250  
§ 2910 5 000  
     
   § 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę    1 445 262
w tym: zadania własne   1 445 262
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   1 231 289
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   709 866
§ 6058 603 386  
§ 6059 106 480  
rozdz. 01041 PROW 2007-2013   521 423
§ 6059 136 640  
§ 6220 384 783  
Dział 852 Pomoc społeczna   5 250
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   5 250
§ 2910 5 000  
§ 4580 250  
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   63
rozdz. 85395 Pozostała działalność   63
§ 4300 63  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   16 210
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej   16 180
§ 2650 16 180  
rozdz. 90095 Pozostała działalność   30
§ 4210 30  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   192 450
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   16 335
§ 4260 6 200  
§ 4350 135  
§ 6050 10 000  
rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   175 015
§ 2670 175 015  
rozdz. 92195 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   1 100
§ 4210 100  
§ 4260 1 000  
     
2.2.Wydatki zmniejsza się o kwotę    1 146 945
w tym: zadania własne   1 146 945
Dział 600 Transport i łączność   243
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne   243
§ 6050 243  
Dział 630 Turystyka   987 800
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   987 800
§ 6058 850 000  
§ 6059 137 800  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   15 860
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   15 860
§ 4300 15 860  
Dział 801 Oświata i wychowanie   115 000
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   115 000
§ 6050 115 000  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   17 950
rozdz. 90095 Pozostała działalność   17 950
§ 4210 5 500  
§ 4300 630  
§ 6050 11 820  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   10 092
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   10 092
§ 4210 10 092  
2.3. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę    298 317
     
   § 3. Zmniejsza się przychody o kwotę    341
            § 957  341  
     
   § 4. Zmniejsza się przychody o kwotę    1 860 436
            § 952 1 860 436  
     
     
   § 5. Zmienia się treść Załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach             z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 1.
     
   § 6. Zmienia się treść Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach           z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 2.
     
   § 7. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach           z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 3.
     
   § 8. Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach            z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 4.
     
   § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.    
     
   § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    


Uzasadnienie:
   
I. Dochody   2 159 094
1.W dochodach zwiększono    2 159 094
w rozdz. 01041 dotację z PROW 2007-2013 na zadania inwestycyjne związane z tym programem: 1 473 844  
"Ochrona walorów przyrodniczych i ekologicznych torfowiska, szuwarów i trzcin w stanie naturalnym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek", 246 795  
"Ochrona walorów przyrodniczych i ekologicznych torfowiska, szuwarów  i trzcin w stanie naturalnym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek - etap II. Utworzenie kompleksu spacerowo - rekreacyjnego w Pełczycach oraz parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Lubianie (LEADER)", 277 254  
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boiska sportowe w miejscowościach: Sarnik, Lubianka i ZS w Lubianie", 499 795  
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - zagospodarowanie Jez. Stawno". 450 000  
w rozdz. 75412 dotację na zadanie z programu RPO przeciwdziałanie zagrożeniom na zadanie pn.: 680 000  
"Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt ratowniczo - gaśniczy oraz modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczycach będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym".    
w rozdz. 85212 kwotę zwotu dotacji do budżetu państwa pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem 5 250  
II. Wydatki   298 317
1. W wydatkach zwiększono    1 445 262
w rozdz. 01010 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Budowa sieci wodociągowej w m. Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana i Lubianka, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Przekolno". 709 866  
w rozdz. 01041 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Budowa sieci wodociągowej w m. Łyskowo, Sarnik, Niesporowice, Przekolno, Będargowo, Będargowiec i Jarosławsko oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Pełczyce". 136 640  
w rozdz. 01041 dotację celową na zadanie inwestycyjne dla M-GOK w Pełczycach na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont świetlic w miejscowościach: Płotno, Nadarzyn, Bukwica, Jarosławsko, Sarnik i Ługowo". 384 783  
w rozdz. 85212 kwotę zwotu dotacji do budżetu państwa pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem 5 250  
w rozdz. 85395 wydatki bieżące z programu "Uczeń na wsi" finansowane z PFRON 63  
w rozdz. 90017 dotację celową na dla ZGKi M w Pełczycach na zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników  16 180  
w rozdz. 90095 wydatki bieżące funduszu sołeckiego 30  
w rozdz. 92109 wydatki bieżące funduszu sołeckiego 6 335  
w rozdz. 92109 wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:    
"Ocieplenie świetlicy w Jarosławsku" 10 000  
w rozdz. 92120 dotację celową na zadanie inwestycyjne dla Parafii Rzymskokatolickiej w Pełczycach na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont kościołów w miejscowościach: Płotno, Krzynki i Chrapowo". 175 015  
w rozdz. 92195 wydatki bieżące funduszu sołeckiego 100  
w rozdz. 92195 wydatki na energię przy stadionie w Pełczycach 1 000  
2. W wydatkach zmniejszono    1 146 945
w rozdz. 60016 wydatki majątkowe funduszu sołeckiego na zadanie pn.:    
"Położenie polbruku na wjeździe do cmentarza w Chrapowie". 243  
w rozdz. 63003 wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:    
"Budowa przystani na szlaku wodnym wraz z infrastrukturą nad jez. Duży Pełcz w m. Pełczyce". 987 800  
w rozdz. 75412 wydatki bieżące na sfinansowanie wniosku do RPO na przeciwdziałanie zagrożeniom 15 860  
w rozdz. 80101 wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:    
"Utworzenie placu zabaw dla ZS w Lubianie". 115 000  
w rozdz. 90095 wydatki bieżące funduszu sołeckiego 6 130  
w rozdz. 90095 wydatki inwestycyjne na zadanie pn    
"Zakup i montaż dwóch sztuk witaczy". 11 820  
w rozdz. 92109 wydatki bieżące funduszu sołeckiego 10 092  
III. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków za 2009 w  wysokości 341
IV. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów  z kwoty 12 162 216 zł                                           do kwoty 10 301 780 zł. 1 860 436

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 18-03-2011 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2011 09:40