Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

            Burmistrz Pełczyc z siedzibą w Pełczycach ul. Rynek Bursztynowy 2 na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz uchwały Nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Pełczycach  z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Pełczyce, ogłasza KONKURS OFERT i zaprasza do składania ofert kluby sportowe w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pełczyce.

 

zakres

 

 

rodzaj zadań  wspieranych

wysokość środków

na dotację

termin

realizacji zadania

 

Formy i warunki realizacji zadania

 
 

Sport

Upowszechnianie sportu. Szkolenie w sekcjach sportowych wraz  z organizacją i uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez kluby sportowe

95 000,00

luty- listopad 2011

Udzielenie dotacji celowej możliwe jest tylko w przypadku gdy wnioskodawca wykaże we wniosku, że wykorzystanie dotacji na konkretne zadanie poprawi warunki uprawiania sportu przez zawodników klubu sportowego lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub.

Z dotacji celowej mogą być finansowane:

1)       realizację programów szkolenia sportowego,

2)       zakup sprzętu sportowego,

3)       pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4)       pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

 

 
 

I.             Zasady przyznawania dotacji:

-          wysokość dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania. Podmiot występujący z wnioskiem o przyznanie  dotacji  zobowiązany jest do posiadania  10 % finansowego wkładu  własnego,

-          uzyskanie środków finansowych przez org. pozarządową na realizację zadania publicznego wyklucza możliwość przyznania z innego tytułu środków z budżetu miasta na ten cel,          

-          środki finansowe przyznane organizacji pozarządowej w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone na:

1) zapłatę kar, mandatów i innych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodników tego klubu,

2)  wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy sportowych,

3)  transfery zawodników z innych klubów,

 4) koszty administracyjne m. in. związane z posiadaniem i prowadzeniem rachunku bankowego, koszty prowadzenia księgowości.

II.            Ocena wniosków Oceny wniosków dokona komisja powołana w drodze zarządzenia przez Burmistrza Pełczyc. Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości podejmie Burmistrz Pełczyc w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

III.           Sposób i warunki  przygotowania wniosku:

1.        Wnioski na realizację wymienionych zadań należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych pieczęcią  organizacji, oznaczonych napisem: „Konkurs 2011 – SPORT ”  w ciągu 14 dniu od daty ogłoszenia konkursu. Decyduje data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu.

2.        Oferta konkursowa winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach  Nr IV/16/2011  z dnia 28 stycznia 2011 r. oraz podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi: KRS, statut), pod rygorem jej odrzucenia. Wniosek  musi obejmować zadanie zgodnie z ogłoszonym konkursem.

3.        Wniosek  należy sporządzić poprzez  dokładne wypełnienie wszystkich  rubryk. W miejsca, które nie odnoszą się do oferenta  należy wpisać „nie dotyczy”.

4.        Wniosek powinien zawierać spis załączników.

5.        Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście wniosku muszą być  parafowane  przez osobę podpisującą wniosek. Wnioskodawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem.

6.        Wnioski  nieczytelne, niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych  lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

7.        W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu Miejskiego. Protokół z przeprowadzonego postępowania, zatwierdzony przez Burmistrza Pełczyc jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego wniosek  został wybrany.

8.        Umowa zawarta pomiędzy gminą a wyłonionym klubem będzie określać szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania. Możliwe jest przekazanie dotacji w transzach – w zależności od specyfiki  zadania. Przyznana dotacja na rok 2011 może obejmować wydatki poniesione na realizację zadania konkursowego od dnia podpisania umowy.

IV.         Do wniosku należy dołączyć:

1.        aktualny odpis z rejestru,

2.        sprawozdanie merytoryczne i finansowe  za rok 2010.

Do oceny merytorycznej zakwalifikowane będą wniosku, które zostaną pozytywnie ocenione pod względem  formalnym.  

V.            Termin rozstrzygnięcia.

1.        Wnioski rozpatrzy Komisja Konkursowa  w składzie określonym zarządzeniem Burmistrza Pełczyc.

2.        Wyboru ofert dokona Burmistrz Pełczyc na podstawie ocen Komisji Konkursowej.

3.        Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia28 lutego 2011 roku

4.        Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Pełczycach oraz  na stronie internetowej www.pelczyce.pl.

5.        Ogłaszający unieważnia  konkurs ofert jeżeli: nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert  nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. Informacje o unieważnieniu konkursu podaje się  do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w BIP, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

6.        Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji.

7.        Złożenie oferty konkursowej nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.

Umowa na realizację zadań w 2011 roku zostanie podpisana po uprawomocnieniu się uchwały Nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu  na terenie Gminy Pełczyce.

8.         Od decyzji Burmistrza Pełczyc w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

 

Burmistrz Pełczyc

Mirosław Kluk

**Wszystkie dokumenty do pobrania w załącznikach.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 09-02-2011 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Kasprzak 04-03-2011 07:18