Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

POSTANOWIENIE W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

 Pełczyce; 21 grudnia 2010 r.

 

RRO-7620/16/10

POSTANOWIENIE

W SPRAWIE  BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY

ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływana na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z zm.) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie

postanawiam

nie stwierdzić potrzebyprzeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa studni głębinowej na działce nr 465/1 obręb Pełczyce”

UZASADNIENIE

 

Gmina Pełczyce z siedzibą przy ul. Rynek Bursztynowy 2 73-260 Pełczyce,  wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa studni głębinowej na działce nr 465/1 obręb Pełczyce”

W myśl art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z zm.) uzyskano opinię właściwego organu ochrony środowiska oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DZ.U. Nr 213, poz. 1397) do § 3 ust. 1 pkt 70 tj. „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę”.

Zgodnie z tym rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Biorąc pod uwagę powyższe, organ przeprowadził analizę przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do uwarunkowań określonych w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. Nr 199 poz. 1227 z zm.) oraz Załączniku III Dyrektywy Rady  z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz. U. L 175 z 5.7. 1985, str. 40) r. znowelizowanej Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3  marca 1997 oraz Dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 26 maja 2003 r. – kryteria selekcji.

Wśród uwarunkowań o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia przesądziły:

 

1.   Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie studni głębinowej  na  działce nr 465/1 obręb Pełczyce, w celu zabezpieczenia wody na potrzeby hydroforni miejskiej w Pełczycach. Wykonanie studni spowoduje stałe zajęcie terenu na powierzchni planowanej obudowy studni z kręgów betonowych Ø 1,5 m. Wierzch obudowy studni usytuowany będzie na wysokości ok. 0,3 m n. p. t. wygrodzona strefa ochrony bezpośredniej o promieniu  min. 10 m od środka  studni będzie obsiana trawą i pozostanie czynna biologicznie.

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu studni składającej się z kolumny filtra z rur PCV oraz stalowej rury wiertniczej Ø 457 mm zapuszczonej do głębokości 45,0 m p.pt. i posadowionej w kołku iłowym. Projektowany otwór zostanie odwiercony w trzech kolumnach stalowych rur wiertniczych. Planowana wydajność studni 40 m3/h.

Planowane jest zabudowanie filtra  PCV Ø 243/280 mm o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa długości 2,0 ÷3,0 m z denkiem drewnianym lub z tworzywa,

- część robocza filtra długości 15,0 m z perforacją szczelinową, rurami międzyfiltrowymi o łącznej długości 1,2÷1,6 m, w razie konieczności  owinięta  siatką filtracyjną na podkładzie z żyłki lub drutu nawojowego,

- rura nadfiltrowa długości 60,0 m wprowadzona do powierzchni terenu.

Projektowany otwór zostanie nawiercony metodą udarowo-okretną, w trzech kolumnach stalowych rur wiertniczych: Ø 508 mm do głębokości ok. 20,0 m p. p. t., Ø 457 mm do głębokości ok. 45,0 m p. p.t., Ø 406 mm do głębokości ok. 80,0 m p. p. t. Po posadowieniu filtra, rury Ø 508 mm i Ø 406 mm zostaną usunięte z otworu, a wolna przestrzeń zostanie wypełniona mleczkiem iłowym. Po wykonaniu ww. prac prowadzone będzie pompowanie oczyszczające przez minimum 24 godziny do momentu pompowania ze studni wody bez zanieczyszczeń mechanicznych. Po ustabilizowaniu się lustra wody w studni, otwór zostanie zdezynfekowany podchlorynem sodu.

Podczas realizacji przedsięwzięcia oprócz wykorzystania paliw (olej napędowy) poprzez sprzęt budowlany- koparkę, nie przewiduje się wykorzystania innych surowców, materiałów lub energii.

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będzie jako ściek woda pompowana podczas pompowania oczyszczającego oraz pompowań pomiarowych. Woda odprowadzana będzie do kanalizacji sanitarnej w Pełczycach. Niezorganizowanym źródłem zanieczyszczenia środowiska będzie praca sprzętu budowlanego – koparki, powodująca emisję gazów spalinowych i pyłów. W przypadku zagrożenia rozwiewania gruntu  (urobek powstały z budowy studni) przez wiatr wskutek jego przesuszenia będzie on przykrywany geowłokniną lub polewany wodą. Oddziaływanie to będzie miało charakter okresowy. Po zakończeniu budowy grunt zostanie rozplantowany na terenie strefy ochrony bezpośredniej studni i obsiany trawą. Wystąpią również okresowe oddziaływania akustyczne spowodowane pracą urządzeń i pojazdów transportowych. Emisja ustanie po zakończeniu fazy realizacji. Z uwagi na lokalny zasięg i krótkotrwałe działanie, prowadzenie prac w porze dziennej oraz brak w sąsiedztwie obszarów chronionych akustycznie można przyjąć, że nie będzie on uciążliwy dla środowiska. Prace związane z wykonaniem urządzeń umożliwiających pobór wody nie spowoduje konieczności prowadzenia wycinki drzew.

W trakcie eksploatacji odpadem będą osady z płukania filtrów z hydroforni. Odpady będą zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z rodzajem oraz lokalizacją planowanego przedsięwzięcia nie istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się w myśl przepisów art. 248 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zakładu o ryzyku wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

 

2.   Usytuowanie przedsięwzięcia.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki nr 465/1 obręb Pełczyce, w miejscowości Pełczyce.

Teren przeznaczony pod budowę studni porośnięty jest trawą i chwastami, głównie pokrzywą. Nie występują drzewa i krzewy.

Planowana studnia znajdować się będzie na stoku zbiegającym do Jeziora Krzywego. Przedsięwzięcie  nie będzie negatywnie oddziaływać na jezioro w fazie budowy i eksploatacji. W istniejącym otworze nr 3 dowiercono się do wody  pod warstwą  gliny miąższości 57,0 m. Nawiercona pod glina woda stabilizuje się na rzędnej 71,00 m n p. t., a woda w Jeziorze Krzywym jest na rzędnej 67,40 m n. p. t. Taka różnica poziomów hydrostatycznych potwierdza ze woda z  jeziora nie ma połączenia z warstwą wodonośną. Takie same parametry przewiduje się dla projektowanego otworu.

Teren inwestycji położony jest poza granicami obszarów Natura 2000. Granice najbliższego specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH 320006 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie znajduje się w odległości 2,1 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie ze względu na swój okresowy charakter oddziaływania na środowisko (faza budowy) oraz znaczna odległość od obszaru, nie będzie oddziaływać na ww. obszar oraz na spójność i integralność obszarów Natura 2000.

3.   Rodzaj i skala możliwego oddziaływania w odniesieniu do uwarunkowań w punkcie 1 i 2.

Zarówno wielkość, jak i złożoność oddziaływania ze strony przedsięwzięcia nie wykroczy poza teren, na którym realizowana i eksploatowana będzie inwestycja. W fazie realizacji istnieje prawdopodobieństwo oddziaływania, w zakresie emisji hałasu, emisji pyłów i gazów do powietrza, jednakże będzie ono miało charakter okresowy i ustanie po zakończeniu prac. Faza eksploatacji nie będzie związana z emisją zanieczyszczeń do środowiska.

W przypadku planowanego przedsięwzięcia  z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, iż planowana inwestycja oddziaływać będzie na środowisko  jedynie lokalnie i okresowo, w związku z tym nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Mając na uwadze fakt, że przedłożone materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia wraz z zaproponowanymi rozwiązaniami chroniącymi środowisko oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoliły ocenić w sposób wystarczający jego oddziaływanie na środowisko oraz obszary  Natura 2000 odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obszar Natura 2000.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie wydał opinie sanitarną o znaku PS. N.NZ-073/407/30/10 z dnia 29 listopada 2010 r., w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia po analizie przedłożonych dokumentów (wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia).

 

Postanowienie wydano w oparciu o art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który mówi, iż obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie uwarunkowania zawarte w art. 63  ust. 1.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

BURMISTRZ

dr Mirosław Kluk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 27-12-2010 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2010 08:55