Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 65/10 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 65/10
BURMISTRZA PEŁCZYC
z dnia 17 listopada 2010 r.
     
w sprawie zmiany budżetu.
 Na podstawie art. § 18 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach  z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010r., zarządza się, co następuje:
     
     § 1. Dochody zwiększa się o kwotę    470 028,18
w tym: zadania zlecone   470 028,18
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   470 028,18
rozdz. 01095 Pozostała działalność   470 028,18
§ 2010 470 028,18  
     
    § 2. Wydatki zwiększa się o kwotę    657 819,18
w tym: zadania zlecone   470 028,18
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   470 028,18
rozdz. 01095 Pozostała działalność   470 028,18
§ 4110 966,40  
§ 4120 156,80  
§ 4170 6 400,00  
§ 4210 134,28  
§ 4300 700,00  
§ 4370 366,00  
§ 4430 460 811,94  
§ 4740 300,00  
§ 4750 192,76  
w tym:  zadania własne   187 791,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa   20 000,00
rozdz. 70005 Gpspodarka gruntami i nieruchomościami   20 000,00
§ 4300 20 000,00  
Dział 750 Administracja publiczna   45 900,00
rozdz. 75022 Rady gminy   4 600,00
§ 3030 4 600,00  
rozdz. 75023 Urzędy gmin   41 300,00
§ 4170 500,00  
§ 4210 20 000,00  
§ 4260 8 000,00  
§ 4300 10 000,00  
§ 4400 300,00  
§ 4740 1 000,00  
§ 4750 1 500,00  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   5 504,00
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   5 504,00
§ 3020 3 704,00  
§ 4210 1 800,00  
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   16 500,00
rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
                    budżetowych
  16 500,00
§ 4100 300,00  
§ 4210 2 500,00  
§ 4300 6 000,00  
§ 4370 1 500,00  
§ 4700 1 500,00  
§ 4740 2 500,00  
§ 4750 2 200,00  
Dział 801 Oświata i wychowanie   82 240,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   55 140,00
§ 4010 31 000,00  
§ 4210 1 340,00  
§ 4260 20 000,00  
§ 4410 600,00  
§ 4750 2 200,00  
rozdz. 80104 Przedszkola   12 410,00
§ 4210 4 230,00  
§ 4750 230,00  
§ 6050 7 950,00  
rozdz. 80110 Gimnazja   5 680,00
§ 4217 2 787,50  
§ 4219 492,50  
§ 4757 2 040,00  
§ 4759 360,00  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół   8 640,00
§ 4010 8 060,00  
§ 4110 580,00  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   370,00
§ 4270 370,00  
Dział 851 Ochrona zdrowia   10 000,00
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   10 000,00
§ 4170 2 000,00  
§ 4300 8 000,00  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   450,00
rozdz. 90095 Pozostała działalność   450,00
§ 4120 255,00  
§ 4140 195,00  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   7 647,00
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kulltury, świetlice i kluby   1 147,00
§ 4210 1 147,00  
rozdz. 92195 Pozostała działalność   6 500,00
§ 4170 700,00  
§ 4210 5 800,00  
Dział 926 Kultura fizyczna i sport   15 500,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe   15 500,00
§ 4210 15 500,00  
     
2.1. Wydatki zmniejsza się o kwotę   187 791,00
w tym: zadania własne   187 791,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa   20 000,00
rozdz. 70095 Pozostała działalność   20 000,00
§ 6050 20 000,00  
Dział 750 Administracja publiczna   45 900,00
rozdz. 75022 Rady gminy   1 300,00
§ 4210 800,00  
§ 4300 500,00  
rozdz. 75023 Urzędy gmin   44 600,00
§ 4010 20 000,00  
§ 4110 20 000,00  
§ 4120 2 700,00  
§ 4270 1 500,00  
§ 4280 400,00  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   5 504,00
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   5 504,00
§ 4010 1 270,00  
§ 4110 50,00  
§ 4120 50,00  
§ 4140 100,00  
§ 4260 200,00  
§ 4270 50,00  
§ 4280 400,00  
§ 4300 1 000,00  
§ 4430 1 330,00  
§ 4440 1 054,00  
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   16 500,00
rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
                    budżetowych
  16 500,00
§ 4170 1 000,00  
§ 4610 15 500,00  
Dział 801 Oświata i wychowanie   82 240,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   36 900,00
§ 4010 32 390,00  
§ 4240 740,00  
§ 4350 340,00  
§ 4370 2 980,00  
§ 4740 450,00  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   31 000,00
§ 4010 26 500,00  
§ 4110 4 500,00  
rozdz. 80104 Przedszkola   4 460,00
§ 4240 2 700,00  
§ 4350 710,00  
§ 4370 1 050,00  
rozdz. 80110 Gimnazja   5 680,00
§ 4247 4 522,00  
§ 4249 798,00  
§ 4307 306,00  
§ 4309 54,00  
rozdz. 80113 Dowozenie uczniów do szkół   4 200,00
§ 4300 4 200,00  
Dział 851 Ochrona zdrowia   10 000,00
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   10 000,00
§ 4210 5 000,00  
§ 4260 5 000,00  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   450,00
rozdz. 90095 Pozostała działalność   450,00
§ 4170 450,00  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   7 647,00
rozdz. 92195 Pozostała działalność   7 647,00
§ 6059 7 647,00  
Dział 926 Kultura fizyczna i sport   15 500,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe   15 500,00
§ 4300 15 500,00  
     
    § 2. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów.
     
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.      
     
     
Uzasadnienie:    
I. W dochodach i wydatkach zwiększono :   470 028,18
rozdz. 01095 Pozostała działalność (zadania zlecone) 470 028,18  
I. W wydatkach dokonano zmiany między rozdziałami  203 741,00 203 741,00
w rozdz. 70005 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 0,00
w rozdz. 70095 zmniejszono wydatki majątkowe na zadanie pn.
"Przyg.terenu pod bud. mieszkaniowe na ul. Chrobrego w Pełczycach"
0,00 20 000,00
w rozdz. 75022 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 600,00 1 300,00
w rozdz. 75023 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące  o kwotę 41 300,00 44 600,00
w rozdz. 75412 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5 504,00 5 504,00
w rozdz. 75647 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 16 500,00 16 500,00
w rozdz. 80101 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 55 140,00 36 900,00
w rozdz. 80103 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 0,00 31 000,00
w rozdz. 80104 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące na kwotę  4 460,00 4 460,00
zwiększono wydatki majątkowe na zadanie
pn. "Budowa Miejsko- Gminnego Przedszkola w Pełczycach"
7 950,00 0,00
w rozdz. 80110 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5 680,00 5 680,00
w rozdz. 80113 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 0,00 4 200,00
w rozdz. 80114 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 8 640,00 0,00
w rozdz. 80148 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 370,00 0,00
w rozdz. 85154 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 10 000,00
w rozdz. 90095 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 450,00 450,00
w rozdz. 92109 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 147,00 0,00
w rozdz. 92195 zwiększono wydatki bieżące  6 500,00 0,00
i zmniejszono wydatki majątkowe na zadanie pn.: 0,00 7 647,00
"Instalacja urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych pod potrzeby zaopatrzenia w ciepło obiektów użytecznosci publicznej w gminie Pełczyce"    
w rozdz. 92601 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 15 500,00 15 500,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 13-12-2010 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2010 10:55