Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Pełczyce


 

 

OGŁOSZENIE

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Pełczyce

Burmistrz Miasta i Gminy Pełczyce na podstawie art. 13 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

( Dz.U. Nr 96 poz. 873 z póżn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 41 z dnia 12.09.2006 rokuogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie :

 

 1. kultury fizycznej i sportu:

 • wspieranie działalności klubu piłkarskiego/1/

 

 

 

I. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

R o d z a j e z a d a ń

Zadanie nr 1. Wspieranie działalności klubupiłkarskiegona terenie m.Pełczyce.

Wysokość środków publicznych:

 1. przeznaczonych na realizację zdania do końca2006roku: 30.000zł.

 2. przeznaczonych na realizację zadania do m-ca września 2006 roku : 48.000zł.

 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i instytucji.

I.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań o których mowa wyżej wynosi 30.000,00-zł

 

II. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. )

- ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity

Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. )

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Realizacja zadania, o którym mowa w pkt I, musi nastąpić do końca 2006 roku

i obejmować okres po dacie podpisania umowy.

2. Podmiot składający ofertę na realizacje zadania, o którym mowa w pkt I,

powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań oraz

zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno - technicznej lub dostęp do takiej

bazy i zasoby osobowe, zapewniające wykonanie zadania.

3.Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone każdorazowo

w wiążącej strony umowie.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1.Termin składania ofert upływaz dniem 05 październik 2006 r. do godz. 10.00 na realizację zadań .

2.Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 roku w sprawie wzoru

ofert realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie

zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

w zamkniętej koperciez zaznaczeniem rodzaju zadania ( Dz. U. Nr 193, poz.

1891 z póżn.zm. ),w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pełczycach,

ul. Rynek Bursztynowy 2, pok. Nr 7 ( sekretariat ).

3.Formularz oferty można otrzymać w pokoju nr 11, Urzędu Miasta i Gminy

Pełczyce.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1.Procedura rozpatrywania ofert nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dniu,

w którym upłynął termin składania ofert.

2.Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa,

powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pełczyce, kwalifikując oferty dootrzymania dotacji. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę

w szczególności :

a) jakość oferty - oferta niekompletna, złożona na innych formularzach,

nieprawidłowo wypełniona, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych

rodzajów kosztów nie będzie rozpatrywana;

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta - doświadczenie w organizacji tego

typu zadań, zasoby rzeczowe i osobowe ;

c) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania, szczególnie w części, która ma być pokryta z dotacji,

a także wysokość środków własnych i pozyskanych od innych podmiotów.

d) rzetelność oferenta - analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi

w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych

dotacji..

3.Dopuszcza się możliwość realizacji poszczególnych zadań przez więcej niż

jeden podmiot.

4.Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy w Pełczycach, po zapoznaniu się z opiniąKomisji Konkursowej. Ogłoszenia zawierające rozstrzygnięcia konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pełczycach.

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 7 dni po terminie składania ofert.

 

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości dot. realizacji zadań publicznych można uzyskać pod nr telefonu095 7685048

 

IV. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanychorganizacjom pozarządowym, przedmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

 • w roku 2005 kwota: 132.000,00 złotych .

 

 

Nazwa realizowanych zadań:

 

 1. kultura fizyczna i sport:

 • wspieranie działalności klubów piłkarskich

 • wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych

 • wspieranie działalności klubów żeglarskich

 1. rekreacja i wypoczynek:

- wspieranie działalności kół wędkarskich

 1. kultura i oświata:

 • wspieranie działalności zespołów tanecznych

 • wspieranie działalności stowarzyszeń kulturalnych

 

 

 

 

 

Pełczyce , dnia 04.09.2006r.

Burmistrz Miasta i Gminy wPełczycach

dr Mirosław Kluk

Uwagi: Załączniki nr 1, 2, 3 do pobrania na stronie internetowej www.pelczyce.pl zakładka DOKUMENTY.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 27-01-2006 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Maciej Krzyśko 09-10-2006 11:02