Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 64/10 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 29 października 2010 r. w sprawie higienicznych warunków pracy, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

ZARZĄDZENIE NR 64/10

BURMISTRZA PEŁCZYC

z dnia 29 października 2010 r.

 

w sprawie higienicznych warunków pracy, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

            Na podstawie art. 233 i art. 2377 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U.  z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

§  1.Ustalam  zasady  gospodarowania  odzieżą i obuwiem   roboczym  i  wypłacania    ekwiwalentu  pracownikom  używającym  własnej  odzieży  i obuwia roboczego,  stanowiące załącznik Nr 1.

§ 2.Ustalam normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pełczycach stanowiące załącznik  Nr 2.

§ 3.Ustalam normy przydziału środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pełczycach stanowiące załącznik Nr 3.

 

§  4. 1. Zobowiązuję   pracowników   do   każdorazowego   kwitowania   odbioru danego asortymentu.

2. Upoważniam do  kontroli użytkowania   odzieży, nadzoru  nad  przestrzeganiem zarządzenia.

3. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację obowiązków wynikających z niniejszego zarządzenia  powierzam  Skarbnikowi Gminy.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


                                          Załącznik Nr 1 

 

ZASADY

GOSPODAROWANIA ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM  I  WYPŁACANIA EKWIWALENTU  PRACOWNIKOM UŻYWAJĄCYM  WŁASNĄ  ODZIEŻ

I  OBUWIE ROBOCZE

 

1.       Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach wymienionych w tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (załącznik Nr 2) nabywają prawo do ich otrzymania z dniem zawarcia umowy o pracę.

2.       Okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego liczy się od dnia faktycznego wydania. Po upływie okresu użytkowania przechodzą one na własność pracownika.

3.       Przydziały odzieży i obuwia roboczego przysługują także pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy z tym, że okresy użytkowania przedłuża się odpowiednio .

4.       Pracownikowi przysługuje w zamian za przydział odzieży i obuwia roboczego ekwiwalent pieniężny, w razie gdy :

1)       nie przydzielono przysługującej odzieży i obuwia ,

2)       odzież i obuwie przydzielono w terminie późniejszym aniżeli termin nabycia prawa do tego świadczenia ,

3)       za zgodą pracodawcy używał odzież i obuwie przez okres dłuższy od ustalonego okresu używania ,

4)       zatrudniony jest na stanowisku, które znajduje się w wykazie obejmującym stanowiska, na których może być używana przez pracowników , za ich zgodą własna odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy (załącznik Nr 2).

5.       Ekwiwalent, o którym mowa w pkt. 4 jest wypłacany z dołu, za pełne miesiące, za okresy w których przysługuje, w wysokości uwzględniającej aktualne ceny obuwia i odzieży roboczej.

6.       Obliczanie ekwiwalentu dokonuje pracownik prowadzący sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

7.       W razie utraty bądź zniszczenia całości lub części odzieży lub obuwia przed upływem okresu używalności, pracownik otrzymuje nowy przydział, jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiło bez jego winy .

8.       Jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiło z winy pracownika, otrzymuje on nowy przydział za zwrotem 25% kosztów zakupu przydziału oraz za zwrotem kosztów utraconego bądź zniszczonego przydziału. Koszt utraconego bądź zniszczonego przydziału (części przydziału) oblicza się za okres od utraty lub zniszczenia do końca okresu używalności.

9.       W razie rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu używalności przydziału, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło za wypowiedzeniem przez pracownika lub z jego winy bez wypowiedzenia, przydział przechodzi na własność pracownika za zwrotem wartości przydziału, obliczonej za czas od dnia zaprzestania pracy do końca okresu używalności.

 

 

10.   Przydział  przechodzi  na własność pracownika bez obowiązku zwrotu wartości przydziału, o której mowa w pkt 9, w razie rozwiązania umowy o pracę :

1)       przed upływem okresu używalności, w innych przypadkach niż określone w pkt 10, a także w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę ,

2)       po upływie 75% okresu używalności .

11.   Za zgodą pracownika, pranie i czyszczenie odzieży może on dokonywać we własnym zakresie. Za czynność tę przysługuje pracownikowi ekwiwalent pieniężny.

12.   W przypadku, gdy pracownik poza podstawowymi czynnościami przewidzianymi dla określonego stanowiska pracy wykonuje stale dodatkowe czynności wymagające zgodnie z tabelą norm dodatkowego wyposażenie w odzież i sprzęt  - uzupełnia się jego wyposażenie do zakresu normy przysługującej dla tego stanowiska pracy.

 

 


                                          Załącznik Nr 2 

 

NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA  PRACOWNIKÓW

URZĘDU

 

                                                                                                                                                                                                

Lp.

Stanowisko pracy

Zakres wyposażenia

R - odzież i obuwie robocze

O – ochrony indywidualne

Przewidywalny okres używalności

Cena za odzież

1.

Pracownik obsługujący archiwum, magazyn obrony cywilnej            i pracownicy referatu rolnictwa.

 

R – fartuch roboczy

O – buty gumowe wg potrzeb

 

 

2 lata

2 lata

 

20 zł

40 zł

2.

Robotnik gospodarczy,  sprzątaczka, kierowca

R – beret lub czapka drelichowa

R – ubranie drelichowe

R – trzewiki skórzano – gumowe

R – koszula flanelowa

O – okulary ochronne  wg potrzeb

O – buty gumowe  wg potrzeb

 

1 rok

1 rok

2 lata

1 rok

1 rok

2 lata

20 zł

60 zł

60 zł

30 zł

10 zł

40 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                          Załącznik Nr 3 

 

 

 

NORMY PRZYDZIAŁU

ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ

 

1.  Wszystkim pracownikom administracyjno-biurowym jak i pracownikom obsługi urzędu przysługują następujące  indywidualne środki do mycia:

a)    pracownicy wszyscy przydział w ilości 250 ml mydła  (w cenie do 10 zł) i 1 ręcznik  frotte na okres 12 miesięcy (w cenie do 35 zł),

b)   robotnik gospodarczy, kierowca, sprzątaczka w ilości proszek 1 kg na okres 12 m-cy (w cenie do 10 zł).

2.       Mydło w płynie w dozownikach i ręczniki papierowe na bieżąco uzupełniane -   do wspólnego używania w toaletach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 13-12-2010 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2010 10:51