Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 63/10 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 63/10

BURMISTRZA PEŁCZYC

z dnia 29 października 2010 r.

 

w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. z 2009 r. Dz.U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),  ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 2104, ze zm.) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861 ze zm.), rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów  podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 112, poz. 761), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. 44, poz. 255), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38, poz. 207), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43,poz. 247) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Rokiem obrotowym będzie okres 12 miesięcy od 1 stycznia  do 31 grudnia każdego roku  kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące w roku obrotowym.

§ 2. Ogólne zasady (polityki) rachunkowości wraz z metodami wyceny aktywów i pasywów oraz ustalaniem wyniku finansowego stanowi  załącznik nr 1.

§ 3. Zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej stanowi załącznik nr 2.

§ 4. 1. Księgi rachunkowe prowadzi się z zastosowaniem technik komputerowych. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych  z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych stanowi załącznik nr 3.

2.Opis systemu informatycznego, zawierający nazwę programu wraz z  zasadami ochrony danych, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, stanowi załącznik nr 4.

 

§ 5. Opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów, stanowi załącznik nr 5.

§ 6. Wprowadzam instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych, stanowiącą załącznik nr 6.

§ 7. Wprowadzam instrukcję kasową, stanowiącą załącznik nr 7.

§ 8. Wprowadzam instrukcję dotyczącą ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, stanowiącą załącznik nr 8.

§ 9. Zobowiązuje kierowników referatów i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy do zapoznania się z treścią dokumentów stanowiących załączniki  do niniejszego zarządzenia i ich przestrzegania. 

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 12. Traci moc Zarządzenie Nr 33/08 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2008 r.  w sprawie w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 18-11-2010 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2010 11:09