Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 62/10 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 62/10
BURMISTRZA PEŁCZYC
z dnia 29 października 2010 r.
     
w sprawie zmiany budżetu
     
               Na podstawie art. § 18 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach  z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010r., zarządza się, co następuje:
     
     § 1. Dochody zwiększa się o kwotę    363 981,00
w tym: zadania zlecone   26 283,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
  24 883,00
rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   24 883,00
§ 2010 24 883,00  
Dział 852 Pomoc społeczna   1 400,00
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
  1 400,00
§ 2010 1 400,00  
w tym: zadania własne   337 698,00
Dział 801 Oświata i wychowanie   180 776,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   180 500,00
§ 2007 153 425,00  
§ 2009 27 075,00  
rozdz. 80195 Pozostała działalność   276,00
§ 2030 276,00  
Dział 852 Pomoc społeczna   84 618,00
rozdz. 85216 Zasiłki stałe   15 000,00
§ 2030 15 000,00  
rozdz. 85295 Pozostała działalność   69 618,00
§ 2030 69 618,00  
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   72 304,00
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów   72 304,00
§ 2030 72 304,00  
    § 2. Wydatki zwiększa się o kwotę    555 520,12
w tym: zadania zlecone   33 407,12
Dział 750 Administracja publiczna   6 722,00
rozdz. 75056 Spis powszechny i inne   6 722,00
§ 3020 6 702,00  
§ 4110 20,00  
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  25 285,12
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   13,00
§ 4110 12,00  
§ 4120 1,00  
rozdz. 75107 Wybory na prezydenta RP   389,12
§ 4170 181,00  
§ 4210 39,62  
§ 4410 168,50  
     
rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   24 883,00
§ 3030 13 820,00  
§ 4110 141,00  
§ 4120 25,00  
§ 4170 5 510,00  
§ 4210 3 555,00  
§ 4300 832,00  
§ 4370 150,00  
§ 4410 500,00  
§ 4740 150,00  
§ 4750 200,00  
Dział 852 Pomoc społeczna   1 400,00
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
  1 400,00
§ 4130 1 400,00  
w tym:  zadania własne   522 113,00
Dział 600 Transport i łączność   6 000,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne   6 000,00
§ 4210 6 000,00  
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa   1 132,00
rozdz. 70095 Pozostała działalność   1 132,00
§ 6050 1 132,00  
Dział 750 Administracja publiczna   18 782,00
rozdz. 75023 Urzędy gmin   13 782,00
§ 4140 2 000,00  
§ 4210 3 000,00  
§ 4300 6 000,00  
§ 4440 782,00  
§ 4750 2 000,00  
rozdz. 75095 Pozostała działalność   5 000,00
§ 4430 5 000,00  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   700,00
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   700,00
§ 4140 700,00  
Dział 801 Oświata i wychowanie   225 046,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   194 600,00
§ 2317 153 425,00  
§ 2319 27 075,00  
§ 3240 1 470,00  
§ 4210 5 600,00  
§ 4260 5 000,00  
§ 4280 930,00  
§ 4410 1 000,00  
§ 4750 100,00  
rozdz. 80104 Przedszkola   10 000,00
§ 4210 10 000,00  
rozdz. 80110 Gimnazja   11 000,00
§ 4010 11 000,00  
rozdz. 80148    9 050,00
§ 4010 8 550,00  
§ 4110 500,00  
rozdz. 80195 Pozostała działalność   396,00
§ 4170 276,00  
§ 4210 120,00  
Dział 851 Ochrona zdrowia   9 200,00
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   9 200,00
§ 4170 2 200,00  
§ 4300 7 000,00  
Dział 852 Pomoc społeczna   87 218,00
rozdz. 85216 Zasiłki stałe   15 000,00
§ 3110 15 000,00  
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej   2 600,00
§ 3020 2 600,00  
rozdz. 85295 Pozostała działalność   69 618,00
§ 3110 69 618,00  
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   72 304,00
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów   72 304,00
§ 3240 72 304,00  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   84 131,00
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami   49 700,00
§ 4300 49 700,00  
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   30 600,00
§ 4300 30 600,00  
rozdz. 90095 Pozostała działalność   3 831,00
§ 4010 1 500,00  
§ 4140 1 000,00  
§ 4440 1 331,00  
Dział 926 Kultura fizyczna i sport   17 600,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe   17 600,00
§ 4170 2 100,00  
§ 4300 15 500,00  
2.1. Wydatki zmniejsza się o kwotę   191 539,12
w tym: zadania zlecone   7 124,12
Dział 750 Administracja publiczna   6 722,00
rozdz. 75056 Spis powrzechny i inne   6 722,00
§ 4120 100,00  
§ 4170 5 510,00  
§ 4210 312,00  
§ 4410 800,00  
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  402,12
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   13,00
§ 4210 13,00  
rozdz. 75107 Wybory na prezydenta RP   389,12
§ 3030 168,50  
§ 4300 220,62  
w tym: zadania własne   184 415,00
Dział 600 Transport i łączność   6 000,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne   6 000,00
§ 6050 6 000,00  
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa   1 132,00
rozdz. 70005 Gpspodarka gruntami i nieruchomościami   1 132,00
§ 4300 1 132,00  
Dział 750 Administracja publiczna   18 782,00
rozdz. 75023 Urzędy gmin   13 782,00
§ 4120 5 300,00  
§ 4270 1 600,00  
§ 4350 600,00  
§ 4360 1 500,00  
§ 4370 4 000,00  
§ 4430 782,00  
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego   5 000,00
§ 4300 5 000,00  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   700,00
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   700,00
§ 4300 700,00  
Dział 801 Oświata i wychowanie   44 270,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   18 800,00
§ 3020 10 000,00  
§ 4300 6 500,00  
§ 4350 400,00  
§ 4370 1 600,00  
§ 4740 300,00  
rozdz. 80110 Gimnazja   25 350,00
§ 4010 14 350,00  
§ 4170 11 000,00  
rozdz. 80195 Pozostała działalność   120,00
§ 4270 120,00  
Dział 851 Ochrona zdrowia   9 200,00
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   9 200,00
§ 4210 9 200,00  
Dział 852 Pomoc społeczna   2 600,00
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej   2 600,00
§ 4700 2 600,00  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   84 131,00
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami   49 700,00
§ 6050 49 700,00  
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   30 600,00
§ 6050 30 600,00  
rozdz. 90095 Pozostała działalność   3 831,00
§ 4300 3 831,00  
Dział 926 Kultura fizyczna i sport   17 600,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe   17 600,00
§ 4010 1 000,00  
§ 4110 8 000,00  
§ 4120 1 000,00  
§ 4210 2 000,00  
§ 6050 5 600,00  
     
    § 2. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów.
     
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.      
     
     
Uzasadnienie:    
I. W dochodach i wydatkach zwiększono :   363 981,00
rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 24 883,00  
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
1 400,00  
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe (Program PO KL) 180 500,00  
rozdz. 80195 Pozostała działalność 276,00  
rozdz. 85216 Zasiłki stałe 15 000,00  
rozdz. 85295 Pozostała działalność 69 618,00  
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 72 304,00  
I. W wydatkach dokonano zmiany między rozdziałami  191 539,12 191 539,12
w rozdz. 70005 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 0,00 1 132,00
w rozdz. 70095 zwiększono wydatki majątkowe na zadanie pn.
"Przyg.terenu pod bud. mieszkaniowe na ul. Chrobrego w Pełczycach
1 132,00  
w rozdz. 75056 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwotę 6 722,00 6 722,00
w rozdz. 75101 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwotę 13,00 13,00
w rozdz. 75107 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwotę 389,12 389,12
w rozdz. 60016 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 6 000,00 6 000,00
w rozdz. 75023 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 13 782,00 13 782,00
w rozdz. 75075 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 0,00 5 000,00
w rozdz. 75095 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 0,00
w rozdz. 75412 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 700,00 700,00
w rozdz. 80101 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 14 100,00 18 800,00
w rozdz. 80104 zwiększono wydatki bieżące o kwotę  10 000,00 0,00
w rozdz. 80110 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  11 000,00 25 350,00
w rozdz. 80148 zwiększono wydatki bieżące o kwotę  9 050,00 0,00
w rozdz. 80195 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  120,00 120,00
w rozdz. 85154 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  9 200,00 9 200,00
w rozdz. 85219 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  2 600,00 2 600,00
w rozdz. 90002 zwiększono wydatki bieżące  49 700,00 0,00
i zmniejszono wydatki majątkowe na zadanie pn.: 0,00 49 700,00
"Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pełczyce"    
w rozdz. 90004 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  30 600,00 30 600,00
"Porządkowanie terenu parku w Chrapowie"    
w rozdz. 90095 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  3 831,00 3 831,00
w rozdz. 92601 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące  17 600,00 12 000,00
zmniejszono wydatki majątkowe na zadanie pn.
"Moje boisko ORLIK 2012 w m. Jarosławsko" 
0 5 600,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 18-11-2010 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2010 11:08