Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXVII/258/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu

UCHWAŁA NR XXXVII/258/10
RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
   
w sprawie zmiany budżetu.
     
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:
     
   §  1. Dochody zwiększa się o kwotę    391 159,60
w tym: zadania własne   391 159,60
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa   4 000,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   4 000,00
§ 0760 500,00  
§ 0770 2 000,00  
§ 0920 1 500,00  
Dział 750 Administracja publiczna   83 250,00
rozdz. 75095 Pozostała działalność   83 250,00
§ 0580 81 500,00  
§ 0870 800,00  
§ 0970 950,00  
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   9 200,00
rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   5 700,00
§ 0910 4 000,00  
§ 2680 1 700,00  
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   3 500,00
§ 0910 3 500,00  
Dział 801 Oświata i wychowanie   219 500,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   219 500,00
§ 2007 186 575,00  
§ 2009 32 925,00  
Dział 853 Pozostała działalność   74 309,60
rozdz. 85395 Pozostała działalność   74 309,60
§ 2007 70 199,67  
§ 2009 4 109,93  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   900,00
rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   900,00
§ 0400 900,00  
     
   § 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę    582 254,60
w tym: zadania własne   582 254,60
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   64 808,00
rozdz. 01041 PROW 2007-2013   64 808,00
§ 6059 64 808,00  
Dział 600 Transport i łączność   97 522,00
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe   92 276,00
§ 6620 92 276,00  
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne   5 246,00
§ 6050 5 246,00  
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa   21 000,00
rozdz. 70095 Pozostała działalność   21 000,00
§ 6050 21 000,00  
Dział 801 Oświata i wychowanie   260 250,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   260 250,00
§ 4117 40 715,00  
§ 4119 7 185,00  
§ 4127 1 700,00  
§ 4129 300,00  
§ 4177 55 250,00  
§ 4179 9 750,00  
§ 4217 5 270,00  
§ 4219 930,00  
§ 4227 7 480,00  
§ 4229 1 320,00  
§ 4247 52 275,00  
§ 4249 9 225,00  
§ 4307 15 470,00  
§ 4309 2 730,00  
§ 4377 468,00  
§ 4379 82,00  
§ 4747 723,00  
§ 4749 127,00  
§ 4757 7 225,00  
§ 4759 1 275,00  
§ 6050 40 750,00  
Dział 853 Pozostała działalność   74 309,60
rozdz. 85395 Pozostała działalność   74 309,60
§ 4017 7 951,45  
§ 4019 466,06  
§ 4117 3 855,43  
§ 4119 226,02  
§ 4127 53,74  
§ 4129 2,91  
§ 4217 6 085,61  
§ 4219 356,03  
     
§ 4307 48 909,96  
§ 4309 2 864,03  
§ 4367 440,89  
§ 4369 26,11  
§ 4407 339,80  
§ 4409 19,20  
§ 4417 2 096,01  
§ 4419 122,23  
§ 4447 296,74  
§ 4449 17,38  
§ 4747 170,04  
§ 4749 9,96  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   4 365,00
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej   4 365,00
§ 6060 4 365,00  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   60 000,00
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   60 000,00
§ 6050 60 000,00  
     
2.2.Wydatki zmniejsza się o kwotę    161 095,00
w tym: zadania własne   161 095,00
Dział 600 Transport i łączność   11 000,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne   11 000,00
§ 6050 11 000,00  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   38 795,00
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   26 900,00
§ 6050 26 900,00  
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej   11 895,00
§ 6060 11 895,00  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   98 000,00
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   98 000,00
§ 6050 60 000,00  
§ 6220 38 000,00  
Dział 926 Kultura fizyczna i sport   13 300,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe   13 300,00
§ 6050 13 300,00  
     
2.3. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę    421 159,60
     
   § 3.  Zwiększa się przychody o kwotę    30 000,00
            § 951 30 000,00  
     
   § 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 1.
     
     
   § 5. Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 2.
     
   § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.    
     
   § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    


Uzasadnienie:
I. Dochody. 391 159,60
1.W dochodach zwiększono: 97 350,00
w rozdz. 70005 wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości i odsetki  4 000,00  
w rozdz. 75095 wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie boiska w Boguszynach 81 500 zł ,  z tytułu sprzedaży samochodów z ZGKiM w Pełczycach 800 zł oraz z tytułu sprzedaży wyciętego drewna w m. Przekolno 950 zł 83 250,00  
w rozdz. 75615 wpływy z odsetek 4 000 zł i wpływy z dochodów utraconych (grunty pod jeziorami) 1 700 zł 5 700,00  
w rozdz. 75616 wpływy z odsetek  3 500,00  
w rozdz. 90020 wpływy z opłaty produktowej  900,00  
II. W dochodach i wydatkach zwiększono: 293 809,60
w rozdz. 80101 wpływy z dotacji z programu POKL do projektu realizowanego w ZS w Pełczycach pn. "Ja też potrafię" 219 500,00  
w rozdz. 85395 dotacja na Program POKL realizowany przy M-GOPS w Pełczycach 74 309,60  
III. Wydatki 127 350,00
1. W wydatkach zwiększono  288 445,00
w rozdz. 01041 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: 64 808,00  
"Ochrona walorów przyrodniczych i ekologicznych torfowiska, szuwarów  i trzcin w stanie naturalnym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek - etap II. Utworzenie kompleksu spacerowo - rekreacyjnego w Pełczycach oraz parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Lubianie (LEADER)", 14 000,00  
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont świetlic w miejscowościach: Chrapowo, Jagów, Boguszyny, Bolewice i Wierzchno", 19 120,00  
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boiska sportowe w miejscowościach: Sarnik, Lubianka i ZS w Lubianie", 14 748,00  
"Remont ścieżek spacerowych i przepustów w parku im. Jana Pawła II w Pełczycach przy ul. Chrobrego i Kościelnej oraz uregulowanie warunków wodnych wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach"'. 16 940,00  
w rozdz. 60014 dotację dla Powiatu w Choszcznie na zadanie inwestycyjne pn.: 92 276,00  
"Budowa chodnika w m. Bolewice" 57 574,00  
"Budowa chodnika w m. Krzynki" 34 702,00  
w rozdz. 60016 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Budowa chodnika w m. Krzynki" 5 246,00  
w rozdz. 70095 wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:    
"Projekt adaptacji świetlicy na mieszkanie socjalne w m. Bolewice". 21 000,00  
w rozdz. 80101 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Uzupełnienie budowy kompleksu boisk przy ZS w Pełczycach o prace niezbędne do zakończenia zadania". 40 750,00  
w rozdz. 90017 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Zakup wozu asenizacyjnego". 4 365,00  
w rozdz. 92109 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Remont świetlicy w Bukwicy". 60 000,00  
     
2. W wydatkach zmniejszono  161 095,00
w rozdz. 90001 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Rekultywacja Jez. Panieńskiego." 26 900,00  
w rozdz. 90017 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Zakup koparko - ładowarki". 11 895,00  
w rozdz. 60016 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Droga osiedlowa przy ul. Ogrodowej w Pełczycach". 11 000,00  
w rozdz. 92109 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Remont świetlicy w Ługowie". 60 000,00  
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont świetlic w miejscowościach: Płotno, Nadarzyn, Bukwica, Jarosławsko, Sarnik i Ługowo". 38 000,00  
w rozdz. 92601 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Piłkochwyty na boisku ORLIK 2012 w Chrapowie". 13 300,00  
IV. Zwiększa się przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej ZGKiM w Pełczycach w roku 2009 30 000,00

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 24-08-2010 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 24-08-2010 14:22