Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 31/10 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 31/10
BURMISTRZA PEŁCZYC
z dnia 26 maja 2010 r.
   
w sprawie zmiany budżetu.
     
               Na podstawie art. § 18 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010r., zarządza się,co następuje:
     
     § 1.1. Dochody zwiększa się o kwotę    10 574 283
w tym: zadania zlecone   5 045
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   5 045
rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   5 045
§ 2010 5 045  
w tym: zadania własne   10 569 238
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   9 867 336
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   3 932 103
§ 6207 3 932 103  
rozdz. 01041 PROW 2007-2013   5 935 233
§ 6207 5 935 233  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   680 000
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   680 000
§ 6207 680 000  
Dział 852 Pomoc społeczna   21 902
rozdz. 85295 Pozostała działalność   21 902
§ 2030 21 902  
     
1.2. Dochody zmniejsza się o kwotę    10 547 336
w tym: zadania własne   10 547 336
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   9 867 336
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   3 932 103
§ 6338 3 932 103  
rozdz. 01041 PROW 2007-2013   5 935 233
§ 6338 5 935 233  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   680 000
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   680 000
§ 6338 680 000  
     
    § 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę    10 950 493
w tym: zadania zlecone   5 045
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   5 045
rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   5 045
§ 4170 2 173  
§ 4210 2 064  
§ 4300 560  
§ 4400 248  
     
w tym: zadania własne   10 945 448
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   9 721 024
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   3 760 353
§ 6057 3 760 353  
rozdz. 01041 PROW 2007-2013   5 960 671
§ 6057 5 960 671  
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa   200
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   200
§ 4610 200  
Dział 750 Administracja publiczna   3 000
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   3 000
§ 4750 3 000  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   683 230
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   683 230
§ 3030 230  
§ 4260 3 000  
§ 6057 680 000  
Dział 801 Oświata i wychowanie   151 257
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   150 400
§ 4170 400  
§ 6050 150 000  
rozdz. 80104 Przedszkola   250
§ 4750 250  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   107
§ 4280 107  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   300
§ 4300 300  
rozdz. 80195 Pozostała działalność   200
§ 4210 200  
Dział 851 Ochrona zdrowia   5 250
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   5 250
§ 3030 250  
§ 4170 5 000  
Dział 852 Pomoc społeczna   21 902
rozdz. 85295 Pozostała działalność   21 902
§ 3110 21 902  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód   2 350
rozdz. 90095 Pozostała działalność   2 350
§ 3020 1 200  
§ 4210 500  
§ 4280 650  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   357 015
rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   355 015
§ 2720 355 015  
rozdz. 92195 Pozostała działalność   2 000
§ 4210 2 000  
Dział 926 Kultura fizyczna i sport   220
rozdz. 92601 Obiekty sportowe   40
§ 4280 40  
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   180
§ 4210 180  
     
2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę   10 923 546
w tym: zadania własne   10 923 546
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   9 721 024
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   3 760 353
§ 6058 3 760 353  
rozdz. 01041 PROW 2007-2013   5 960 671
§ 6058 5 960 671  
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa   200
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   200
§ 4300 200  
Dział 750 Administracja publiczna   3 000
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   3 000
§ 4110 3 000  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   683 230
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   683 230
§ 4210 3 230  
§ 6058 680 000  
Dział 758 Różne rozliczenia   2 200
rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe   2 200
§ 4810 2 200  
Dział 801 Oświata i wychowanie   151 057
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   150 700
§ 4270 150 000  
§ 4300 700  
rozdz. 80104 Przedszkola   250
§ 4040 250  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   107
§ 4300 107  
Dział 851 Ochrona zdrowia   5 250
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   5 250
§ 4210 5 250  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód   2 350
rozdz. 90095 Pozostała działalność   2 350
§ 4300 2 350  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   355 015
rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   355 015
§ 2670 355 015  
Dział 926 Kultura fizyczna i sport   220
rozdz. 92601 Obiekty sportowe   40
§ 4210 40  
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   180
§ 4300 180  
     
    § 3. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów.
   
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.      
     
Uzasadnienie:    
I. W dochodach i wydatkach zadania zlecone zwiększono o kwotę    26 947
w rozdz.  75107 dotację celową na sfinansowanie zadań zleconych na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5 045  
II. W dochodach i wydatkach zadania własne zwiększono o kwotę     
w rozdz. 85295 dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa  w zakresie dożywiania" 21 902  
III. W dochodach dokonano zwiększenia i zmniejszenia kwot w związku ze zmianą ustawy z par. 6338 na par. 6207   10 547 336
w rozdz. 01010  3 932 103  
w rozdz. 01041 5 935 233  
w rozdz. 75412 680 000  
IV. W wydatkach dokonano zwiększenia i zmniejszenia kwot w związku ze zmianą ustawy z par. 2670 na par. 2720   355 015
w rozdz. 92120 355 015  
V. W wydatkach dokonano zmiany między rozdziałami  10 566 331 10 566 331
w rozdz. 01010 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3 760 353 3 760 353
w rozdz. 01041  zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5 960 671 5 960 671
w rozdz. 70005  zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 200 200
w rozdz. 75023  zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3 000 3 000
w rozdz. 75412  zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 683 230 683 230
w rozdz. 80101  zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 150 400 150 700
w rozdz. 80104 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  250 250
w rozdz. 80114 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  107 107
w rozdz. 80148 zwiększono wydatki bieżące o kwotę  300 0
w rozdz. 85154 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  5 250 5 250
w rozdz. 90095 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  2 350 2 350
w rozdz. 92601 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  40 40
w rozdz. 92605 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  180 180
III. Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości                                             2 200  
w rozdz. 80195 § 4210 200  
w rozdz. 92195 § 4210 2 000  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 27-05-2010 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Michał Kasprzak 27-05-2010 13:00