Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 20/10 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu.

ZARZĄDZENIE NR 20/10
BURMISTRZA PEŁCZYC
z dnia 31 marca 2010 r.
     
w sprawie zmiany budżetu.
     
               Na podstawie art. § 18 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach                 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010r., zarządza się,                                              co następuje:
     
     § 1. Dochody zwiększa się o kwotę    267 272
Zadania własne   267 272
Dział 801 Oświata i wychowanie   151 372
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   151 372
§ 2030 35 922  
§ 6330 115 450  
Dział 852 Pomoc społeczna   7 500
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej   7 500
§ 2030 7 500  
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   108 400
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów   108 400
§ 2030 108 400  
     
    § 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę    374 570
Zadania własne   374 570
Dział 750 Administracja publiczna   2 000
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   2 000
§ 4170 2 000  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   3 150
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   3 150
§ 4440 3 150  
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   1 000
rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   1 000
§ 4210 1 000  
Dział 801 Oświata i wychowanie   152 472
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   151 372
§ 4240 35 922  
§ 6050 115 450  
rozdz. 80195 Pozostała działalność   1 100
§ 4210 1 100  
Dział 851 Ochrona zdrowia    15 000
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   15 000
§ 4260 15 000  
     
Dział 852 Pomoc społeczna   8 014
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej   8 014
§ 4010 7 500  
§ 4040 514  
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   81 519
rozdz. 85395 Pozostała działalność   81 519
§ 3117 21 000  
§ 4017 42 650  
§ 4047 2 510  
§ 4117 6 972  
§ 4127 1 106  
§ 4217 2 983  
§ 4307 625  
§ 4367 466  
§ 4407 1 525  
§ 4417 1 682  
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   108 400
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów   108 400
§ 3240 108 400  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   1 965
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   1 465
§ 4260 1 300  
§ 4750 165  
rozdz. 92195 Pozostała działalność   500
§ 4300 500  
Dział 926 Kultura fizyczna i sport   1 050
rozdz. 92601 Obiekty sportowe   1 050
§ 4140 1 000  
§ 4440 50  
     
2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę   107 298
Zadania własne   107 298
Dział 750 Administracja publiczna   2 000
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   2 000
§ 4110 2 000  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   3 150
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   3 150
§ 4210 3 150  
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   1 000
rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   1 000
§ 4610 1 000  
Dział 758 Różne rozliczenia   1 100
rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe   1 100
§ 4810 1 100  
     
Dział 851 Ochrona zdrowia    15 000
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   15 000
§ 4300 15 000  
Dział 852 Pomoc społeczna   514
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej   514
§ 4010 514  
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   81 519
rozdz. 85395 Pozostała działalność   81 519
§ 3118 21 000  
§ 4018 42 650  
§ 4048 2 510  
§ 4118 6 972  
§ 4128 1 106  
§ 4218 2 983  
§ 4308 625  
§ 4368 466  
§ 4408 1 525  
§ 4418 1 682  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   1 965
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   1 465
§ 4210 1 465  
rozdz. 92195 Pozostała działalność   500
§ 4210 500  
Dział 926 Kultura fizyczna i sport   1 050
rozdz. 92601 Obiekty sportowe   1 050
§ 4210 1 050  
     
    § 3. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów.
     
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.      
     
     
Uzasadnienie:    
I. W dochodach i wydatkach zadania własne zwiększono o kwotę    267 272
w rozdz.  80101 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole 35 922  
w rozdz.  80101 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadanie pn.: "Utworzenie placu zabaw dla ZS w Lubianie" (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 142/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie) 115 450  
w rozdz.  85219 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 7 500  
w rozdz.  85415 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 108 400  
II. W wydatkach dokonano zmiany między rozdziałami  106 198 106 198
w rozdz. 75023 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 2 000 2 000
w rozdz. 75412  zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3 150 3 150
w rozdz. 75647  zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1 000 1 000
w rozdz. 85154 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  15 000 15 000
w rozdz. 85219 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  514 514
w rozdz. 85395 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  81 519 81 519
w rozdz. 92109 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  1 465 1 465
w rozdz. 92195 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  500 500
w rozdz. 92601 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  1 050 1 050
III. Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości                                             1 100  
w rozdz. 80195 § 4210 1 100  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 08-04-2010 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Kasprzak 08-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-04-2010 11:47