Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Pełczyce, dnia  22 marca 2010r.

Znak sprawy: RIP-7331/12A/2010

 

 

DECYZJA NR 12A/2010

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku:                        Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 26, Szczecin,

ustalam

na rzecz :                                                Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 26, Szczecin,

lokalizację inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej  de 90/63/32 PE w północnej części gminy Pełczyce, na działkach zgodnie z załączonym wykazem.

 

1.        Rodzaj inwestycji :

1.1.                  Inwestycja obejmuje budowę sieci gazowej  de 90/63/32 PE w północnej części gminy Pełczyce i obejmuje swym zakresem miejscowości : Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana, Płotno, Nadarzyn, Brzyczno, Lubianka.

2.        Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu :

2.1.                  Obiekt infrastruktury technicznej.

3.        Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego  :

3.1.                  Ustala się lokalizację inwestycji, zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji.

3.2.                  Inwestycję należy zaprojektować zakładając wysoki standard materiałowy i technologiczny.

3.3.                  W projekcie budowlanym należy uwzględnić wymagania norm budowlanych w zakresie zachowania wymaganych odległości od innych urządzeń, obiektów i sieci.

4.        Ochrona środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu :

4.1.                  Przedsięwzięcie polegające na budowie sieci gazowej de 90/63/32 PE, zgodnie z Decyzją Burmistrza Pełczyc o znaku: RRO- 7620/05/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r. nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie jest wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

4.2.                  Inwestycja jest położona częściowo na terenie Obszarze Chronionego Krajobrazu „C” Barlinek.

4.3.                  Na terenie  obszaru chronionego krajobrazu „C ” Barlinek  obowiązują  przepisy Uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu ( Dz. Urz. Nr 66 Woj. Zach. , poz. 1804).

4.4.                  Obiekty budowlane wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi należy zaprojektować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, odpowiednich warunków użytkowych, zgodnie z przeznaczeniem obiektu; urządzenia instalacji powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5.                  Przy planowaniu i realizacji przedsięwzięcia powinny być stosowane rozwiązania, które ograniczą zmianę stosunków wodnych do rozmiarów niezbędnych ze względu na specyfikę przedsięwzięcia.

4.6.                  Należy ograniczyć zmianę naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.

4.7.                  Prace ziemne oraz prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych wykonane zostaną w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom.

5.        Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej :

5.1.Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome

       i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej; po zakończeniu inwestycji grunt doprowadzić do stanu

       pierwotnego.

    5.1.1. Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje

             przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

5.1.1.1.Wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot.

5.1.1 2.Zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie    

          zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza   

         Gminy.

  5.2. Inwestor zobowiązany jest do:

- opiniowania  zakresu i warunków  prowadzenia robót ziemnych z Wojewódzkim Konserwatorem  Zabytków

  w    Szczecinie,

- w przypadku podjęcia  decyzji o realizacji inwestycji na terenie objętym  ochroną konserwatorską  stanowisk 

  archeologicznych obowiązuje przeprowadzenie  archeologicznych  badań ratunkowych ,

- na realizację  prac  archeologicznych  konieczne jest uzyskanie  pozwolenia  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6.        Obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej :

6.1.                  Budowę inwestycji przeprowadzić w sposób minimalizujący uciążliwości związane z pracami w obrębie istniejących dróg.

6.2.                  Wszelkie kolizje projektowanej inwestycji z istniejącymi sieciami uzgodnić z dysponentami poszczególnych sieci.

6.3.                  W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącymi podziemnymi i nadziemnymi elementami infrastruktury technicznej, należy je usunąć na warunkach i w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

6.4.                  Należy zachować warunki techniczne w zakresie odległości od istniejących sieci uzbrojenia podziemnego określone przez jednostki branżowe.

7.        Wymagania dotyczące interesów osób trzecich :

7.1.                  Realizację inwestycji należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

7.2.                  Z ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tj. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - projektowana inwestycja nie może utrudniać dostępu i korzystania z nieruchomości sąsiednich.

7.3.                  Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich – art. 63 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

7.4.                  Z  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r. Nr 80, poz. 563) - stosować odpowiednie przepisy rozporządzenia.

7.5.                  Z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) - zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiadać warunkom określonym w w/w rozporządzeniu; projekt zagospodarowania terenu inwestycji oraz projekty budowlane obiektów należy uzgodnić w zakresie i formie wymaganej przepisami odrębnymi.

7.6.                  Zakaz prowadzenia działalności, której uciążliwość mogła by wykraczać poza granice obszaru lokalizacji inwestycji.

7.7.                  Inwestycję należy zaprojektować, realizować i użytkować, poprzez zapewnienie spełnienia wymogów zawartych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane, w szczególności dotyczące ochrony przed hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, zanieczyszczeniem wody i powietrza.

7.8.                  Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005r. poz. 2019) właściciel nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych jest zobowiązany umożliwić dostęp do wody na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymaniem wód.

7.9.                  Na podstawie §2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy ustala się wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, poprzez zaprojektowanie inwestycji, by spełnione były warunki :

7.9.1.     Dotyczące naturalnego oświetlenia na działkach bezpośrednio sąsiadujących, zgodnie z §13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

7.9.2.     Zapewnić obsługę komunikacyjną budynku i działki, zgodnie z §18 i §19÷21  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

7.9.3.     Zapewnić bezpieczeństwo pożarowe, zgodnie z Działem VI Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

8.        Ochrona według przepisów odrębnych :

8.1.                  Teren nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych oraz  nie jest terenem górniczym.

9.        Linie rozgraniczające teren inwestycji :

9.1.                  Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały wyznaczone na mapie w skali 1:1000 stanowiącej integralny załącznik do niniejszej decyzji.

Ustala się termin ważności decyzji do czasu uzyskania pozwolenia na budowę lub uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w niniejszej decyzji.

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich, o czym mówi art. 6 ust.2 pkt 1 ww. ustawy.

W związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego inwestycją, ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego w oparciu o:

1)        wniosek złożony przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 26, Szczecin, z dnia 15.12.2009r. o ustalenie warunków lokalizacji dla inwestycji określonej w pkt 1 niniejszej decyzji,

Wniosek zawierał niezbędne elementy, które zostały określone zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Stosownie do wymogów procedury administracyjnej oraz wymogów art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (każdy ma prawo w granicach określonych ustawą do ochrony własnego interesu prawnego, przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych), postępowanie w sprawie wydania decyzji toczyło się z udziałem wnioskodawcy oraz wszystkich pozostałych stron postępowania.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt niniejszej decyzji został uzgodniony z :

1)        Zachodniopomorskim  Zarządem  Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Postanowienie  Znak: NU-5013/ECH/287/10/MSZ z dnia 16.02.2010 r. z następującymi  warunkami :

- kolizje  z melioracyjnymi urządzeniami należy uzgodnić z właścicielami tych urządzeń,

- prace  budowlane należy  prowadzić w taki sposobi   aby nie spowodować   pogorszenia stosunków wodnych   na gruntach sąsiednich,

- po trasie   planowanej inwestycji  występuje  kolizja z ciekiem  Struga Lubiana, na przejście  siecią gazowa  przez Strugę Lubiana  wymagane jest uzyskanie  pozwolenia wodnoprawnego  ( art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2  pkt 1 lit. B ustawy Prawo wodne).Warunki techniczne przejścia należy  uzgodnić z Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i urządzeń Wodnych w Szczecinie Terenowy Oddział w Choszcznie.

2)        Powiatowym Zarządem Dróg w Choszcznie , Postanowienie ST-5548/08/02/10 z dnia 22 lutego 2010 r.

3)        Zachodniopomorskim Konserwatorem Zabytków  w Szczecinie , Postanowienie  ZArch.4111/PE/1a/PK/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.

4)        Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Postanowienie  ZZDW-1/BL/407/DW/44/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. z następującymi warunkami:

         – budowę  sieci gazowej  należy przeprowadzić  poza pasem  drogowym  drogi wojewódzkiej  lub jeśli nie  ma innej 

            możliwości  poza jezdnią  lub  jak najbliżej granicy,

         - przejście  sieci gazowej  pod droga wojewódzką  , należy  wykonać metodą  przecisku lub przewiertu bez

           uszkodzenia  nawierzchni jezdni,

         - szczegółową  lokalizacje  sieci gazowej , w odniesieniu do obszarów  pasa drogowego  drogi wojewódzkiej  nr 151

           dz. drogowe nr 12, 13, 14, 31 obr. Lubiana , nr 17 obr. Płotno) i do niego przyległych  uzgodnić z ZZDW w Koszalinie.

5)     Starostwem Powiatowym w Choszcznie , Postanowienie GN.VII-6018-10/2010 z dnia 03.02.2010 r.

6)     Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych II w Gryfinie.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powierzono osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów - Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu pod numerem Z – 421.

Po rozpatrzeniu powyższych okoliczności faktycznych i prawnych stwierdzam, że istniała podstawa do wydania decyzji i orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy – wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja  o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu nie upoważnia do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Inwestor w terminie ważności niniejszej decyzji winien wystąpić z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, złożonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 

 

 

Decyzję z załącznikami

 

1.      Załącznik Nr 1- Ark. 1÷21 -  załącznik graficzny do decyzji.

2.      Załącznik Nr 2 – wykaz działek na których lokalizowana jest inwestycja.

otrzymują:

1. Wnioskodawca.

2. Aa.

 

Decyzję bez załączników otrzymują:

 

1. Zachodniopomorski  Zarząd  Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie

3. Zachodniopomorski Konserwator Zabytków  w Szczecinie

4. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

5. Starostwo Powiatowe w Choszcznie

6. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych II w Gryfinie

7. Tablice ogłoszeń sołectw:  Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana, Lubianka, Nadarzyn, Płotno, Brzyczno.

8. Strona www.bippelczyce.pl.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 23-03-2010 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Kasprzak 23-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2010 12:41