Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/120/04


UCHWAŁA Nr XXII/120/04

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 28 kwietnia 2004

w sprawie szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pełczyce

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. Nr 132, poz.622; Dz. U. z 1997 r.; Nr 60, poz. 369,Nr 121, poz.770z 2000 r. Nr 22, poz. 272; Dz. U. z 2001 Nr 100, poz. 1085 ; Nr 154, poz. 1800; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz.984 ; Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pełczyce

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała ustala szczegółowe wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się w gminie oraz zasady rozliczania świadczonych usług zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 2. 1.Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. ustawie u. c. p. - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami );

 1. ustawie o odpadach- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o

odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 );

 1. odpadach komunalnych drobnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary i masę mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości;

 1. odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach , które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości;

 1. odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady organiczne powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia roślinnego z targowisk i cmentarzy;

 1. odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska;

 1. przedsiębiorstwie wywozowym - należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorstwo upoważnione w rozumieniu przepisów ustawy u. c. p., do świadczenia usług w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych lub opróżniania i transportu nieczystości ciekłych.

 1. właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, wspólnotę mieszkaniową , jednostkę organizacyjną oraz osobę posiadającą nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.

2. Pojęcia inne od zdefiniowanych w ust. 1 lit. c - h , są zgodne z przepisami ustaw, o

których mowa w ust. 1 lit. a - b .

§ 3. Uchwała obowiązuje w szczególności:

 1. właścicieli nieruchomości,

 2. zarządców nieruchomości ,

 3. wspólnoty mieszkaniowe ,

 4. kierowników budowy,

 5. przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej,

 6. wszystkich posiadaczy terenów, do których tytuł prawny ma gmina.

 7. przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie usuwania nieczystości stałych i ciekłych

 8. użytkowników wysypisk i punktów zlewnych nieczystości ciekłych .

Rozdział II

Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach oraz terenach użytku publicznego

§ 4.Właściciele i zarządcy nieruchomości w zakresie utrzymania porządku i czystości

zobowiązani są do :

1/ usuwania zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości (podwórze, przejścia

bramy, zieleńce itp.) oraz z chodnika na nieruchomości i wzdłuż nieruchomości ,

2/ usuwania (zamiatania, zbierania, zmywania itp.) zanieczyszczeń z pomieszczeń i

budynków przeznaczonych do wspólnego użytku np. klatki schodowe , korytarze ,

3/ pielęgnowania przez zapobieganie dewastacji zieleńców, kwietników itp. na terenie

nieruchomości , jak i zieleni przyległej do nieruchomości a położonej między

chodnikiem a nieruchomością .

Utrzymanie zieleni pomiędzy chodnikiem a jezdnią należy do zarządcy drogi.

4/ niedopuszczania do rozrastania się chwastów, usuwania ich i utrzymania na terenie

nieruchomości schludnego wyglądu,

5/ niestosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska, a także do usuwania

śniegu i lodu , na ulicach, placach i drogach publicznych , środki chemiczne mogą być

stosowane tylko w taki sposób , aby nie szkodziły zieleni miejskiej,

6/ oznaczenia budynków, lokali i pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości

przez umieszczenie przy wejściu odpowiednich tabliczek informacyjnych - z numerem

porządkowym nieruchomości i nazwą ulicy,

7/ zapewnienia należytego oświetlenia klatek schodowych,korytarzy, bram oraz innych

części budynków służących do wspólnego użytku,

8/ do nie umieszczania na budynkach i ogrodzeniach na terenie nieruchomości

oraz na drzewach przy drogach i ulicach ogłoszeń , plakatów, afiszy, napisów, itp.,

9/ uniemożliwiania ptakom przebywania na strychach i poddaszach poprzez odpowiednie

zabezpieczenie okien, otworów, szczelin itp.,

10/ umieszczenie w budynkach wielorodzinnych tablic zawierających następujące

informacje:

 1. nazwę i adres siedziby zarządcy nieruchomości,

 2. nazwę i adres przedsiębiorcy wykonującego czynności w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości,

 3. informację o adresach i telefonach alarmowych w szczególności;

straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji, pogotowia wodociągowego i gazowego,

11/ nie spalania odpadów komunalnych, liści oraz odpadów powstałych z uprawy

ogródków, w pojemnikach przez cały rok i na terenie otwartym w okresie od 1 maja do 30 września,

12/ nie wrzucania do pojemników i kontenerów na odpady komunalne śniegu, lodu, żużla

gorącego, gruzu budowlanego substancji toksycznych, żrących, wybuchowych,

odpadów przemysłowych i medycznych,

13/ niezwłocznego usuwania odpadów powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokalu

(np. gruz)

14/ dokonywania regularnej wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci, nie mniej niż

raz w roku - w miesiącu maju,

15/ w przypadku gdy technicznie i ekonomicznie uzasadnione jest przyłączenie

nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, jest ono obowiązkowe. W przypadku

gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona

obowiązkowe jest wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości

ciekłych lub przydomową oczyszczalnie ścieków spełniająca wymagania określone w

odrębnych przepisach .

16/ dbanie o właściwy stan techniczny i estetyczny obiektów małej architektury i obiektów

budowlanych usytuowanych na nieruchomości .

§ 5. 1.Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu i lodu powinien być realizowany poprzez:

 1. odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, niezwłocznie po ustaniu opadów,

 2. w przypadku wystąpienia śliskości na chodniku, posypanie go materiałem zwiększającym szorstkość podłoża , bez dodatku środków chemicznych i soli, przy czym piasek, popiół lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika zaraz po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Powstałe w rejonie chodnika, sople dachowe należy niezwłocznie usuwać.

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na

jezdnię.

§ 6. 1. Podmioty, o których mowa w §3, mają obowiązek ustawienia na terenach lub obiektach służących do użytku publicznego koszy na śmieci i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu i gniciu odpadów.

2.Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą

się na obszarze zabudowanym, w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami) oraz w

odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców użytkujących takie

przystanki.

3.Obowiązek pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, uprzątniętych z

chodników przyległych do drogi publicznej przez podmioty określone w § 3, należy do

zarządcy drogi.

§ 7. 1) Wprowadza się zakaz mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, a w szczególności mycia pojazdów nad rzekami, jeziorami, stawami itp. Poza warsztatami naprawczymi zakazuje się prowadzenia wszelkich prac blacharsko - lakierniczych.

 1. Na nieruchomościach lub ich częściach, takich jak: chodniki, podwórka itp. mycie

samochodów może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki

odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich

usunięcie, zgodnie z wymaganiami niniejszej uchwały; w szczególności ścieki

takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.

 1. Zabrania się niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych podobnych obiektów

stanowiących własność gminy a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poprzez naklejanie plakatów, reklam, pisanie haseł bądź wykonywanie rysunków, bez zgody zarządzającego tym obiektem.

§ 8. 1. Urządzeniami do gromadzenia odpadów komunalnych, w które powinny być wyposażone nieruchomości są pojemniki typowe, powszechnie stosowane, przystosowane do mechanicznego wyładunku o pojemności minimum 110 litrów .

2. Do gromadzenia nieczystości ciekłych, powstających na terenie nieruchomości nie

skanalizowanej, służą zbiorniki bezodpływowe, odpowiadające wymaganiom wynikającym

z przepisów odrębnych, w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami).

3. Zbiorniki bezodpływowe, w zakresie częstotliwości opróżniania oraz w celu opracowania

planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, podlegają kontroli i ewidencji gminnej.

4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków, w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się

komunalnych osadów ściekowych jak i w celu opracowania planu rozwoju sieci

kanalizacyjnej, podlegają kontroli i ewidencji gminnej.

§ 9. 1.W miarę możliwości gmina przystąpi do zorganizowania selektywnej zbiórki

odpadów, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych w tym

niebezpiecznych, przydatnych do odzysku i będzie współdziałać z przedsiębiorcami i

osobami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami .

2.Z obowiązku zbierania odpadów roślinnych w pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt 1

zwolnieni są właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania we własnym zakresie,

w sposób nie powodujący uciążliwości lub zagrożeń dla mieszkańców sąsiednich

nieruchomości.

§ 10. Pojemniki należy ustawiać:

 1. w granicach nieruchomości w miejscu trwale oznaczonym, posiadającym równą i

utwardzoną nawierzchnię, łatwo dostępnym dla użytkowników i dla pracowników

przedsiębiorstwa wywozowego,

 1. w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców

nieruchomości lub osób trzecich.

 1. właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać miejsce ustawienia pojemników w czystości i porządku.

 1. koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

 1. w przypadku niemożliwości usunięcia odpadów z terenu nieruchomości z powodu braku dojazdu do wyznaczonego miejsca składowiska, jak również niemożliwości wniesienia pojemników - dopuszcza się usytuowanie pojemników na odpady przed nieruchomością , tj. w pasie drogowym .

Usytuowanie pojemników w pasie drogowym wymaga dopełnienia obowiązku uzgodnienia z zarządcą drogi.

§ 11. Właściciel nieruchomości ma obowiązek:

1. Wyposażyć nieruchomość w pojemniki, o których mowa w § 9, poprzez zakup,

wydzierżawienie od przedsiębiorstwa wywozowego lub gminy lub w inny sposób

ustalony w drodze umowy z tym przedsiębiorstwem;

2.Utrzymywać pojemniki w stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym,

umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia

użytkowników.

3.Liczbę niezbędnych pojemników określa się w oparciu o:

 1. Średni roczny wskaźnik objętościowy nagromadzenia odpadów z roku poprzedniego,

 2. Liczbę stałych mieszkańców nieruchomości,

 3. Wymaganą w § 14 uchwały częstotliwość opróżniania.

§ 12. 1.Właściciele nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej powinni wyposażyć nieruchomość w kontenery na śmieci o pojemności od 6.000 do 8.000 l lub o pojemności 1.100 l, przystosowane do wywozu przez samochody specjalistyczne.

2.Właściciele nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do 10 lokali

mieszkalnych, wyposażają nieruchomość w pojemniki o pojemności 110 l, przystosowane

do wywozu przez samochody specjalistyczne.

3.Właściciele nieruchomości, które w całości lub części są terenami przeznaczonymi do

użytku publicznego lub na których znajdują się obiekty użytku publicznego mają obowiązek

ustawienia na tych terenach urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych stałych i ich

systematycznego opróżniania.

4.W odniesieniu do drogi publicznej, znajdującej się na obszarze zabudowanym,

obowiązek ustawienia urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i ich

systematycznego opróżniania obciąża zarząd drogi, w odniesieniu do przystanków

komunikacji publicznej, przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.

5. Organizator imprez publicznych ma obowiązek utrzymywania porządku i czystości w

miejscu organizowanej imprezy poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby pojemników na

odpady i szaletów .

§ 13. 1.Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić pracownikom przedsiębiorstwa

wywozowego dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w

sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażenia na szkodę ludzi, budynków

bądź pojazdów.

2.Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia

nieczystości ciekłych.

§ 14. 1.Odpady zbierane w pojemnikach powinny być usuwane z terenu nieruchomości okresowo, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym, ale z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu pojemników na odpady.

.

2.Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością zapobiegającą

przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód

gruntowych.

§ 15. 1.Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i

wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.

2.Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych (także odpadów

roślinnych).

3.Zakazy określone w ust. 1- 2 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawionych na

drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku

publicznego.

4. Zabrania się używania w gospodarstwach domowych tworzyw sztucznych jako opału.

§ 16.1.Odpady komunalne wielkogabarytowe oraz odpady budowlane pochodzące z remontów obiektów powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu lub w specjalnych

kontenerach, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego

uprawnione i usuwane jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem

wywozowym lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacji.

2.Powstające na terenie nieruchomości odpady inne niż komunalne, np. z działalności

gospodarczej, medyczne, niebezpieczne itd., podlegają obowiązkowi oddzielnego

gromadzenia , odbioru i unieszkodliwiania, według zasad i wymagań określonych przez

odrębne przepisy.

§ 17.1. Zabrania się wysypywania i składowania odpadów komunalnych w miejscach do tego nie przeznaczonych.

2.Odpady komunalne (stałe) należy wywozić na wyznaczone wysypiska, które posiadają

pozwolenie na użytkowanie i eksploatację.

3.Odpady ciekłe - do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Pełczycach lub

wybudowanych punktach zlewnych na terenie gminy.

4.Transport odpadów powinien być prowadzony w sposób niepowodujący zanieczyszczeń i

zaśmiecania terenu.

5.Do wywozu odpadów komunalnych przedsiębiorcy mający zezwolenie Burmistrza

zobowiązani są używać pojazdów specjalistycznych.

6.Jednostki wywozowe są zobowiązane utrzymywać pojazdy do transportu odpadów w

należytej czystości, prowadzić ich dezynfekcję oraz umieszczać na nich w sposób trwały

swoje znaki identyfikacyjne, w tym: nazwę jednostki, adres i numer telefonu.

§ 18. 1.Właściciele nieruchomości są obowiązani do regularnego opróżniania zbiorników

bezodpływowych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorców

posiadających zezwolenie Burmistrza i zawarcie z nimi umowy na odbiór odpadów

komunalnych i wywóz nieczystości płynnych zgromadzonych w zbiornikach

bezodpływowych.

2.Przy zawieraniu umów właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udzielania

przedsiębiorstwu wywozowemu informacji niezbędnych do ustalenia ilości odpadów i

wynikającej z tego ilości urządzeń do ich gromadzenia, częstotliwości wywozu lub ilości

gromadzonych nieczystości ciekłych.

3.W przypadku nieterminowego wykonania usługi przez przedsiębiorcę posiadającego

zezwolenie burmistrza szkody wyrządzone przez wylane szambo usuwa przedsiębiorca.

4.Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania przez okres nie krótszy niż

dwa lata i okazywania, na żądanie upoważnionych osób, aktualnych umów i dowodów

wpłat za usługi.

5.W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług, o

których mowa w § 18 , obowiązki te przejmuje, w trybie wykonania zastępczego, gmina na koszt właściciela.

6. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego (braki w dnie,

pęknięcia w ścianach bocznych itp) przez gminę , właściciel nieruchomości zobowiązany

jest niezwłocznie do uszczelnienia tego zbiornika . Dotyczy to również sanitariatów

przenośnych i szaletów.

7. Zabrania się odprowadzania odsiąków z obornika i ścieków płynnych powstałych w

wyniku produkcji hodowlanej bydła, trzody chlewnej i innych zwierząt do zbiorników bez

odpływowych w których gromadzone są ścieki bytowe .

§ 19. 1.Właściciele nieruchomości winni utrzymywać w należytym stanie tereny zielone

wchodzące w skład ich nieruchomości poprzez:

 • 1) koszenie trawników,

2) usuwanie chwastów, zeschłej i skoszonej trawy,

3) przycinanie drzew, krzewów i żywopłotów zgodnie z Prawem Ochrony Przyrody

 • 4) usuwanie innych nieczystości.

2. Zabrania się spalania traw, liści i innych odpadów na terenach zielonych.

Rozdział III

Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług

§ 20. 1.Na prowadzenie działalności w zakresie:

 1. zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

 4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, wymagane jest uzyskanie, na wniosek przedsiębiorcy, zezwolenia w formie decyzji burmistrza, właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług, wydanej na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

2.Obowiązek uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy gminnej jednostki

organizacyjnej lub spółki prawa handlowego z przeważającymi udziałami gminy,

prowadzącej działalność na obszarze gminy i spełniającej warunki wymagane przy

uzyskaniu takiego zezwolenia.

3.Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

na świadczenie usług określonych w ust. 1 oraz wzór i zakres wniosku, regulowane są

decyzją burmistrza i podawane do publicznej wiadomości.

4.Zezwolenie określa:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy,

 2. przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem

 3. termin podjęcia działalności,

 4. wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem,

 5. niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem,

 6. inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem.

5.Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych określa ponadto jako miejsce odzysku i

unieszkodliwiania odpadów komunalnych - wysypisko śmieci, zaś nieczystości ciekłych -

oczyszczalnia ścieków w Pełczycach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach.

6.Burmistrz odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w § 20 ust. 1, jeżeli zamierzony

sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami płynnymi:

 1. jest niezgodny z wymaganiami ustawy u. c. p. i przepisami odrębnymi,

 2. mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,

 3. jest niezgodny z niniejszą uchwałą.

7.Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim

warunków, burmistrz który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania

naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki,

burmistrz cofa w formie decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

8.Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania, określonych

w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.

Rozdział IV

Obowiązki właścicieli (posiadaczy) zwierząt domowych

§ 21. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.

§ 22. 1.Osoby stale zamieszkujące na terenie gminy Pełczyce i posiadające psa zobowiązane

są do zarejestrowania psa u sołtysa miejscowości, w której zamieszkują oraz do

zaopatrzenia zwierzęcia w znaczek rejestracyjny, w terminie 14 dni od dnia, w którym stały

się właścicielem psa.

2.Osoby zamieszkujące w Pełczycach zobowiązane są do zgłoszenia ich do ewidencji

prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy oraz do zaopatrzenia ich w znaczek rejestracyjny.

3.Koszty rejestracji i wydania znaczka rejestracyjnego ponosi Gmina.

4.Wzór rejestru określa załącznik nr 1 do uchwały.

5.Właściciele psów zobowiązani są także do:

 1. regularnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie,

 2. płacenia podatku od posiadania psów , zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pełczycach

 3. okazania dowodów szczepień i opłat z tytułu podatku, na każde żądanie osoby upoważnionej do kontroli.

6.W przypadku, gdy gmina wprowadzi obowiązek ewidencji komputerowej psów

(wszczepianie mikroczipów), każdy właściciel na swój koszt oznakuje psa w sposób

przyjęty przez gminę.

§ 23. 1.Zobowiązuje się właścicieli psów do wyprowadzania psa w miejscach publicznych

wyłącznie na smyczy, psy agresywne i niebezpieczne dla otoczenia powinny mieć założony

kaganiec.

2.Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych przez

ludzi i tylko w wypadku, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej

kontroli nad jego zachowaniem, a pies ma nałożony kaganiec.

3. Posiadacz psa jest zobowiązany do reagowania w sytuacjach powodujących zakłócanie

spokoju, porządku, bądź spoczynku nocnego wywołanego uporczywym wyciem lub

szczekaniem psa.

4. Przewożenie psa środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach

ustalonych przez przewoźnika.

§ 24. 1. Zabrania się wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt domowych do sklepów, lokali gastronomicznych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, za wyjątkiem zakładów weterynaryjnych. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.

2.Zabrania się wprowadzania psów i kotów na tereny i urządzenia służące do zabawy dla

dzieci oraz do piaskownic.

3.Zabrania się kąpieli psów i innych zwierząt domowych w otwartych, ogólnodostępnych

zbiornikach wodnych.

4.Zakazuje się drażnienia zwierząt lub doprowadzania ich do stanu, w którym zwierze może

stać się niebezpieczne dla człowieka lub innego zwierzęcia.

5.Zabrania się trzymania psów, kotów i innych zwierząt domowych w piwnicach,

komórkach, suszarniach budynków wielorodzinnych.

§ 25. Właściciele psów, kotów i innych zwierząt domowych zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez swoje zwierzęta na klatce schodowej lub w innych pomieszczeniach budynków służących do wspólnego użytku oraz na terenach użytku publicznego, takich jak: ulice i chodniki, parki, trawniki, skwery itp.

Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.

§ 26. 1.Psy bez opieki będą uznane za bezpańskie i podlegają wyłapaniu oraz przewiezieniu do schroniska, skąd mogą być wykupione.

2.Za psa bezpańskiego będzie także uznany każdy pies, który znajduje się poza terenem

posesji jego właściciela , a w pobliżu nie ma właściciela albo osoby, mogącej poświadczyć

o właścicielu psa.

3.Koszty wyłapania, dowozu do schroniska, utrzymania oraz koszty ewentualnego leczenia

psa uznanego za bezpańskiego ponosi jego właściciel.

4.Rada Miejska, zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zarządziła

okresowe wyłapywanie bezpańskich psów, określając termin i miejsce akcji oraz adres

schroniska do którego będą przewiezione.

5.W przypadku, gdy właściciel psa lub innych zwierząt narusza przepisy ustawy o ochronie

zwierząt w zakresie nieprawidłowego przetrzymywania zwierząt, znęca się nad nimi,

pozostawia je bez opieki, pokarmu i wody burmistrz może odebrać zwierze i umieścić je w

schronisku dla bezpańskich zwierząt lub u zastępczego właściciela, a kosztami transportu,

utrzymania i ewentualnego leczenia obarczyć właściciela zwierzęcia.

§ 27. Obowiązek usunięcia padłych psów i kotów należy do :

 1. osób posiadających psy i koty ,

 2. właściciela nieruchomości - w przypadku gdy padłe psy lub koty były bezdomne ,

 3. zarządcy drogi - gdy padłe psy lub koty znajdują się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego ,

 4. gminy - w odniesieniu do pozostałych terenów .

Rozdział V

Warunki i wymagania dla utrzymywania zwierząt gospodarskich

na terenach gminy wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 28. 1.Wprowadza się całkowity zakaz hodowli zwierząt inwentarskich (trzody chlewnej, bydła, koni, owiec, kóz, królików, kur itp.) w obrębie zabudowy szeregowej na

terenie osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych w mieście.

2. Hodowla drobnego inwentarza i drobiu na prywatnych posesjach w obrębie osiedli o

zabudowie luźnej jest dopuszczalna, pod warunkiem zachowania wymagań higieniczno-

sanitarnych.

3.Wprowadza się na terenach zwartej zabudowy wielo i jednorodzinnej zakaz hodowli gołębi

domowych.

4.Wprowadza się następujące zasady utrzymania pszczół:

1/ Ule należy ustawiać w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki

sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z

nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno -

gospodarskiego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych ,

2/ W przypadku nie zachowania tej odległości, na terenie, na którym stoją ule z pszczołami należy z trzech stron ustawić ekran naturalny np. z gęstych krzewów lub sztuczny, o wysokości 3 m.

§ 29. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany zapewnić:

1. Gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w

sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszej uchwały, i nie

powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i

podziemnych.

2. Nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na

nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak: hałas, odory czy

podobne.

3. Przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno- epidemiologicznych.

Rozdział VI

Wyznaczenie obszarów obowiązkowej deratyzacji

§ 30. 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji przynajmniej raz w roku oraz do okazywania się dowodem jej wykonania, na żądanie osoby kontrolującej.

2.Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie miasta, w szczególności:

budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy,

warsztaty, obiekty przemysłowe, altany, pojemniki na odpady, piwnice, węzły cieplne,

przyłącza kanalizacyjne, kolektory sanitarne.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 31. Naruszenie obowiązków zawartych w uchwale, zgodnie z art. 10 ust. 2 a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podlega karze grzywny, orzekanej w postępowaniu toczącym się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

§ 32. Traci moc uchwała nr XXXV/206/98 Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pełczyce

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pełczyce

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 27-05-2004 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2004 09:46