Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie z dnia 19.01.2009 o wszczęciu postępowania administracyjnego


RRO - 7620/01/09   Pełczyce, 19 stycznia 2009 r.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 59 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ) o wszczęciu w dniu 19 stycznia 2009 r., postępowania administracyjnego na wniosek Biura Usług Inwestycyjnych DOMREL Sp zo.o. ul. Odzieżowa 12 c/1, 71-502 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie „Zespołu elektrowni wiatrowych Pełczyce składającego się z trzech elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną położonych na terenie działek o nr ewidencyjnym:

- obręb Chrapowo - 77/11 i 79

- obręb Pełczyce: 51/17

Strefa oddziaływania przedsięwzięcia: obręb Pełczyce: 51/17, 51/40, 402,

obręb Chrapowo: 77/11, 79, 77/10, 77/2, 77/3, 77/4, 72/1, 72/2, 71, 73, 74, 76, 78, 80, 77/6, 308, 310, 147, 134,82/1

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

  • Starostą Choszczeńskim

  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Choszcznie

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organów.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pełczycach: www.bip.pelczyce.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pełczycach oraz na tablicach ogłoszeń w m. Chrapowo

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pełczycach pok. nr 12 w godz. od 715 - 1500 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.

BURMISTRZ

dr Mirosław Kluk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 25-01-2009 20:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Maciej Krzyśko 04-02-2009 15:08