Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE Nr 17/2007 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest


ZARZĄDZENIE Nr 17/2007

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PEŁCZYCE

z dnia 13 kwietnia 2007roku.

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  Nr 142, poz. 1591 z zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam regulamin udzielania dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pełczyce i na stronie internetowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy

dr Mirosław Kluk

Załącznik nr 1

REGULAMIN

UDZIELANIA DOFINANSOWANIA OSOBOM FIZYCZNYM ORAZ WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM NA ZADANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

§ 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Pełczyce.

§ 2.1. Dofinansowaniu będą podlegały koszty inwestycji związane z utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego, a mianowicie:

 • rozbiórka pokrycia z płyt zawierających azbest,

 • zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • załadunek, transport i składowanie odpadów,

 • oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.

2. Wysokość dofinansowania przez gminę wynosi 50% ww. kosztów.

3. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe mające tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Miasta i Gminy Pełczyce.

4. Pomoc udzielana osobom fizycznym, będącym przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z zm.) może być udzielana wyłącznie na potrzeby niezwiązane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.

§ 3. 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest składa wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach.

2. Wzór wniosku dostępny jest;

 • w Referacie Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Pełczyce (pok. nr 12)

 • na stronie internetowej www.pelczyce.pl

  1. W roku 2007 wnioski przyjmowane są od miesiąca maja.

  2. Wnioski po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane są na bieżąco wg kolejności ich złożenia aż do czasu wyczerpania środków na dany rok kalendarzowy.

  3. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą zrealizowane w pierwszej kolejności, w roku następnym, zgodnie z prowadzonym rejestrem.

  4. Do wniosku należy dołączyć:

  • kosztorys usunięcia wyrobów zawierających azbest wykonany przez wykonawcę robót (firma posiadająca zezwolenie starosty na działanie na terenie gminy Pełczyce) w celu zatwierdzenia wartości kosztorysowej przez Urząd Miasta i Gminy Pełczyce

  • kopię zgłoszenia złożonego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie o zamiarze usunięcia wyrobów zawierających azbest w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac.

   1. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.

   2. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pełczyce, pok. nr 8.

  • § 4. Burmistrz Miasta i Gminy Pełczyce powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyznaniu dofinansowania w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

   § 5. 1. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, które we własnym zakresie wywiozły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych, których są właścicielami.

   2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, kosztorysów rozbiórkowych.

   § 6. 1. Po wykonaniu inwestycji wnioskodawca składa w Referacie Rolnictwa (pok. nr 12) informację o usunięciu wyrobów zawierających azbest (Załącznik nr 4 do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest) wraz z zapłaconą fakturą za wykonaną usługę.

   2. Dofinansowanie będzie wypłacane w kasie Urzędu w terminie 14 dni od daty złożenia ww. dokumentów.

   Załącznik do Regulaminu udzielania dofinansowania

   zadań związanych z usuwaniem azbestu

   Pełczyce, ……………………………

   BURMISTRZ

   MIASTA I GMINY PEŁCZYCE

   WNIOSEK

   O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

   1. WNIOSKODAWCA:

   Imię i Nazwisko ...........................................................................................................................

   Adres zamieszkania

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

   Adres modernizacji

   .......................................................................................................................................................

   Nr ewidencyjny działki ................................................................................................................

   Imię i nazwisko współwłaściciela ...............................................................................................

   Adres zamieszkania ......................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

   2. DANE O ZADANIU:

   Opis istniejących elementów zawierających azbest (pokrycie dachowe, otuliny i inne, eternit: płaski, falisty)

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

   Ilość odpadów zawierających azbest (ton/m2)

   ..................................................................................

   Proponowany termin realizacji zadania (data rozpoczęcia i zakończenia zadania)

   Rozpoczęcie .............................................................

   Zakończenie .............................................................

   3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

   Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję ,,Regulamin dofinansowania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, oraz znane mi są sposoby postępowania z odpadami zawierającymi azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

   Jednocześnie oświadczam, że jestem właścicielem, najemcą budynków, z których będą usuwane wyroby zawierające azbest, oraz nie prowadzę działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z zm.).

   Potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem, że zawarte we wniosku dane są prawdziwe.

   ...............................................................

   podpis wnioskodawcy

   - skreślić jeżeli nie dotyczy

   4. KWALIFIKACJA WNIOSKU

   1. Zatwierdzam kosztorys usunięcia wyrobów zawierających azbest.

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Pełczyce; ……………………… ……………………………...

   (podpis)

   1. Zatwierdzam kwotę dofinansowania w wysokości ………………………………….

   …………………………………………………………………………………………….

   Pełczyce;…………………… ……………………………...

   (podpis)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 17-04-2007 15:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Krzyśko 17-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Krzyśko 23-01-2008 07:38