Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Pełczyce


OGŁOSZENIE

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Pełczyce

Burmistrz Miasta i Gminy Pełczyce na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

( Dz.U. Nr 96 poz. 873 z póżn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 7 z dnia 15.02.2007r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie :

 1. kultury fizycznej i sportu:

 • wspieranie działalności klubów piłkarskich /1,2,3,4,5 /,

 • wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych / 6,7,8 /,

 • wspieranie działalności klubów żeglarskich / 9 /.

 1. rekreacja i wypoczynek:

 • wspieranie działalności kół wędkarskich / 10 /,

 1. kultura i oświata:

 • wspieranie działalności zespołów tanecznych / 11 /,

 • wspieranie działalności stowarzyszeń kulturalnych /12, /.

I. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

R o d z a j e z a d a ń

Zadanie nr 1. Wspieranie działalności klubów piłkarskich na terenie Pełczyc.

Wysokość środków publicznych:

 1. przeznaczonych na realizację zdania w 2006 roku: 78.000

 2. przeznaczonych na realizację zadania w 2007 roku : 70.000zł.

Zadanie nr 2. Wspieranie działalności klubów piłkarskich na terenie wsi Jarosławsko.

Wysokość środków publicznych:

 1. przeznaczonych na realizację zdania w 2006 roku: 11.000zł.

 2. przeznaczonych na realizację zadania w 2007 roku : 12.000zł.

Zadanie nr 3. Wspieranie działalności klubów piłkarskich na terenie wsi Jagów

Wysokość środków publicznych:

 1. przeznaczonych na realizację zdania w 2006 roku: 13.000zł.

 2. przeznaczonych na realizację zadania w 2007 roku : 12.000zł.

Zadanie nr 4. Wspieranie działalności klubów piłkarskich na terenie wsi Sarnik

Wysokość środków publicznych:

 1. przeznaczonych na realizację zdania w 2006 roku: 12.000zł.

 2. przeznaczonych na realizację zadania w 2007 roku : 12.000zł.

Zadanie nr 5. Wspieranie działalności klubów piłkarskich na terenie wsi Nadarzyn

Wysokość środków publicznych:

 1. przeznaczonych na realizację zdania w 2006 roku: 12.000zł.

 2. przeznaczonych na realizację zadania w 2007 roku : 10.000zł.

Zadanie nr 6. Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych na terenie wsi Lubiana przy Z.Sz. Lubiana / UKS Lubiana - piłka /

Wysokość środków publicznych:

 1. przeznaczonych na realizację zdania w 2006 roku: 700zł.

 2. przeznaczonych na realizację zadania w 2007 roku : 1.000

Zadanie nr 7. Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych na terenie Pełczyc przy Z.Sz.Pełczyce ( dyscyplina - biegi w terenie, turystyka rowerowa ) /UKS SPRINT rowery, biegi /

Wysokość środków publicznych:

 1. przeznaczonych na realizację zdania w 2006 roku: 2.000zł.

 2. przeznaczonych na realizację zadania w 2007 roku :1.000zł.

Zadanie nr 8. Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych na terenie Pełczyc przy Z.Sz. Pełczyce ( UKS PEŁCZ dyscyplina - „Bieg Bursztynowy” )

Wysokość środków publicznych:

 1. przeznaczonych na realizację zdania w 2006 roku: 1.400zł.

 2. przeznaczonych na realizację zadania w 2007 roku : 1.700zł.

Zadanie nr 9. Wspieranie działalności klubów żeglarskich na terenie Pełczyc

Wysokość środków publicznych:

 1. przeznaczonych na realizację zdania w 2006 roku: 2.000zł.

 2. przeznaczonych na realizację zadania w 2007 roku : 5.000zł.

II. REKREACJA I WYPOCZYNEK

Zadanie nr 10. Wspieranie działalności kół wędkarskich na terenie Pełczyc

Wysokość środków publicznych:

 1. przeznaczonych na realizację zdania w 2006 roku: 700zł.

 2. przeznaczonych na realizację zadania w 2007 roku : 1.000zł.

III. KULTURA I OŚWIATA

Zadanie nr 11. Wspieranie działalności zespołów tanecznych na terenie Pełczyc

Wysokość środków publicznych:

 1. przeznaczonych na realizację zdania w 2006 roku: 2.000zł.

 2. przeznaczonych na realizację zadania w 2007 roku : 3.300zł.

Zadanie nr 12. Wspieranie działalności stowarzyszeń kulturalnych na terenie Pełczyc / Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Pełczyckiej /

Wysokość środków publicznych:

 1. przeznaczonych na realizację zdania w 2006 roku: 1.200zł.

 2. przeznaczonych na realizację zadania w 2007 roku : 1.000zł.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i instytucji.

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań o których mowa wyżej wynosi 130.000,00-zł

II. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. )

- ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity

Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. )

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Realizacja zadania, o którym mowa w pkt I, musi nastąpić do końca 2007 roku

i obejmować okres po dacie podpisania umowy.

2. Podmiot składający ofertę na realizacje zadania, o którym mowa w pkt I,

powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań oraz

zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno - technicznej lub dostęp do takiej

bazy i zasoby osobowe, zapewniające wykonanie zadania.

3.Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone każdorazowo

w wiążącej strony umowie.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1.Termin składania ofert upływa z dniem 19 marca 2007 r. do godz. 10.00 na realizację zadań .

2.Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru

ofert realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie

zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem rodzaju zadania ( Dz. U. Nr 193, poz.

1891 z póżn. zm. ), w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pełczycach,

ul. Rynek Bursztynowy 2, pok. Nr 7 ( sekretariat ).

3.Formularz oferty można otrzymać w pokoju nr 11, Urzędu Miasta i Gminy

Pełczyce.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1.Procedura rozpatrywania ofert nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dniu,

w którym upłynął termin składania ofert.

2.Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa,

powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pełczyce, kwalifikując oferty do otrzymania dotacji. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę

w szczególności :

a) jakość oferty - oferta niekompletna, złożona na innych formularzach,

nieprawidłowo wypełniona, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych

rodzajów kosztów nie będzie rozpatrywana;

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta - doświadczenie w organizacji tego

typu zadań, zasoby rzeczowe i osobowe ;

c) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania, szczególnie w części, która ma być pokryta z dotacji,

a także wysokość środków własnych i pozyskanych od innych podmiotów.

d) rzetelność oferenta - analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi

w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych

dotacji..

3.Dopuszcza się możliwość realizacji poszczególnych zadań przez więcej niż

jeden podmiot.

4.Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy w Pełczycach, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Ogłoszenia zawierające rozstrzygnięcia konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pełczycach.

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 7 dni po terminie składania ofert.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości dot. realizacji zadań publicznych można uzyskać pod nr telefonu 095 7685048

IV. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, przedmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 • w roku 2006 kwota: 136.000,00 złotych .

Nazwa realizowanych zadań:

 1. kultura fizyczna i sport:

 • wspieranie działalności klubów piłkarskich

 • wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych

 • wspieranie działalności klubów żeglarskich

 1. rekreacja i wypoczynek:

- wspieranie działalności kół wędkarskich

 1. kultura i oświata:

 • wspieranie działalności zespołów tanecznych

 • wspieranie działalności stowarzyszeń kulturalnych

Pełczyce , dnia 16.02.2007r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Pełczycach

dr Mirosław Kluk

Uwagi: Załączniki nr 1, 2, 3 do pobrania na stronie internetowej www.pelczyce.pl zakładka DOKUMENTY.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 16-02-2007 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-02-2007 09:48