Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała budżetowa


Uchwała Nr III / 13 / 06

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 293 227 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16 481 017 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 812 210 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 480 129 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 1 332 081 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 756 085 zł, rozchody w wysokości 2 568 295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

  1. ogólną w wysokości 10 000 zł,

  2. celową w wysokości 20 000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące dotyczące konserwacji mienia gminnego i organizacji imprez przez rady sołeckie w kwocie 20 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 91 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych:

1) Przychody 1 962 247 zł,

2) Wydatki 1 953 633 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach

1) z tytułu dopłaty do remontu mieszkań komunalnych 85 000 zł,

2) z tytułu dopłaty do oczyszczania miasta 115 000 zł,

3) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni, cmentarzy i kanalizacji burzowej 115 000 zł,

4) z tytułu dopłaty do kanalizacji burzowej ul. Zamkowa w Pełczycach 7 000 zł,

5) z tytułu dopłaty do kanalizacji burzowej w miejscowości Jagów 7 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 259 500 zł,

2) działających na terenie gminy publicznych przedszkoli w wysokości 367 527 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) Przychody - 26 000 zł,

2) Wydatki - 26 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  w kwocie 600 000 zł; § 11. Upoważnia się Burmistrza do:

  1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000 zł,

  2. zaciągania zobowiązań:

    1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 150 000 zł,

  3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2007 - 2013,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pełczyce .

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 17-11-2006 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Maciej Krzyśko 09-01-2007 12:29